32000R2860

Kommissionens forordning (EF) nr. 2860/2000 af 27. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder for at medtage hør og hamp bestemt til fiberproduktion, præcisere reglerne om udtagne arealer og ændre basisarealerne for Grækenland og Portugal

EF-Tidende nr. L 332 af 28/12/2000 s. 0063 - 0075


Kommissionens forordning (EF) nr. 2860/2000

af 27. december 2000

om ændring af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder for at medtage hør og hamp bestemt til fiberproduktion, præcisere reglerne om udtagne arealer og ændre basisarealerne for Grækenland og Portugal

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 af 17. maj 1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder(1), ændret ved forordning (EF) nr. 1672/2000(2), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 1672/2000 blev hør og hamp bestemt til fiberproduktion medtaget i støtteordningen for producenter af visse markafgrøder indført ved forordning (EF) nr. 1251/1999. Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/1999(3), ændres ved forordning (EF) nr. 1454/2000(4), fastsætter gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1251/1999 for så vidt angår betingelserne for ydelse af arealstøtte for visse markafgrøder. Forordning (EF) nr. 2316/1999 bør derfor tilpasses for at tage hensyn til medtagelsen af hør og hamp.

(2) Ifølge artikel 5a i forordning (EF) nr. 1251/1999 skal der anvendes sorter, hvis indhold af tetrahydrocannabinol ikke overstiger 0,2 %, og medlemsstaterne skal etablere et system til kontrol med indholdet af tetrahydrocannabinol i hamp. For at denne kontrol kan gennemføres, bør der fastsættes specifikke foranstaltninger, herunder dyrkning af hampeafgrøden indtil en bestemt dato.

(3) Artikel 5a gør arealstøtten til hør og hamp bestemt til fiberproduktion betinget af, at der indgås en kontrakt eller gives et tilsagn som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 af 27. juli 2000 om den fælles markedsordning for hør og kamp bestemt til fiberproduktion(5). Det bør fastsættes, at en kopi af kontrakten eller tilsagnet skal fremsendes til de myndigheder i medlemsstaten, der administrerer støtteansøgningerne.

(4) Det bør sikres, at de dyrkede sorter hør og hamp bestemt til fiberproduktion er sorten, der indgår i den fælles fortegnelse som fiberplanter og for hør specielt som "spindhør". For hamps vedkommende må de tilladte sorters indhold af tetrahydrocannabinol på den anden side ikke overstige 0,2 %. Det er derfor nødvendigt at opstille en liste over støtteberettigede sorter. For hamps vedkommende bør der for at lette overgangen fra den nugældende ordning til den, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1251/1999, også opstilles en liste over hampesorter, der foreløbigt tillades for produktionsåret 2001/02, men som skal underkastes supplerende analyser i løbet af produktionsåret 2001/02. For at øge sikkerheden for hamps vedkommende bør det også fastsættes, at der skal anvendes certificeret frø.

(5) Med henblik på kontrollen af de anvendte frø bør det fastsættes, at etiketterne på emballagerne eller for hørs vedkommende ethvert andet tilsvarende dokument skal indsendes til medlemsstatens kompetente myndigheder.

(6) For at styrke den administrative kontrol med hamp bør der kræves supplerende oplysninger, der skal anføres i ansøgningen om arealstøtte omhandlet i artikel 4 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3887/92 af 23. december 1992 om gennemførelsesbestemmelser for det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger(6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2801/1999(7).

(7) I overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, ottende led, i forordning (EF) nr. 1251/1999 er det nødvendigt at fastsætte, hvilken metode der skal anvendes til kvantitativ bestemmelse af tetrahydrocannabinol i hamp bestemt til fiberproduktion, samt at resultaterne af analyserne efter denne metode skal meddeles Kommissionen.

(8) Artikel 5a, stk. 2, fastsætter, at medlemsstaterne kontrollerer 30 % af de arealer, for hvilke der søges om støtte for hamp bestemt til fiberproduktion, og 20 %, hvis der er en ordning med forhåndsgodkendelse for denne afgrøde. Det synes nødvendigt at præcisere kravene til denne kontrol.

(9) Bilag X til forordning (EF) nr. 2316/1999 fastsætter i visse tilfælde fristen for tilsåning til den 15. juni. Da hamp undertiden sås indtil den 15. juni, bør dette bilag suppleres med hamp bestemt til fiberproduktion.

