32000R1917

Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 af 7. september 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 for så vidt angår udenrigshandelsstatistikken (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 229 af 09/09/2000 s. 0014 - 0026


Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000

af 7. september 2000

om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 for så vidt angår udenrigshandelsstatistikken

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 374/98(2), særlig artikel 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Med henblik på fastlæggelsen af statistikken over udenrigshandelen bør retningslinjerne for dataindsamlingen samt for udarbejdelsen, indberetningen og formidlingen af resultaterne fastlægges, således at man opnår harmoniserede statistikker.

(2) Formålet med udenrigshandelsstatistikken bør præciseres, navnlig for at undgå dobbelttællinger og udelukke visse transaktioner, og indsamlingshyppigheden bør fastsættes.

(3) Det bør fastlægges mere nøje, hvilke data der skal meddeles, og på hvilken måde de skal angives i det statistiske informationsmedium.

(4) Det er vigtigt at afgøre, for hvilke varebevægelser der skal træffes særlige bestemmelser. Der bør iværksættes harmoniseringsforanstaltninger på fællesskabsplan.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte en frist for indberetning af resultaterne til Kommissionen og at afgøre, hvorledes eventuelle korrektioner kan foretages for at muliggøre en regelmæssig og ensartet formidling af resultaterne.

(6) Der består en forbindelse mellem udenrigshandelsstatistikken og toldprocedurerne. Der bør derfor tages hensyn til bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(3), ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmesler til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1602/2000(5).

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udenrigshandelsstatistik -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Genstand og referenceperiode

Artikel 1

I denne forordning forstås ved "indførsel" de varebevægelser, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1172/95, i det følgende benævnt "grundforordningen", og ved "udførsel" de varebevægelser, der er nævnt i grundforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Artikel 2

I medfør af grundforordningens artikel 6, stk. 2, omfatter udenrigshandelsstatistikken ikke varer:

- som overgår til fri omsætning efter at være blevet henført under toldproceduren for aktiv forædling eller forarbejdning under toldkontrol

- som er anført på listen over undtagelser i bilag I.

Artikel 3

1. Den i grundforordningens artikel 12 omhandlede statistiske tærskel fastsættes for hver vareart således, at indførsler og udførsler til en værdi af over 800 EUR eller med en nettomasse på over 1000 kg omfattes af udenrigshandelsstatistikken.

2. Hver medlemsstat underretter Kommissionen om, hvilken statistisk tærskel den har fastsat i national valuta.

Artikel 4

1. Referenceperioden er den kalendermåned, i løbet af hvilken varerne indføres eller udføres.

2. Hvis det statistiske informationsmedium er det administrative enhedsdokument, er den dato, hvor toldmyndighederne har accepteret denne erklæring, bestemmende for, til hvilken kalendermåned dataene henregnes.

KAPITEL 2

Datadefinitioner

Artikel 5

Definitionerne af de oplysninger, der er nævnt i grundforordningens artikel 10, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, første led, og reglerne for, hvorledes de angives i det statistiske informationsmedium, er anført i artikel 6-14.

Artikel 6

1. Den "toldmæssige bestemmelse eller anvendelse" bestemmes ved proceduren, og de koder, der skal angives, er anført i bilag 38 til forordning (EØF) nr. 2454/93.

2. Uden at dette berører bestemmelserne vedrørende det administrative enhedsdokument, angives den statistiske ordning i informationsmediet, når medlemsstaterne ikke kræver oplysning om toldmæssig bestemmelse eller anvendelse.

3. Enhver medlemsstat, som benytter sig af den i stk. 2 nævnte mulighed, udarbejder listen over de statistiske ordninger, som skal nævnes i informationsmediet, på en sådan måde, at der kan indberettes statistiske oplysninger til Kommissionen efter kodenøglen i stk. 4.

