32001D0936

2001/936/EF: Kommissionens beslutning af 28. december 2001 om en undtagelse fra Rådets afgørelse 2001/822/EF hvad angår oprindelsesregler med hensyn til tilberedte og konserverede rejer fra Grønland (meddelt under nummer K(2001) 4648)

EF-Tidende nr. L 345 af 29/12/2001 s. 0091 - 0093


Kommissionens beslutning

af 28. december 2001

om en undtagelse fra Rådets afgørelse 2001/822/EF hvad angår oprindelsesregler med hensyn til tilberedte og konserverede rejer fra Grønland

(meddelt under nummer K(2001) 4648)

(2001/936/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab(1), særlig artikel 37, stk. 8, litra a), i det dertil knyttede bilag III, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 28. september 2001 anmodede det grønlandske landsstyre om en undtagelse fra oprindelsesreglen i bilag II til Rådets afgørelse 91/482/EØF(2) for en årlig mængde på 2100 tons tilberedte og konserverede rejer af arten Pandalus borealis, som udføres fra Grønland i en periode på fem år.

(2) Det grønlandske landsstyre bygger sin anmodning på en knaphed på rejer med oprindelsesstatus i visse perioder af året.

(3) Afgørelse 91/482/EØF er med virkning fra den 2. december 2001 blevet erstattet af afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001.

(4) Artikel 37 i bilag III til afgørelse 2001/822/EF om definitionen af begrebet "varer med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde fastsætter, at der kan tillades undtagelser fra oprindelsesreglerne, når udviklingen af bestående industrier eller oprettelsen af nye industrier i et land eller territorium berettiger hertil.

(5) Artikel 37 i bilag III til afgørelse 2001/822/EF svarer i substansen til indholdet af artikel 30 i bilag II til afgørelse 91/482/EØF.

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at behandle anmodningen i overensstemmelse med artikel 37 i bilag III til afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001.

(7) Den ønskede undtagelse er berettiget i medfør af bilag III til afgørelse 2001/822/EF, særlig nævnte artikels stk. 7, for så vidt som at merværdien af de produkter uden oprindelsesstatus, der anvendes i Grønland, ville overstige 45 % af det færdige produkts værdi. Undtagelsen vil ikke forårsage alvorlig skade for nogen erhvervsgren i Fællesskabet eller nogen af dets medlemsstater, forudsat at visse betingelser med hensyn til mængder og varighed overholdes.

(8) De foranstaltninger, der er fastsat i denne beslutning, er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Som en undtagelse fra bestemmelserne i bilag III til afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 anses tilberedte og konserverede rejer af arten Pandalus borealis henhørende under KN-kode ex 1605 20 og forarbejdet i Grønland på basis af rejer uden oprindelsesstatus for at have oprindelse i Grønland i overensstemmelse med denne beslutnings betingelser.

Artikel 2

Den i artikel 1 omhandlede undtagelse omfatter de mængder, der er angivet i bilaget til denne beslutning, og som indføres i Fællesskabet fra Grønland fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2006.

Artikel 3

1. De i stk. 2 omhandlede mængder forvaltes af Kommissionen, som træffer alle administrative foranstaltninger, som den skønner egnede til at sikre en effektiv forvaltning heraf.

2. Når en importør i en medlemsstat indgiver en angivelse om overgang til fri omsætning sammen med en ansøgning om anvendelse af denne beslutning, giver medlemsstaten, hvis angivelsen antages af toldmyndighederne, Kommissionen meddelelse om, at den ønsker at trække en mængde svarende til dens behov.

Ansøgningerne om træk skal indeholde datoen for angivelsernes antagelse og straks fremsendes til Kommissionen.

Kommissionen tillader træk i kronologisk orden efter den dato, på hvilken medlemsstaternes toldmyndigheder har antaget angivelsen om overgang til fri omsætning, så længe de disponible mængder tillader det.

Hvis en medlemsstat ikke udnytter en trukket mængde, tilbageføres den så snart som muligt til det relevante kontingent.

Hvis ansøgningerne overstiger den disponible mængde på et givet kontingent, tildeles mængderne pro rata. Kommissionen underretter medlemsstaterne om, hvilke mængder der trækkes på kontingentet.

Hver medlemsstat skal sikre importørerne vedvarende og lige adgang til de disponible mængder.

Artikel 4

De grønlandske toldmyndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med udførslen af de i artikel 1 nævnte produkter. Med henblik herpå skal alle varecertifikater, som de udsteder inden for rammerne af denne beslutning, henvise dertil. De kompetente grønlandske myndigheder sender hvert kvartal Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt EUR.1-varecertifikater i medfør af denne beslutning, med angivelse af certifikaternes serienumre.

Artikel 5

I rubrik 7 på EUR.1-certifikater, der udstedes i medfør af denne beslutning, anføres en af de følgende referencer til denne beslutning:

- Excepción - Decisión ...

- Undtagelse - Beslutning ...

- Abweichung - Entscheidung ...

- Παρέκκλιση - Απόφαση ...

- Derogation - Decision ...

- Dérogation - Décision ...

- Deroga - decisione ...

- Afwijking - Beschikking ...

- Derrogação - Decisão ...

- Poikkeus - Päätös ...

- Undantag - beslut nr ...

Artikel 6

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2006.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 2001.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.

(2) EFT L 263 af 19.3.1991, s. 1.

BILAG

Grønland

>TABELPOSITION>