32001D0895

2001/895/EF: Kommissionens beslutning af 13. december 2001 om EF's bidrag til finansiering af et program til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter på Madeira for 2001 (meddelt under nummer K(2001) 4268)

EF-Tidende nr. L 331 af 15/12/2001 s. 0089 - 0094


Kommissionens beslutning

af 13. december 2001

om EF's bidrag til finansiering af et program til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter på Madeira for 2001

(meddelt under nummer K(2001) 4268)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(2001/895/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1600/92 (Poseima)(1), særlig artikel 32, stk. 3,

under henvisning til de af Portugal forelagte programmer til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter på Madeira, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens beslutning 93/522/EØF af 30. september 1993 om fastlæggelse af, hvilke foranstaltninger der er berettigede til at modtage EF-støtte til programmer til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter i de franske oversøiske departementer samt Azorerne og Madeira(2), senest ændret ved beslutning 96/633/EF(3), er det fastlagt, hvilke foranstaltninger EF kan finansiere i forbindelse med programmerne til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter i de oversøiske franske departementer samt på Azorerne og Madeira.

(2) De specifikke vilkår for landbrugsproduktion på Madeira kræver særlig opmærksomhed. Der bør iværksættes eller udbygges foranstaltninger i den vegetabilske produktion, herunder på plantesundhedsområdet, for denne region.

(3) Foranstaltningerne på plantesundhedsområdet vil medføre særligt store omkostninger.

(4) De portugisiske myndigheder har forelagt Kommissionen programmet til disse foranstaltninger. I programmet fastlægges det, hvilke mål der skal nås, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres, hvor længe de skal løbe, og hvor store udgifterne til dem bliver, så EF kan bidrage til finansieringen.

(5) EF's bidrag kan udgøre op til 75 % af de støtteberettigede udgifter, og udgifter til beskyttelse af bananer kan ikke komme i betragtning.

(6) De foranstaltninger, der er fastsat i Det Europæiske Fællesskabs rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, må ikke være de samme som de foranstaltninger, der er fastsat i dette program.

(7) De foranstaltninger, der er fastsat i det miljøprogram, som er godkendt for regionen Madeira i henhold til forordning (EØF) nr. 2078/92(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1962/96(5), må ikke være de samme som de foranstaltninger, der er fastsat i dette program.

(8) De tekniske oplysninger fra Portugal har gjort det muligt for Den Stående Komité for Plantesundhed at foretage en præcis og udtømmende analyse af situationen.

(9) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

EF's bidrag til det officielle program til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter på Madeira, som de portugisiske myndigheder har forelagt for 2001, godkendes.

Artikel 2

Det officielle program består af et program til autocid bekæmpelse af middelhavsfrugtfluen (Ceratitis capitata Wied).

Artikel 3

EF's bidrag til det af Portugal forelagte program for 2001 andrager 75 % af udgifterne til de støtteberettigede foranstaltninger som fastlagt i beslutning 93/522/EØF, dog højst 150000 EUR (eksklusive moms).

Oversigten over programudgifterne og finansieringen heraf er anført i bilag I.

Artikel 4

Første rate på 75000 EUR udbetales til Portugal straks efter den officielle meddelelse af denne beslutning.

Artikel 5

EF-støtten vedrører udgifterne til de støtteberettigede foranstaltninger i forbindelse med de aktioner, der indgår i det program, som Portugal har opstillet, og for hvilke der er indgået de nødvendige finansielle forpligtelser i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Fristen for betaling af udgifter i forbindelse med disse foranstaltninger udløber den 31. marts 2002, idet retten til EF-finansiering fortabes i tilfælde af uberettiget forsinkelse.

Hvis det er nødvendigt at anmode om forlængelse af fristen for betaling, skal den ansvarlige myndighed inden fristens udløb indgive en sådan anmodning sammen med en begrundelse.

Artikel 6

De nærmere bestemmelser om finansieringen af programmet og bestemmelserne om overholdelse af EF-politikkerne og om de oplysninger, Portugal skal meddele Kommissionen, er anført i bilag II.

Artikel 7

Eventuelle offentlige kontrakter i forbindelse med investeringer i henhold til denne beslutning indgås under overholdelse af EF-bestemmelserne.

Artikel 8

Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 26.

(2) EFT L 251 af 8.10.1993, s. 35.