4. Koderne for de statistiske ordninger fastsættes således:

a) indførsel:

1- normal

3- efter passiv forædling

5- til aktiv forædling, suspensionsordningen

6- til aktiv forædling, tilbagebetalingsordningen

7- efter økonomisk passiv forædling for tekstilvarer

b) udførsel:

1- normal

3- til passiv forædling

5- efter aktiv forædling, suspensionsordningen

6- efter aktiv forædling, tilbagebetalingsordningen

7- til økonomisk passiv forædling for tekstilvarer

Artikel 7

1. I denne forordning forstås ved:

a) "oprindelsesland": det land, hvori varerne har oprindelse, jf. afsnit II, kapitel 2, afdeling 1, i forordning (EØF) nr. 2913/92

b) "land, hvorfra varerne kommer": det land, hvorfra varerne oprindeligt blev afsendt til indførselsmedlemsstaten, uden at de i et transitland har været genstand for stop eller retlige indgreb, der ikke står i forbindelse med transporten; i modsat fald anses det sidste land, hvor sådanne stop eller retlige indgreb har fundet sted, for at være det land, hvorfra varerne kommer

c) "bestemmelsesland": det land, som i henhold til de på udførselstidspunktet foreliggende oplysninger er det sidste land, hvortil varerne skal udføres

d) "udførsels- eller indførselsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor udførsels- eller indførselsformaliteterne foretages

e) "bestemmelsesmedlemsstat": den medlemsstat, som i henhold til de på indførselstidspunktet foreliggende oplysninger er den medlemsstat, hvortil varerne er endeligt bestemt

f) "faktisk udførselsmedlemsstat": den medlemsstat, bortset fra udførselsmedlemsstaten, fra hvilken varerne forudgående er blevet afsendt med henblik på udførsel, forudsat at eksportøren ikke er etableret i udførselsmedlemsstaten.

Hvis varerne ikke forudgående er blevet afsendt fra en anden medlemsstat med henblik på udførsel, eller hvis eksportøren er etableret i udførselsmedlemsstaten, er den faktiske udførselsmedlemsstat identisk med udførselsmedlemsstaten.

2. I medfør af grundforordningens artikel 10, stk. 1, litra b), skal oprindelseslandet nævnes i det statistiske informationsmedium, medmindre andet er fastsat i toldforskrifterne.

Det land, hvorfra varerne kommer, skal dog angives:

a) for varer, hvis oprindelse ikke er kendt

b) for følgende varer, også selv om deres oprindelse er kendt:

- varer henhørende under kapitel 97 i den kombinerede nomenklatur

- varer indført efter passiv forædling

- returvarer og andre varer med fællesskabsoprindelse.

De månedlige resultater vedrørende de i litra a) og b) omhandlede transaktioner, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter det land, hvorfra varerne kommer, såfremt der er tale om et land uden for Den Europæiske Union. I andre tilfælde anvendes kode QW (eller 960).

3. For de særlige varebevægelser, som er omhandlet i afsnit II, anvendes i givet fald det i afsnit II nævnte partnerland.

4. De i stk. 1 definerede lande betegnes og kodes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9.

Artikel 8

Med henblik på at opgøre den varemængde, som skal anføres i informationsmediet, gælder følgende:

a) ved "nettomasse" forstås varens masse uden emballage af nogen art; medmindre andet er fastsat i henhold til grundforordningens artikel 10, stk. 4, angives nettomassen i kilogram for hver enkelt underposition i den kombinerede nomenklatur

b) ved "supplerende enheder" forstås måleenheder til angivelse af mængden, bortset fra måleenheder til angivelse af masse udtrykt i kilogram; de supplerende enheder anføres i overensstemmelse med angivelserne i den gældende version af den kombinerede nomenklatur ud for de pågældende underpositioner; listen over de supplerende enheder offentliggøres i nomenklaturens første del "bestemmelser".

Artikel 9

1. Ved den statistiske værdi forstås:

- i forbindelse med udførsel: varernes værdi på det sted og på det tidspunkt, hvor de forlader udførselsmedlemsstatens statistikområde

- i forbindelse med indførsel: varernes værdi på det sted og på det tidspunkt, hvor de kommer ind på indførselsmedlemsstatens statistikområde.

2. Beregningen af den vareværdi, der er omhandlet i stk. 1, foretages:

- på grundlag af fakturabeløbet for disse varer, når der er tale om salg eller køb

- i andre tilfælde på grundlag af det beløb, som ville være blevet faktureret, hvis der var tale om salg eller køb.

Hvis toldværdien, defineret i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2913/92, er opgjort, danner denne grundlag for bestemmelsen af varernes værdi.

3. Den statistiske værdi må kun indbefatte de ekstraomkostninger, såsom transport- og forsikringsomkostninger, som vedrører den del af transportstrækningen, som:

- er beliggende på udførselsmedlemsstatens statistikområde, når der er tale om udførsel

- er beliggende uden for indførselsmedlemsstatens statistikområde, når der er tale om indførsel.