(10) Forordning (EF) nr. 2316/1999 fastsætter, at minimumsbredden af de udtagne marker kan nedsættes af miljømæssige årsager. Der bør også åbnes mulighed for at foretage en tilsvarende justering af nævnte markers minimumsareal.

(11) Inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 1017/94 af 26. april 1994 om omstilling fra markafgrøder til ekstensiv husdyrproduktion på jorder i Portugal(8), ændret ved forordning (EF) nr. 1461/95(9), er der indgivet ansøgninger om omstilling for 7052 ha. Basisarealet i bilag VI til forordning (EF) nr. 2316/1999 bør derfor tilpasses tilsvarende.

(12) Efter ansøgning fra Grækenland bør der fastsættes nye basisarealer i overensstemmelse med medlemsstatens regionaliseringsplan, dog uden at det samlede basisareal ændres.

(13) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/1999 ændres således:

1) Artikel 3, stk. 1, litra c), affattes således:

"c) hvor afgrøden passes efter de lokale normer i hvert fald indtil blomstringens/skridningens begyndelse under normale vækstvilkår. Oliefrø, proteinafgrøder, hørfrø, hør bestemt til fiberproduktion og hård hvede skal desuden under normale vækstvilkår passes efter de lokale normer i hvert fald indtil den 30. juni inden det pågældende produktionsår, medmindre de er blevet høstet ved fuld modenhed inden nævnte dato. Proteinafgrøder må først høstes, når de er grønmodne. Hamp bestemt til fiberproduktion skal af hensyn til kontrollen omhandlet i artikel 5a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1251/1999 under normale vækstvilkår passes efter de lokale normer i hvert fald indtil ti dage efter blomstringens afslutning. Medlemsstaten kan dog tillade, at hamp bestemt til fiberproduktion høstes efter blomstringens begyndelse, men inden udløbet af de ti dage efter blomstringens afslutning, hvis der hos den pågældende producent allerede er foretaget kontrol som omhandlet i artikel 5a i forordning (EF) nr. 1251/1999, eller hvis hele den kontrol, der skal foretages efter artikel 5a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1251/1999, er afsluttet."

2) Som artikel 7a indsættes:

"Artikel 7a

1. For så vidt angår artikel 5a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1251/1999 er arealbetalingen for hør og hamp bestemt til fiberproduktion betinget af:

a) indgivelse af en kopi af en af kontrakterne eller tilsagnet omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1673/2000(10) senest den 15. september efter indgivelsen af betalingsansøgningen omhandlet i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1251/1999 eller en tidligere dato fastsat af medlemsstaten og

b) anvendelse af frø af sorter, der er anført i bilag XII den 15. maj forud for det produktionsår, for hvilket der ansøges om arealbetaling. For hamp bestemt til fiberproduktion skal frøene også være certificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 69/208/EØF(11).

2. Med henblik på kontrollen af de anvendte frø for hør bestemt til fiberproduktion og certificerede frø for hamp bestemt til fiberproduktion skal den i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 3887/92 omhandlede ansøgning om arealstøtte være ledsaget af de officielle etiketter, der er udfærdiget i medfør af Rådets direktiv 69/208/EØF, særlig artikel 10, eller bestemmelser vedtaget på grundlag heraf, og som er anbragt på de anvendte frøs emballager eller, for så vidt angår hør til fiberproduktion, af ethvert andet dokument, som den pågældende medlemsstat anerkender som tilsvarende, herunder certifikater efter dette direktivs artikel 14. Hvis såningen finder sted efter udløbet af fristen for indgivelse af arealstøtteansøgninger, indgives etiketterne eller de dokumenter, der anerkendes som tilsvarende, senest den 30. juni efter indgivelsen af ansøgningen.

Med hensyn til etiketterne for hampefrø bestemt til fiberproduktion kan medlemsstaterne fastsætte, at etiketterne efter at være forelagt myndighederne i forbindelse med arealstøtteansøgningerne skal returneres til den ansvarlige landbruger, såfremt disse etiketter skal forelægge for andre nationale myndigheder.

3. Med henblik på ydelse af arealbetalingen for hamp bestemt til fiberproduktion skal den i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 3887/92 omhandlede ansøgning om arealstøtte indeholde følgende oplysninger:

a) alle oplysninger til identificering af de marker, der er tilsået med hamp, for hver sort hamp, der er sået, og

b) oplysning om de anvendte mængder frø angivet i kg pr. ha.