(3) EFT L 283 af 5.11.1996, s. 58.

(4) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 85.

(5) EFT L 259 af 12.10.1996, s. 7.

BILAG I

FINANSIERINGSOVERSIGT FOR 2001

>TABELPOSITION>

BILAG II

I. BESTEMMELSER FOR PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE

A. FINANSIELLE GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

1. Kommissionen agter at etablere et virkeligt samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for programmets gennemførelse. Disse myndigheder er i overensstemmelse med programmet de nedenfor anførte.

Forpligtelser og betalinger

2. For de forpligtelser, der medfinansieres af EF, forpligter Portugal sig til at sikre, at alle offentlige og private organer, der medvirker i forvaltningen og gennemførelsen af foranstaltningerne, fører standardregnskaber over alle relevante transaktioner, således at det bliver lettere for EF og de nationale kontrolmyndigheder at kontrollere udgifterne.

3. Den indledende budgetforpligtelse baseres på en vejledende finansieringsplan. Forpligtelsen indgås for et år.

4. Forpligtelsen indgås, når beslutningen om godkendelse af støtte er vedtaget af Den Stående Komité for Plantesundhed efter proceduren i artikel 18 i Rådets direktiv 2000/29/EF(1).

5. Første rate på 75000 EUR udbetales til Portugal straks efter den officielle meddelelse af nærværende beslutning.

6. Restbeløbet på 75000 EUR udbetales, når Kommissionen har fået forelagt den endelige aktivitetsrapport og opgørelsen over samtlige afholdte udgifter, og efter at Kommissionen har godkendt disse.

Myndigheder, der er ansvarlige for programmets gennemførelse:

- for centraladministrationen:

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Quinta do Marqués

P - 2780 Oeiras

- for lokaladministrationen:

Região Autónoma da Madeira

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Direcção Regional da Agricultura

Av. Arriaga, 21 A

Edificio Golden Gate, 4.° piso

P - 9000 Funchal

7. De faktisk afholdte udgifter forelægges EF opdelt efter aktionstype eller delprogram, så at sammenhængen mellem den vejledende finansieringsplan og de faktisk afholdte udgifter fremgår. Hvis Portugal fører et hensigtsmæssigt edb-regnskab, accepteres dette.

8. Al udbetaling af støtte fra EF efter denne beslutning sker til den af Portugal udpegede myndighed, der ligeledes er ansvarlig for tilbagebetaling til EF af et eventuelt overskydende beløb.

9. Alle forpligtelser og betalinger udtrykkes i euro.

Finansieringsplanerne for EF-støtterammer og EF-støttebeløb udtrykkes i EUR efter den kurs, der er fastsat ved denne beslutning. Udbetaling sker til følgende konto:

Banco BPI N° de conta 0010 370 03221820001

Titular: Governo da Região Autónoma da Madeira

Endereço: Av. de Zarco

P - 9000 Funchal

Finansiel kontrol

10. Kommissionen og Revisionsretten kan foretage kontrol på eget initiativ. Portugal og Kommissionen udveksler straks alle relevante kontrolresultater.

11. I en periode på tre år efter den sidste støtteudbetaling skal den myndighed, der er ansvarlig for gennemførelsen, holde alle udgiftsbilag vedrørende aktionen til rådighed for Kommissionen.

12. Når Portugal indsender betalingsanmodninger, skal alle officielle kontrolrapporter vedrørende den pågældende aktion stilles til rådighed for Kommissionen.

Nedsættelse, suspension og ophævelse af støtten

13. Portugal og støttemodtagerne skal bekræfte, at EF-midlerne anvendes til de planlagte formål. Hvis gennemførelsen af en foranstaltning kun kræver en del af den bevilgede finansielle støtte, skal det overskydende beløb straks tilbagebetales til Kommissionen. I tilfælde af uenighed undersøger Kommissionen sagen inden for rammerne af partnerskabet, idet den anmoder Portugal eller de myndigheder, som Portugal har udpeget til at gennemføre foranstaltningen, om at fremsætte eventuelle bemærkninger inden for en frist på to måneder.

14. Kommissionen kan nedsætte eller suspendere støtten til den pågældende foranstaltning, hvis undersøgelsen viser, at der er begået uregelmæssigheder eller foretaget en betydelig ændring, der berører foranstaltningens art eller gennemførelsesvilkårene, og som ikke har været forelagt Kommissionen til godkendelse.

Tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb

15. Ethvert uberettiget udbetalt beløb skal tilbagebetales til EF af den i punkt 8 anførte myndighed. Der kan opkræves renter af ikke-tilbagebetalte beløb. Skulle den i punkt 8 anførte myndighed af en eller anden grund ikke tilbagebetale beløbet til EF, skal Portugal betale beløbet til Kommissionen.

Forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder

16. Parterne skal overholde en adfærdskodeks, der er opstillet af Portugal, så enhver uregelmæssighed i støttetildelingen afsløres. Portugal sørger for:

- at der træffes de fornødne foranstaltninger på dette område

- at beløb, der er uberettiget udbetalt som følge af en uregelmæssighed, tilbagebetales

- at der tages skridt til at forebygge uregelmæssigheder.

B. OVERVÅGNING OG EVALUERING

B.I Overvågningsudvalg

1. Nedsættelse

Uafhængigt af finansieringen af denne aktion nedsætter Portugal og Kommissionen et overvågningsudvalg for programmet. Det har til opgave regelmæssigt at gøre status over programmets gennemførelse og, hvis det er relevant, at træffe beslutning om eventuelle nødvendige ændringer.

2. Overvågningsudvalget fastsætter sin forretningsorden senest en måned efter, at denne beslutning er blevet meddelt Portugal.

3. Overvågningsudvalgets kompetence

Overvågningsudvalget:

- har det overordnede ansvar for, at programmet gennemføres korrekt, så de fastsatte mål kan nås; udvalgets kompetence omfatter foranstaltningerne i programmet inden for grænserne af den tildelte EF-støtte; det overvåger, at bestemmelserne overholdes, herunder bestemmelserne vedrørende aktioners og projekters støtteberettigelse

- tager stilling til anvendelsen af de udvælgelseskriterier, der er fastlagt i programmet, ud fra oplysningerne om udvælgelse af allerede godkendte og gennemførte projekter

- foreslår eventuelle nødvendige foranstaltninger til fremskyndelse af programmets gennemførelse på baggrund af de regelmæssige oplysninger om de foreløbige overvågnings- og evalueringsindikatorer

- kan efter aftale med Kommissionens repræsentant(er) justere finansieringsplanerne med indtil 15 % af EF-bidraget til et delprogram eller en foranstaltning for hele perioden og med højst 20 % for et givet år, forudsat at det samlede programbeløb ikke overskrides; det skal dog sikres, at programmets hovedmål ikke samtidig bringes i fare

- afgiver udtalelse om de af Kommissionen foreslåede justeringer

- afgiver udtalelse om projekter for faglig bistand, der indgår i programmet

- afgiver udtalelse om udkastet til den endelige rapport

- underretter regelmæssigt og mindst to gange i den pågældende periode Den Stående Komité for Plantesundhed om programmets forløb og de afholdte udgifter.

B.II Overvågning og evaluering af programmet under gennemførelsen (løbende overvågning og evaluering)

1. Det påhviler det nationale organ, der er ansvarligt for gennemførelsen, at foretage løbende overvågning og evaluering af programmet.

2. Ved løbende overvågning forstås, at der skal etableres et informationssystem med oplysninger om programmets gennemførelse. Den løbende overvågning omfatter de foranstaltninger, der indgår i programmet. Ved den løbende overvågning anvendes der finansielle og fysiske indikatorer, der er opstillet således, at det kan vurderes, hvordan udgifterne til de enkelte foranstaltninger svarer til forudfastlagte fysiske indikatorer for, hvor langt man er fremme med foranstaltningens gennemførelse.

3. Den løbende evaluering af programmet omfatter en analyse af de kvantitative resultater af gennemførelsen ud fra operationelle, juridiske og proceduremæssige betragtninger. Formålet er at sikre, at der er overensstemmelse mellem foranstaltningerne og målene i programmet.

Gennemførelsesrapport og kontrol af programmet

4. Portugal giver senest en måned efter vedtagelsen af programmet Kommissionen meddelelse om navnet på den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelsen og fremlæggelsen af den endelige rapport.

Den endelige rapport skal indeholde en kortfattet evaluering af hele programmet (hvor langt man er nået med gennemførelsen af de fysiske og kvalitative mål, og hvilke fremskridt der er gjort) og skal indeholde en vurdering af de umiddelbare plantesundhedsmæssige og økonomiske virkninger.