Den statistiske værdi indbefatter således ikke afgifter, som skal betales ved udførsel eller indførsel, såsom told, moms, punktafgifter, import- eller eksportafgifter, eksportrestitutioner eller andre afgifter med tilsvarende virkning.

4. Når der er tale om varer, der har gennemgået en forædlingsproces, fastlægges den statistiske værdi, som om disse varer helt var produceret i forædlingslandet.

5. Den statistiske værdi af informationsmedier som f.eks. disketter, edb-bånd, film, tegninger, audio- og videokassetter og cd-rom'er, der udveksles med henblik på levering af information, baseres på hele godets pris omfattende ikke blot mediet, men også den deri indeholdte information.

6. Den statistiske værdi, der skal oplyses i informationsmediet, angives i national valuta. Medlemsstaterne kan give tilladelse til, at der angives en værdi udtrykt i en anden valuta.

Den vekselkurs, der skal anvendes ved fastlæggelsen af den statistiske værdi, er enten den vekselkurs, der er fastsat for beregning af toldværdien, eller den officielle vekselkurs på udførsels- eller indførselstidspunktet.

Når der er tale om en periodisk angivelse, kan medlemsstaterne fastsætte en enhedssats for den pågældende periode til omregning til national valuta, jf. dog toldlovgivningen.

Artikel 10

1. Ved "transportform ved den ydre grænse" forstås den transportform, der er bestemt af det aktive transportmiddel, hvormed:

- varerne, når der er tale om udførsel, formodes at forlade Fællesskabets statistikområde

- varerne, når der er tale om indførsel, formodes at være kommet ind på Fællesskabets statistikområde.

2. Ved "transportform inden for Fællesskabet" forstås den transportform, der er bestemt af det aktive transportmiddel, hvormed:

- varerne, når der er tale om udførsel, formodes at forlade afsendelsesstedet

- varerne, når der er tale om indførsel, kommer til ankomststedet.

Denne oplysning kræves kun, hvis det er fastsat i toldlovgivningen.

3. De transportformer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, omfatter følgende:

>TABELPOSITION>

4. Transportformerne angives i informationsmediet ved hjælp af koderne i kolonne A i listen i stk. 3.

Medlemsstaterne kan kræve, at transportformerne angives i informationsmediet ved hjælp af koderne i kolonne B i nævnte liste.

5. Transport i containere, som defineret i artikel 670, litra g), i forordning (EØF) nr. 2454/93, ved overskridelse af den ydre grænse skal anføres, medmindre transportformen er angivet med kode 5 (50), 7 (70) eller 9 (90).

Til dette formål anvendes følgende koder:

0: varer, der ikke transporteres i containere

1: varer, der transporteres i containere.

6. Nationaliteten af det aktive transportmiddel ved den ydre grænse ifølge de ved udførslen eller indførslen foreliggende oplysninger skal anføres, medmindre transportformen ved den ydre grænse er angivet med kode 2 (20 eller 23), 5 (50), 7 (70) eller 9 (90).

Til dette formål anvendes de i henhold til grundforordningens artikel 9 fastlagte landekoder.

7. Ved "det aktive transportmiddel" forstås det fremdrivende transportmiddel; hvis der er tale om kombineret transport eller flere transportmidler, er det aktive transportmiddel det, der tjener til fremdrift af de øvrige.

Indregistreringslandet ifølge de ved opfyldelsen af formaliteterne foreliggende oplysninger er bestemmende for det aktive transportmiddels nationalitet.

Artikel 11

1. Ved "præference" forstås en toldordning med præferencetoldsatser, hvor opkrævningen af tolden helt eller delvis suspenderes i medfør af konventioner, aftaler eller særlige fællesskabsforordninger.

2. Præferencen angives som foreskrevet i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 12

1. Ved "fakturabeløb" forstås det beløb, der er angivet i fakturaen eller i de dokumenter, som træder i stedet for denne.

2. Ved "valuta" forstås den valuta, hvori fakturabeløbet er angivet.

Artikel 13

1. I denne forordning forstås ved:

a) "transaktion": enhver kommerciel eller ikke-kommerciel handling, der medfører en varebevægelse, som er omfattet af udenrigshandelsstatistikken

b) "transaktionens art": samtlige kendetegn, der adskiller de forskellige transaktioner fra hinanden.