Medlemsstaterne kan fastlægge, hvilken minimumssåningsdosis der er forenelig med god dyrkningspraksis. Disse oplysninger meddeles Kommissionen senest den 15. maj 2001."

3) Som artikel 7b indsættes:

"Artikel 7b

1. For så vidt angår artikel 5a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1251/1999 er den metode, medlemsstatens kompetente myndigheder skal anvende til konstatering af indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) på en procentdel af de arealer, der er tilsået med hamp bestemt til fiberproduktion, og for hvilke der ansøges om betaling, beskrevet i bilag XIII.

Medlemsstaterne sender senest den 15. november i det pågældende produktionsår Kommissionen en rapport om de foretagne konstateringer af THC-indholdet. Rapporten skal for hver sort indeholde oplysninger om bl.a.:

a) for procedure A tidspunktet for udtagelsen af prøven

b) antallet af udførte tester

c) de opnåede resultater efter THC-niveauer, med en trindeling på 0,1 %

d) de foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan.

Hvis det af resultaterne fremgår, at indholdet af THC i et betydende antal prøver af en given sort ligger over den grænse, der er fastsat i artikel 5a, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1251/1999, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766192 beslutte at anvende procedure B for den pågældende sort i det følgende produktionsår, idet andre foranstaltninger ikke derved udelukkes.

For de hampesorter bestemt til fiberproduktion, der er anført i bilag XII til nærværende forordning, anvendes i produktionsåret 2001/02 procedure B i alle de medlemsstater, hvor de dyrkes.

2. Kontrollen af indholdet af tetrahydrocannabinol på mindst 30 % af arealerne med hamp bestemt til fiberproduktion, for hvilke der ansøges om betaling, skal vedrøre mindst 30 % af de pågældende ansøgninger og alle anvendte sorter frø.

Medlemsstaten meddeler senest den 15. maj 2001 Kommissionen de nærmere regler og betingelser for den ordning med forhåndsgodkendelse til dyrkning, der tillader nedsættelse fra 30 % til 20 % af den minimumsprocentdel af de af en betalingsansøgning omfattede arealer med hamp bestemt til fiberproduktion, på hvilken der foretages kontrol af indholdet af tetrahydrocannabinol. Enhver ændring af reglerne eller betingelserne skal meddeles Kommissionen. Ved anvendelsen af en sådan ordning skal kontrollen vedrøre mindst 20 % af de pågældende ansøgninger og alle anvendte sorter frø.

3. Ansøgninger om optagelse af en hampesort på listen i bilag XII skal være ledsaget af en rapport om resultaterne af analyserne udført efter procedure B under den metode, der er beskrevet i bilag XIII, og af en beskrivelse af den pågældende sort."

4) I artikel 19, stk. 1, andet afsnit, litra c), indsættes følgende punktum:"I så fald kan det i foregående afsnit nævnte minimumsareal fastsættes til 0,1 ha."

5) Bilag VI affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

6) Bilag VII affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

7) Bilag X affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning.

8) Bilag XI affattes som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

9) Der indsættes et bilag XII med den tekst, der er anført i bilag V til nærværende forordning.

10) Der indsættes et bilag XIII med den tekst, der er anført i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra produktionsåret 2001/02.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 13.

(3) EFT L 280 af 30.10.1999, s. 43.

(4) EFT L 163 af 4.7.2000, s. 28.

(5) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 16.

(6) EFT L 391 af 31.12.1992, s. 36.

(7) EFT L 340 af 31.12.1999, s. 29.

(8) EFT L 112 af 3.5.1994, s. 2.

(9) EFT L 144 af 28.6.1995, s. 4.

(10) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 16.

(11) EFT L 169 af 10.7.1969, s. 3.

BILAG I

"BILAG VI

(artikel 8)

BASISAREALER

>TABELPOSITION>"

BILAG II

"BILAG VII

(Artikel 10, stk. 4)

>PIC FILE= "L_2000332DA.006803.EPS">"

BILAG III

"BILAG X

(Artikel 24, stk. 1)

>TABELPOSITION>"

BILAG IV

"BILAG XI

(Artikel 26, stk. 1)

OPLYSNINGER, DER SKAL SENDES TIL KOMMISSIONEN

Oplysningerne indsendes i form af en række oversigter efter følgende model:

- en første gruppe oversigter med oplysningerne for hver produktionsregion, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 1251/1999

- en anden gruppe oversigter med oplysninger for hver region, for hvilken der er fastsat basisareal, jf. bilag VI til nærværende forordning

- en enkelt oversigt med en sammenfatning af oplysningerne for hver medlemsstat.

