32001D0501

2001/501/EF: Rådets afgørelse af 25. juni 2001 om beskikkelse af en belgisk suppleant til Regionsudvalget

EF-Tidende nr. L 182 af 05/07/2001 s. 0055 - 0055


Rådets afgørelse

af 25. juni 2001

om beskikkelse af en belgisk suppleant til Regionsudvalget

(2001/501/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til Rådets afgørelse af 26. januar 1998(1) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget,

i betragtning af, at der er blevet en plads ledig i Regionsudvalget, efter at Annemie NEYTS-UYTTEBROECK er trådt tilbage som suppleant, hvilket Rådet blev underrettet om den 11. juni 2001,

under henvisning til indstillingen fra den belgiske regering -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Som suppleant til Regionsudvalget beskikkes Guy VAN HENGEL som efterfølger for Annemie NEYTS-UYTTEBROECK for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2002.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2001.

På Rådets vegne

A. Lindh

Formand

(1) EFT L 28 af 4.2.1998, s. 19.