2. Listen over transaktioner er anført i bilag II.

De angives i informationsmediet ved hjælp af talkoderne i kolonne A eller en kombination af talkoderne i kolonne A og disses underopdelinger i kolonne B i nævnte liste.

Artikel 14

1. Ved "leveringsbetingelser" forstås de betingelser i købekontrakten, hvori sælgerens og køberens forpligtelser fastlægges i overensstemmelse med Det Internationale Handelskammers Incoterm-koder.

2. Leveringsbetingelserne anføres i informationsmediet ved hjælp af de koder og eventuelt de angivelser, der fremgår af bilag III.

AFSNIT II

SÆRLIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Definitioner og almindelige bestemmelser

Artikel 15

1. Ved "særlige varebevægelser" forstås varebevægelser, der på væsentlige punkter adskiller sig fra andre varebevægelser med hensyn til tolkningen af oplysningerne, på grund af varebevægelsens eller varernes art, den transaktion, der medfører den pågældende varebevægelse, eller på grund af eksportøren eller importøren af varerne.

2. Særlige varebevægelser vedrører:

a) komplette industrielle anlæg

b) skibe og luftfartøjer, jf. kapitel 3 i dette afsnit

c) produkter fra havet

d) proviant og bunkerforsyninger

e) delsendinger

f) militært materiel

g) anlæg på det åbne hav

h) rumfartøjer

i) dele af køretøjer og luftfartøjer

j) postforsendelser

k) olieprodukter

l) affald.

3. Hvis der ikke er fastsat andre bestemmelser herom i denne forordning eller på anden vis i henhold til grundforordningens artikel 21, angives særlige varebevægelser i henhold til de relevante nationale bestemmelser.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige bestemmelser for anvendelsen af dette kapitel og anvender om nødvendigt andre statistiske informationskilder end dem, der er omhandlet i grundforordningens artikel 7.

KAPITEL 2

Komplette industrielle anlæg

Artikel 16

1. Ved et "komplet industrielt anlæg" forstås et hele, omfattende maskiner, apparater, redskaber, udstyr, instrumenter og materialer - i det følgende benævnt "bestanddele" - der henhører under forskellige positioner i nomenklaturen i det harmoniserede system, og som skal fungere som en enhed med henblik på fremstilling af goder eller tilvejebringelse af tjenesteydelser.

Alle andre varer, der medgår til opførelse af et komplet industrielt anlæg, kan betragtes som bestanddele af dette anlæg, såfremt de ikke er udelukket fra statistisk registrering i medfør af grundforordningen.

2. Statistisk registrering af udførsel af komplette industrielle anlæg kan foretages ved en forenklet angivelse. Tilladelse til at anvende denne forenklede angivelse gives de oplysningspligtige efter anmodning og på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

3. Forenklet angivelse kan kun anvendes i forbindelse med udførsel af komplette industrielle anlæg, såfremt den samlede statistiske værdi af det enkelte anlæg overstiger 1,5 mio. EUR, medmindre det drejer sig om komplette industrielle anlæg, der skal genanvendes; i så fald giver medlemsstaterne Kommissionen oplysning om de anvendte kriterier.

Den samlede statistiske værdi af et komplet industrielt anlæg er summen af den statistiske værdi af dets bestanddele og den statistiske værdi af de i stk. 1, andet afsnit, omhandlede varer.

Artikel 17

1. For dette kapitels vedkommende anvendes de grupperingsunderpositioner, der er omhandlet i kapitel 98 i den kombinerede nomenklatur, for bestanddele af komplette industrielle anlæg henhørende under kapitel 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 og 94 både for de nævnte kapitler og for hver af de positioner, som de består af.

2. For så vidt angår dette kapitel, henføres bestanddele, der henhører under et bestemt kapitel, under den grupperingsunderposition i kapitel 98, som vedrører det pågældende kapitel, medmindre de kompetente myndigheder, der er anført i listen i nævnte kapitel, vælger at henføre disse bestanddele i kapitel 98 under de pågældende grupperingsunderpositioner på niveauet for positionerne i nomenklaturen i det harmoniserede system eller at anvende bestemmelserne i stk. 3.

Den forenklede angivelse er dog ikke til hinder for, at den kompetente myndighed henfører de pågældende bestanddele under visse underpositioner i den kombinerede nomenklatur, jf. artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87(6).

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede myndigheder skønner, at værdien af de komplette industrielle anlæg ikke er tilstrækkelig til, at de kan registreres under grupperingsunderpositionerne for de kapitler, som de henhører under, anvendes de specifikke grupperingsunderpositioner i den kombinerede nomenklatur.