Oversigterne indsendes både som udskrift og på databærer.

Formler for arealer:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Bemærkninger:

Hvor oversigt skal indeholde en angivelse af den pågældende region.

Udbyttet er det udbytte, som anvendes ved beregningen af arealstøtten i henhold til forordning (EF) nr. 1251/1999.

Sondringen mellem "vandet" og "ikke-vandet" skal kun foretages i blandede regioner. I så fald gælder:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Linje 1 omfatter kun hård hvede, for hvilken der ydes supplement til støtten efter artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1251/1999.

Linje 2 omfatter kun hård hvede, for hvilken der ydes supplement til støtten efter artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1251/1999.

Linje 19 omfatter kun arealer, der er udtaget eller tilplantet med skov efter artikel 22, 23, 24 og 31 i forordning (EF) nr. 1257/1999, og som henregnes under det markafgrødeareal, der er udtaget efter artikel 6, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1251/1999.

Linje 20 svarer til de arealer, der er nævnt i artikel 2, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1251/1999.

Oplysningerne skal ligeledes indsendes for producenter, der ikke ansøger om hektarstøtte i forbindelse med støtteordningen for visse markafgrøder (forordning (EF) nr. 1251/1999). Disse oplysninger anføres i kolonne "m" og "n" under "Andet", og de vedrører hovedsageligt de markafgrøder, der er anmeldt som foderarealer for oksekøds- og fårekødspræmien.

Linje 23 omfatter arealer, der er udtaget til nonfoodafgrøder, og som der ikke ydes støtte til efter gennemførelsesbestemmelserne i artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1251/1999 (f.eks. sukkerroer, jordskokker og cikorierod)."

>PIC FILE= "L_2000332DA.007101.EPS">

BILAG V

"BILAG XII

(Artikel 7a, stk. 1)

SORTER AF HØR OG HAMP BESTEMT TIL FIBERPRODUKTION, DER OMFATTES AF STØTTEORDNINGEN

1. Hørsorter bestemt til fiberproduktion

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Hampesorter bestemt til fiberproduktion

Carmagnola

Cs

Dioica 88

Epsilon 68

Fédora 17

Fedrina 74

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon - Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

Futura 75

Santhica 23

2b. Hampesorter bestemt til fiberproduktion, tilladt for produktionsåret 2001/02

Beniko

Bialobrzeskie

Delta-405

Fasamo

Fedora 19

Juso 14

Kompolti

Uso 31"

BILAG VI

"BILAG XIII

(Artikel 7b, stk. 1)

FÆLLESSKABSMETODE TIL KVANTITATIV BESTEMMELSE AF Δ 9-THC I HAMPESORTER

1. Formål og anvendelsesområde

Metoden anvendes til at bestemme indholdet af Δ 9-tetrahydrocannabinol (THC) i hampesorter (Cannabis sativa L.). Der anvendes enten procedure A eller B som beskrevet nedenfor.

Metoden er baseret på kvantitativ bestemmelse ved gaschromatografi (GLC) af Δ 9-THC efter ekstraktion med et opløsningsmiddel.

1.1. Procedure A

Procedure A anvendes til at konstatere de produktionsresultater, der er fastsat i artikel 5a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1251/1999.

1.2. Procedure B

Procedure B anvendes i de tilfælde, der er nævnt i artikel 7b, stk. 1, tredje afsnit, i nærværende forordning, for at kontrollere overholdelsen af de i artikel 5a, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1251/1999 fastsatte betingelser for optagelse på listen over sorter af hamp bestemt til fiberproduktion, der er berettigede til arealstøtte fra produktionsåret 2001/02.

