32000R2883

Kommissionens forordning (EF) nr. 2883/2000 af 27. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager

EF-Tidende nr. L 333 af 29/12/2000 s. 0074 - 0075


Kommissionens forordning (EF) nr. 2883/2000

af 27. december 2000

om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2699/2000(2), særlig artikel 33, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1555/96(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2713/2000(4), er der fastsat tilsyn med indførslen af de i bilaget anførte produkter. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1602/2000(6), for tilsyn med præferenceindførsler.

(2) Ved anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale(7), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, og på grundlag af de seneste disponible oplysninger for 1997, 1998 og 1999 bør de mængder, som udløser tillægstolden, ændres for courgetter, for klementiner, for mandariner og lignende krydsninger af citrusfrugter, for citroner, for æbler og for pærer.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1555/96 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.

(2) EFT L 311 af 12.12.2000, s. 9.

(3) EFT L 193 af 3.8.1996, s. 1.

(4) EFT L 313 af 13.12.2000, s. 5.

(5) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(6) EFT L 188 af 26.7.2000, s. 1.

(7) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

BILAG

"BILAG

Varebeskrivelsen anses kun for at være vejledende, jf. dog reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Tillægstoldens anvendelsesområde bestemmes inden for rammerne af dette bilag af KN-koderne, således som disse er affattet på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse. Hvis der er et "ex" foran koden, bestemmes tillægstoldens anvendelsesområde både af KN-koden og af den tilsvarende anvendelsesperiode.

>TABELPOSITION>"