32001D0886

2001/886/RIA: Rådets afgørelse af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)

EF-Tidende nr. L 328 af 13/12/2001 s. 0001 - 0003


Rådets afgørelse

af 6. december 2001

om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)

(2001/886/RIA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 30, stk. 1, litra a) og b), artikel 31, litra a) og b), og artikel 34, stk. 2, litra c),

under henvisning til Kongeriget Belgiens og Kongeriget Sveriges initiativ(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Schengen-informationssystemet, der er oprettet i henhold til bestemmelserne i afsnit IV i Schengen-konventionen af 1990 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, i det følgende benævnt "Schengen-konventionen af 1990", er et vigtigt instrument for anvendelsen af bestemmelserne i Schengen-reglerne, således som de er integreret i Den Europæiske Union.

(2) Schengen-informationssystemet har i sin nuværende form kun kapacitet til at betjene 18 deltagerlande. Det er på nuværende tidspunkt operationelt for 13 medlemsstater og to andre stater (Island og Norge), og det er hensigten, at det skal gøres operationelt for Det Forenede Kongerige og Irland inden for en overskuelig fremtid. Det er dog ikke udformet med henblik på at betjene det større antal medlemsstater, som Den Europæiske Union vil have efter udvidelsen.

(3) For at drage nytte af den seneste udvikling inden for informationsteknologien og give mulighed for at indføje nye funktioner er det derfor nødvendigt at udvikle en ny, andengenerationsudgave af Schengen-informationssystemet (SIS II), således som det allerede erkendes i Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (97) 24 af 7. oktober 1997(3).

(4) De udgifter, der er forbundet med udviklingen af SIS II, skal afholdes over Den Europæiske Unions budget i overensstemmelse med Rådets konklusioner herom af 29. maj 2001. Denne afgørelse udgør sammen med Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)(4) det nødvendige retsgrundlag for at opføre de nødvendige bevillinger til udviklingen af SIS II på EU's budget samt for at gennemføre denne del af budgettet.

(5) Retsgrundlaget består af to dele: denne afgørelse med hjemmel i artikel 30, stk. 1, litra a) og b), artikel 31, litra a) og b), og artikel 34, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union og en rådsforordning med hjemmel i artikel 66 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Grunden hertil er, som det fremgår af artikel 92 i Schengen-konventionen af 1990, at Schengen-informationssystemet ved hjælp af elektronisk søgning skal give de af medlemsstaterne udpegede myndigheder adgang til indberetninger om personer og genstande til brug for grænsekontrollen og for anden politi- og toldkontrol inde i landet i overensstemmelse med den nationale lovgivning samt til brug for visumudstedelse, udstedelse af opholdstilladelser og forvaltning af udlændingelovgivningen som led i anvendelsen af Schengen-reglernes bestemmelser om persontrafik.

(6) Det faktum, at retsgrundlaget, som er påkrævet for at muliggøre finansiering af udviklingen af SIS II over EU-budgettet, består af to adskilte instrumenter, anfægter ikke princippet om, at Schengen-informationssystemet udgør - og fortsat bør udgøre - ét samlet, integreret informationssystem, og at SIS II skal udvikles i overensstemmelse hermed.

(7) Denne afgørelse foregriber ikke den senere vedtagelse af nødvendige bestemmelser, som i detaljer beskriver driften og anvendelsen af SIS II som f.eks., men ikke udelukkende, regler om, hvilke kategorier af oplysninger der skal registreres i systemet, formålet med registreringen og kriterierne herfor, regler vedrørende SIS-registrenes indhold, herunder ansvaret for, at de er korrekte, regler om indberetningernes varighed, sammenkædning af indberetninger samt kompatibilitet mellem indberetningerne, regler om adgang til SIS-oplysninger og regler om beskyttelse af personoplysninger og kontrol hermed.

(8) Der fastsættes i denne afgørelse procedurer for at træffe de nødvendige foranstaltninger til dens gennemførelse, der afspejler de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 2424/2001, med henblik på at sikre, at der kun bliver én gennemførelsesproces for den samlede udvikling af SIS II.

