32001D0557

2001/557/EF: Kommissionens beslutning af 11. juli 2001 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering (meddelt under nummer K(2001) 1795)

EF-Tidende nr. L 200 af 25/07/2001 s. 0028 - 0036


Kommissionens beslutning

af 11. juli 2001

om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering

(meddelt under nummer K(2001) 1795)

(Kun den tyske, den engelske, den franske, den græske, den italienske, den nederlandske, den portugisiske og den spanske udgave er autentiske)

(2001/557/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/95(2), særlig artikel 5, stk. 2, litra c),

efter høring af Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 5, stk. 2, litra c), i forordning (EØF) nr. 729/70 beslutter Kommissionen at udelukke udgifter fra EF-finansiering, hvis den konstaterer, at udgifterne ikke er afholdt i overensstemmelse med EF-bestemmelserne.

(2) I henhold til nævnte artikel i forordning (EØF) nr. 729/70 samt artikel 8, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1663/95 af 7. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 729/70 for så vidt angår proceduren for regnskabsafslutning for EUGFL, Garantisektionen(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2245/1999(4), skal Kommissionen foretage den nødvendige kontrol, meddele medlemsstaterne resultaterne af kontrollen, tage medlemsstaternes bemærkninger til efterretning, indkalde til bilaterale drøftelser for at nå til enighed med de berørte medlemsstater og formelt meddele disse sine konklusioner under henvisning til Kommissionens beslutning 94/442/EF af 1. juli 1994 om indførelse af en forligsprocedure i forbindelse med regnskabsafslutningen for EUGFL, Garantisektionen(5), ændret ved beslutning 2000/649/EF(6).

(3) Medlemsstaterne har kunnet anmode om en forligsprocedure. Det er sket i nogle tilfælde, og Kommissionen har undersøgt den rapport, der er udfærdiget efter proceduren.

(4) I henhold til artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 729/70 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 1258/1999 kan der kun ske finansiering af restitutioner ved eksport til tredjelande og af interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, hvis de henholdsvis ydes og gennemføres efter EF-bestemmelserne som led i de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter.

(5) Den gennemførte kontrol og resultaterne af de bilaterale drøftelser og forligsprocedurerne viser, at en del af de udgifter, medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder betingelserne og derfor ikke kan finansieres af EUGFL, Garantisektionen.

(6) De beløb, som ikke kan finansieres af EUGFL, Garantisektionen, er anført i bilaget til denne beslutning. De vedrører ikke udgifter, som blev afholdt mere end 24 måneder, før Kommissionen skriftligt meddelte medlemsstaterne kontrolresultaterne.

(7) I de tilfælde, der er omfattet af denne beslutning, har Kommissionen i en sammenfattende rapport meddelt medlemsstaterne en evaluering af de beløb, der udelukkes fra EF-finansiering på grund af manglende opfyldelse af EF-bestemmelserne.

(8) Denne beslutning foregriber ikke de finansielle konsekvenser, som Kommissionen vil kunne drage af Domstolens afgørelser i sager, der endnu ikke var afsluttet den 31. marts 2001, og som vedrører spørgsmål, der behandles i beslutningen -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De udgifter, der er anført i bilaget, og som er afholdt af medlemsstaternes godkendte udbetalende organer og anmeldt til EUGFL, Garantisektionen, udelukkes i henhold til denne beslutning fra EF-finansiering, fordi de ikke opfylder EF-bestemmelserne.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Portugal og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 94 af 28.4.1970, s. 13.

(2) EFT L 125 af 8.6.1995, s. 1.

(3) EFT L 158 af 8.7.1995, s. 6.

(4) EFT L 273 af 23.10.1999, s. 5.

(5) EFT L 182 af 16.7.1994, s. 45.

(6) EFT L 272 af 25.10.2000, s. 41.

BILAG

SUM AF KORREKTIONER

>TABELPOSITION>

SUM AF KORREKTIONER I EURO

>TABELPOSITION>