Den endelige rapport om dette program forelægges af den kompetente myndighed for Kommissionen senest den 31. marts 2002, og den forelægges snarest muligt derefter for Den Stående Komité for Plantesundhed.

5. Kommissionen kan sammen med Portugal anmode et uafhængigt evalueringsorgan om på grundlag af den løbende overvågning at foretage løbende evaluering som fastsat i punkt 3. Organet kan bl.a. fremsætte forslag om justering af delprogrammer og/eller foranstaltninger, om ændring af udvælgelseskriterier for projekter osv., alt efter hvilke problemer der måtte være opstået under gennemførelsen. Det afgiver på grundlag af overvågningen af forvaltningen udtalelse om, hvilke administrative foranstaltninger der skal træffes. For at sikre evalueringsorganets uafhængighed betaler Kommissionen ikke alle udgifter ved anvendelsen heraf.

C. INFORMATION OG REKLAME

I forbindelse med denne aktion sørger det organ, der er blevet udpeget som ansvarligt for programmet, for, at det får passende omtale.

Organet skal bl.a.:

- sørge for, at potentielle støttemodtagere og erhvervsorganisationerne bliver bekendt med de muligheder, programforanstaltningerne giver

- sørge for, at offentligheden får kendskab til EF's rolle i programmet.

Portugal og det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen, konsulterer Kommissionen om påtænkte initiativer på dette område, eventuelt gennem overvågningsudvalget. De underretter med jævne mellemrum Kommissionen om, hvilke informations- og reklameforanstaltninger de har truffet, enten i den endelige rapport eller via overvågningsudvalget.

De nationale bestemmelser om oplysningers fortrolighed skal overholdes.

II. OVERHOLDELSE AF EF-POLITIKKERNE

EF-politikkerne på området skal overholdes.

Programmet gennemføres i henhold til bestemmelserne om samordning og overholdelse af EF-politikkerne. I den forbindelse skal Portugal give følgende oplysninger:

1. Indgåelse af offentlige kontrakter

Spørgeskemaet "offentlige kontrakter"(2) skal udfyldes for følgende kontrakter:

- offentlige kontrakter, hvis beløb overstiger de i direktiverne om indkøb og om bygge- og anlægsarbejder fastsatte grænser, og som indgås af ordregivende myndigheder som defineret i nævnte direktiver, og som ikke falder ind under de deri fastsatte undtagelser

- offentlige kontrakter på beløb under disse grænser, når de udgør dele eller partier af henholdsvis et samlet arbejde eller en samlet levering til en værdi, der overstiger grænsen. Ved "arbejde" forstås det resultat af et samlet anlægs- eller ingeniørarbejde, der i sig selv udfylder en økonomisk eller teknisk funktion.

De nævnte grænser er dem, der gælder på datoen for meddelelsen af denne beslutning.

2. Miljøbeskyttelse

a) Generelle oplysninger

- beskrivelse af de væsentligste miljøaspekter og -problemer i den pågældende region, herunder beskrivelse af områder, der er af stor bevaringsmæssig betydning (følsomme områder)

- en samlet beskrivelse af de væsentlige positive og negative virkninger, som programmet som følge af de planlagte investeringer vil få for miljøet

- en beskrivelse af de foranstaltninger, som påtænkes truffet for at undgå, begrænse eller udligne eventuelle negative følger for miljøet

- en rapport om høringerne af de ansvarlige miljømyndigheder (udtalelse fra miljøministeriet eller det hertil svarende organ) og om eventuelle høringer af de berørte befolkningsgrupper.

b) Beskrivelse at de påtænkte foranstaltninger

For programforanstaltninger, der vil kunne få væsentlige negative virkninger for miljøet:

- de procedurer, der vil blive anvendt til evaluering af de individuelle projekter under programmets gennemførelse

- de mekanismer, der vil blive indført til kontrol af miljøvirkningerne under programmets gennemførelse, til evaluering af resultaterne og til undgåelse, begrænsning eller udligning af negative virkninger.

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2) Meddelelse K(88) 2510 fra Kommissionen til medlemsstaterne om kontrol med overholdelse af bestemmelserne om offentlige kontrakter i forbindelse med projekter og programmer, der finansieres af strukturfonde og finansieringsinstrumenter (EFT C 22 af 28.1.1989, s. 3).