32001D0866

2001/866/EF: Kommissionens beslutning af 3. december 2001 om særlig finansiel støtte fra Fællesskabet i forbindelse med programmet for overvågning af Campylobacter i slagtekyllinger, fremlagt af Sverige (meddelt under nummer K(2001) 3820)

EF-Tidende nr. L 323 af 07/12/2001 s. 0026 - 0028


Kommissionens beslutning

af 3. december 2001

om særlig finansiel støtte fra Fællesskabet i forbindelse med programmet for overvågning af Campylobacter i slagtekyllinger, fremlagt af Sverige

(meddelt under nummer K(2001) 3820)

(Kun den svenske udgave er autentisk)

(2001/866/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet(1), senest ændret ved Rådets beslutning 2001/572/EF(2), særlig artikel 19 og 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er overordentlig vigtigt at beskytte mennesker mod sygdomme og infektioner, der direkte eller indirekte overføres fra dyr (zoonoser).

(2) Fællesskabet er på nuværende tidspunkt ved at revidere sin politik for kontrol med og forebyggelse af zoonoser.

(3) I den forbindelse blev Den Videnskabelige Komité for Veterinære Foranstaltninger med henblik på Folkesundheden anmodet om at afgive udtalelse på grundlag af strategierne for kontrol med zoonoser, hvori der især skulle lægges vægt på vurderingen af risiciene i forbindelse med zoonotiske sygdomme, som udgør et stort problem for folkesundheden.

(4) Den Videnskabelige Komité for Veterinære Foranstaltninger med henblik på Folkesundheden indkredsede i konklusionerne i sin udtalelse af 12. april 2000 Salmonella og Campylobacter som de væsentligste fødevarebårne zoonoser på nuværende tidspunkt, hvis der ses på antallet af registrerede sygdomstilfælde hos mennesker.

(5) Det erkendes, at der findes en række huller i den eksisterende viden om epidemiologien for Campylobacter som en fødevarebåren zoonose, og i ovennævnte udtalelse blev det navnlig påpeget, at det bør dokumenteres, at de strenge hygiejniske foranstaltninger, der træffes på fjerkræfarme, er effektive, og at det er nødvendigt at se nærmere på de procedurer, der anvendes for at mindske forekomsten af Campylobacter på fjerkræfarme, for at vurdere, om de er effektive.

(6) Der blev i 1991 iværksat et program for overvågning af slagtekyllinger, som forvaltes af den svenske fjerkræindustri. Overvågningsprogrammet, der omfatter prøvetagning af grupper af fjerkræ på slagteriet og frivillige foranstaltninger på fjerkræfarmene, har vist, at det til dels er lykkedes at mindske forekomsten af Campylobacter blandt slagtekyllinger.

(7) Med henblik på at opnå finansiel støtte fra Fællesskabet fremlagde de svenske myndigheder den 31. maj 2000 et flerårigt nationalt program for overvågning af Campylobacter i slagtekyllinger samt et ændret program den 13. oktober 2000 for at vurdere den grundlæggende forekomst i såvel den primære produktion som senere i fødevarekæden og efterhånden styrke gennemførelsen af hygiejniske foranstaltninger på fjerkræfarmene for at mindske forekomsten her og følgelig i fødevarekæden. Programmet startede den 1. juli 2001.

(8) Ovennævnte program kan tilvejebringe tekniske og videnskabelige oplysninger, der kan være værdifulde for udviklingen af EF-retten på veterinærområdet.

(9) I lyset af betydningen af Campylobacter som zoonose er det hensigtsmæssigt at yde finansiel støtte i et passende tidsrum, dog højst 4 år, til dækning af nogle af Sveriges omkostninger og til indsamling af værdifuld teknisk og videnskabelig information. Af budgetmæssige grunde træffes der beslutning om Fællesskabets støtte hvert år. Ved Kommissionens beslutning 2001/29/EF(3) har Fællesskabet ydet finansiel støtte for andet halvår af 2001.

(10) De svenske myndigheder fremlagde den 31. maj 2001 et program med henblik på finansiel støtte fra Fællesskabet for 2002 og et ændret program den 26. juli 2001 og den 19. oktober 2001. Der ydes op til maksimalt 160000 EUR i finansiel støtte i perioden fra 1. januar 2002 frem til 31. december 2002.

(11) I medfør af artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999(4) finansieres veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger, som foretages efter Fællesskabets regler, via Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen; med henblik på den finansielle kontrol finder artikel 8 og 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 anvendelse.

(12) Fællesskabet yder finansiel støtte, under forudsætning af at de planlagte foranstaltninger gennemføres som planlagt, og at myndighederne fremlægger alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsgrænser.

(13) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Programmet for overvågning af Campylobacter i slagtekyllinger, fremlagt af Sverige, godkendes herved for en tolvmåneders periode at regne fra 1. januar 2002.

2. Fællesskabets finansielle støtte til det program, der er omhandlet i stk. 1, dækker 50 % af Sveriges omkostninger (eksklusive moms) til laboratorieprøver med op til 150 SEK pr. test og maksimalt 160000 EUR i alt.

Artikel 2

Den finansielle støtte, jf. artikel 1, stk. 2, ydes til Sverige, under forudsætning af, at:

a) Sverige pr. 1. januar 2002 sætter de fornødne love og administrative bestemmelser i kraft for at gennemføre programmet

b) Sverige pr. 1. juli 2002 sender en rapport til Kommissionen om, hvor langt man er nået med programmet, og med oplysninger om de påløbne omkostninger; rapporten skal være i overensstemmelse med modellen i bilaget

c) Sverige senest den 31. marts 2003 fremsender en endelig rapport om den tekniske gennemførelse af programmet med bilag for de omkostninger, der er påløbet, og de resultater, der nået i perioden 1. januar-31. december 2002

d) disse rapporter indeholder væsentlig og værdifuld teknisk og videnskabelig information, der svarer til formålet med Fællesskabets intervention

e) Sverige gennemfører programmet som planlagt

og at EF-retten på veterinærområdet overholdes.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Sverige.

Den er gældende fra 1. januar 2002.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(2) EFT L 203 af 28.7.2001, s. 16.

(3) EFT L 6 af 11.1.2001, s. 22.

(4) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

BILAG

>PIC FILE= "L_2001323DA.002802.TIF">