2. Prøveudtagning

2.1. Prøver

- Procedure A: Af en population af en given hampesort udtages en del på 30 cm, der indeholder mindst en hunblomsterstand. Prøven udtages i dagens løb i en periode fra 20 dage efter begyndelsen til 10 dage efter slutningen af blomstringen efter en systematisk fremgangsmåde, der giver en repræsentativ indsamling på marken, bortset fra kanterne. Medlemsstaten kan tillade, at prøven udtages i perioden mellem blomstringens begyndelse og 20 dage efter dens begyndelse, forudsat at det for hver dyrket sort påses, at der udtages andre repræsentative prøver efter ovenstående regler i perioden fra 20 dage efter blomstringens begyndelse til 10 dage efter dens afslutning.

- Procedure B: Af en population af en given hampesort udtages den øverste tredjedel af hver plante, der er udvalgt. Prøven udtages i dagens løb i en periode på 10 dage efter slutningen af blomstringen efter en systematisk fremgangsmåde, der giver en repræsentativ indsamling på marken, bortset fra kanterne. Hvis det drejer sig om en tvebohampesort, udtages der kun oprøver af hunplanterne.

2.2. Prøvens størrelse

- Procedure A: For hver mark består prøven af en prøvetagning fra 50 planter.

- Procedure B: For hver mark består prøven af en prøvetagning fra 200 planter.

Hver prøve anbringes, uden at den sammenpresses, i en lærreds- eller papirpose, som sendes til analyselaboratoriet.

Medlemsstaten kan fastsætte, at der med henblik på en eventuel kontrolanalyse udtages en anden prøve, som opbevares enten hos producenten eller hos analyseorganet.

2.3. Tørring og oplagring af prøven

Tørring af prøverne skal påbegyndes så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden 48 timer ved enhver metode, der anvender en temperatur på under 70 °C. Prøverne tørres, indtil der opnås en konstant vægt og et vandindhold på mellem 8 % og 13 %.

De tørrede prøver opbevares, uden at de sammenpresses, mørkt og ved en temperatur på under 25 °C.

3. Analyse af THC-indholdet

3.1. Tilberedning af analyseprøven

De tørrede prøver befries for stængler og frø på over 2 mm.

De tørrede prøver knuses til halvfint pulver (sigte med en maskestørrelse på 1 mm).

Pulveret opbevares tørt, mørkt og ved en temperatur på under 25 °C i højst 10 uger.

3.2. Reagenser, ekstraktionsopløsning

Reagenser

- Δ 9-tetrahydrocannabinol, chromatografisk rent

- Squalan, chromatografisk rent som intern standard

Ekstraktionsopløsning

- 35 mg squalan pr. 100 ml hexan.

3.3. Ekstraktion af Δ 9-THC

Af analyseprøven afvejes 100 mg, som anbringes i et centrifugeringsrør. Der tilsættes 5 ml af ekstraktionsopløsningen med den interne standard.

Det hele nedsænkes 20 minutter i et ultralydbad. Der centrifugeres i 5 minutter ved 3000 omdrejninger/minut, og den ovenpå flydende THC-opløsning udtages. Den indsprøjtes i chromatografen, og den kvantitative bestemmelse gennemføres.

3.4. Gaschromatografi

a) Apparatur

- Gaschromatograf med flammeionisationsdetektor og injektor med/uden split

- Kolonne, der sikrer en god udskillelse af cannabinoiderne, f.eks. en glaskolonne med en længde på 25 m og en diameter på 0,22 mm, imprægneret af en apolær fase af 5 % phenylmethylsiloxantype

b) Kalibreringsopløsninger

Mindst 3 værdier ved procedure A og 5 værdier ved procedure B, som skal omfatte værdierne 0,04 og 0,50 mg pr. ml Δ 9-THC ekstraktionsopløsning.

c) Apparatstillinger

Følgende stillinger gives som eksempel på den kolonne, der er nævnt i litra a):

>TABELPOSITION>

d) Indsprøjtet volumen: 1 μl.

4. Resultater

Resultatet angives med to decimaler i g Δ 9-THC pr. 100 g analyseprøve, tørret til konstant vægt. Tolerancen på resultatet er 0,03 g/100 g.

- Procedure A: resultatet svarer til bestemmelsen pr. analyseprøve.

I tilfælde af at det således opnåede resultat er højere end den i artikel 5a, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1251/1999 fastsatte grænse, foretages en anden bestemmelse af hver analyseprøve, og resultatet svarer til gennemsnittet af disse to bestemmelser.

- Procedure B: resultatet svarer til gennemsnittet af to bestemmelser pr. analyseprøve."