(9) Denne afgørelse er en udbygning af de bestemmelser i Schengen-reglerne, som hører under det område, der henvises til i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne(5), og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne(6).

(10) Der skal udarbejdes en ordning, som giver repræsentanter for Island og Norge mulighed for at deltage i arbejdet i de udvalg, der bistår Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. En sådan ordning er omhandlet i den brevveksling mellem Fællesskabet og henholdsvis Island og Norge, der er knyttet som bilag til ovennævnte associeringsaftale.

(11) Denne afgørelse berører ikke arrangementerne vedrørende Det Forenede Kongeriges delvise deltagelse i Schengen-reglerne, som fastlagt af Rådet i afgørelse 2000/365/EF -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Schengen-informationssystemet, som er oprettet i henhold til bestemmelserne i afsnit IV i Schengen-konventionen af 1990, skal afløses af et nyt system, Schengen-informationssystem II (SIS II), som giver mulighed for at integrere nye medlemsstater i systemet.

Artikel 2

SIS II, der skal være ét samlet, integreret system, udvikles af Kommissionen efter procedurerne i denne afgørelse.

Artikel 3

De foranstaltninger, der er nødvendige for udviklingen af SIS II, træffes efter forvaltningsproceduren i artikel 5, hvis de vedrører andre spørgsmål end dem, der er opregnet i artikel 4.

Artikel 4

De foranstaltninger, der er nødvendige for udviklingen af SIS II for så vidt angår følgende spørgsmål, træffes efter forskriftsproceduren i artikel 6:

a) udformningen af systemets fysiske arkitektur, herunder systemets kommunikationsnet

b) tekniske aspekter med relevans for beskyttelsen af personoplysninger

c) tekniske aspekter med alvorlige finansielle konsekvenser for medlemsstaternes budgetter eller med alvorlige tekniske konsekvenser for medlemsstaternes nationale systemer.

d) udarbejdelse af sikkerhedskrav.

Artikel 5

1. Når der henvises til denne artikel, bistås Kommissionen af et forvaltningsudvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden på forslag af formanden på grundlag af en standardforretningsorden, der offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

3. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte alt efter, hvor meget spørgsmålet haster. Udvalget udtaler sig med det flertal, der efter EF-traktatens artikel 205, stk. 2, gælder for afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget vægtes de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, som anført i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

4. Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, meddeles de omgående Rådet af Kommissionen. Kommissionen kan i så fald udsætte anvendelsen af de foranstaltninger, den har vedtaget, i et tidsrum på to måneder regnet fra datoen for denne meddelelse.

5. Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for det tidsrum, der er fastsat i stk. 4.

Artikel 6

1. Når der henvises til denne artikel, bistås Kommissionen af et forskriftsudvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden på forslag af formanden på grundlag af en standardforretningsorden, der offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

3. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte alt efter, hvor meget spørgsmålet haster. Udvalget udtaler sig med det flertal, der efter EF-traktatens artikel 205, stk. 2, gælder for afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget vægtes de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, som anført i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

4. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

5. Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes, og underretter Europa-Parlamentet.

6. Rådet kan træffe afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden for et tidsrum på to måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet.

Har Rådet inden for denne frist med kvalificeret flertal tilkendegivet, at det er imod forslaget, behandler Kommissionen forslaget på ny. Den kan forelægge Rådet et ændret forslag, forelægge sit forslag på ny eller fremsætte forslag til en retsakt.

Har Rådet ved udløbet af denne frist hverken vedtaget den foreslåede gennemførelsesretsakt eller tilkendegivet, at det er imod forslaget til gennemførelsesforanstaltninger, vedtager Kommissionen den foreslåede gennemførelsesretsakt.

Artikel 7

Denne afgørelse har virkning fra dagen efter offentliggørelsen i EF-Tidende.

Den udløber den 31. december 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2001.

På Rådets vegne

M. Verwilghen

Formand

(1) EFT C 183 af 29.6.2001, s. 14.

(2) Udtalelse afgivet den 23.10.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 239 af 22.9.2000, s. 442.

(4) Se side 4 i denne Tidende.

(5) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(6) EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.