32001D0595

2001/595/EF: Rådets afgørelse af 13. juli 2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af ændringen af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser

EF-Tidende nr. L 209 af 02/08/2001 s. 0032 - 0032


Rådets afgørelse

af 13. juli 2001

om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af ændringen af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser

(2001/595/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De Europæiske Fællesskaber indgik ved Rådets og Kommissionens afgørelse 98/181/EF, EKSF, Euratom(1), energichartertraktaten, der omfattede de relevante bestemmelser i GATT 1947 ved at henvise hertil.

(2) Indføjelsen i energichartertraktaten af de relevante WTO-bestemmelser ved at henvise hertil i stedet for til de deri indeholdte GATT 1947-bestemmelser og medtagelsen af en liste over energirelateret udstyr i handelsbestemmelserne er i Fællesskabets interesse.

(3) Fællesskabet har enekompetence for så vidt angår den fælles handelspolitik.

(4) På energicharterkonferencen og den internationale konference, der blev afholdt den 24. april 1998, blev der opnået enighed om teksten til ændringen af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser, herunder listen over energirelateret udstyr, samt afgørelser, forståelser og erklæringer i forbindelse hermed (handelsændringen).

(5) Fællesskabet har ved Rådets afgørelse 98/537/EF(2) godkendt teksten til handelsændringen og dens midlertidige anvendelse i afventning af dens ikrafttræden.

(6) Indgåelsen af handelsændringen vil medvirke til at virkeliggøre Det Europæiske Fællesskabs mål; den omhandlede ændring bør derfor godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringen af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser godkendes på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet deponerer på Det Europæiske Fællesskabs vegne instrumentet vedrørende godkendelse af ændringen af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser hos Den Portugisiske Republiks regering i overensstemmelse med artikel 39 og 49 i energichartertraktaten.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2001.

På Rådets vegne

M. Verwilghen

Formand

(1) EFT L 69 af 9.3.1998, s. 1.

(2) EFT L 252 af 12.9.1998, s. 21.