Artikel 18

Kodenumrene for grupperingsunderpositionerne for komplette industrielle anlæg udarbejdes efter følgende regler i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur:

1) Koden består af otte cifre.

2) De to første cifre er henholdsvis 9 og 8.

3) Det tredje ciffer, der viser, at det drejer sig om udførsel af komplette industrielle anlæg, er 8.

4)

>TABELPOSITION>

5) Femte og sjette ciffer svarer til nummeret på det kapitel i den kombinerede nomenklatur, som grupperingsunderpositionen vedrører. I forbindelse med anvendelsen af artikel 17, stk. 3, er det femte og sjette ciffer dog 9.

6) For grupperingsunderpositioner, der befinder sig på niveau med

- et kapitel i den kombinerede nomenklatur, er det syvende og ottende ciffer 0

- en position i det harmoniserede system, svarer det syvende og ottende ciffer til det tredje og fjerde ciffer i den pågældende position.

7) De i artikel 17, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder foreskriver, hvilke betegnelser og kodenumre i den kombinerede nomenklatur der skal anvendes i det statistiske informationsmedium til at beskrive bestanddelene i et komplet industrielt anlæg.

Artikel 19

1. De oplysningspligtige kan kun anvende den forenklede angivelse, såfremt de på forhånd har fået tilladelse hertil efter de regler, som hver enkelt medlemsstat fastlægger inden for rammerne af dette kapitel.

2. Når det drejer sig om et komplet industrielt anlæg, hvis bestanddele udføres fra flere medlemsstater, giver hver medlemsstat tilladelse til at anvende den forenklede angivelse for medlemsstatens egen udførsel. Denne tilladelse kan imidlertid kun gives, såfremt der forelægges dokumentation for, at den samlede statistiske værdi, jf. artikel 16, stk. 3, er nået, eller at andre kriterier berettiger anvendelsen af den forenklede angivelse.

3. Såfremt de i artikel 17, stk. 2, omhandlede myndigheder ikke er de myndigheder, der er ansvarlige for udarbejdelsen af udførselsmedlemsstatens udenrigshandelsstatistikker, giver de kun tilladelsen, såfremt de sidstnævnte myndigheder har givet deres tilslutning.

KAPITEL 3

Indførsel og udførsel af skibe og luftfartøjer

Artikel 20

I dette kapitel forstås ved:

a) "skibe": skibe, der anvendes til havsejlads, jf. supplerende bestemmelse 1 og 2 i kapitel 89 i den kombinerede nomenklatur, samt krigsskibe

b) "luftfartøjer": luftfartøjer, der henhører under KN-kode 8802, og som er til civilt brug, for så vidt de er beregnet til at blive anvendt af et luftfartsselskab, eller til militært brug

c) "ejendomsret til et skib eller et luftfartøj": den kendsgerning, at en fysisk eller juridisk person er registreret som ejer af et skib eller et luftfartøj

d) "partnerland":

- ved indførsel: hvis der er tale om et nyt skib eller luftfartøj, det tredjeland, hvor skibet eller luftfartøjet er bygget; i andre tilfælde det tredjeland, hvor den fysiske eller juridiske person, som overdrager ejendomsretten til skibet eller luftfartøjer, er etableret

- ved udførsel: det tredjeland, hvor den fysiske eller juridiske person, som ejendomsretten til skibet eller luftfartøjet overdrages til, er etableret.

Artikel 21

1. Udenrigshandelsstatistikken og de deri indeholdte oplysninger, som skal indberettes til Kommissionen, omfatter:

a) overdragelse af ejendomsretten til et skib eller et luftfartøj fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i en medlemsstat; denne transaktion ligestilles med en indførsel

b) overdragelse af ejendomsretten til et skib eller et luftfartøj fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i en medlemsstat, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland; denne transaktion ligestilles med en udførsel; hvis der er tale om et nyt skib eller luftfartøj, registreres udførslen i den medlemsstat, hvor skibet eller luftfartøjet er bygget

c) henførsel af skibe og luftfartøjer under toldproceduren for aktiv forædling og genudførsel af disse til et tredjeland efter aktiv forædling

d) henførsel af skibe og luftfartøjer under toldproceduren for passiv forædling og genindførsel af disse efter passiv forædling.

2. De statistiske oplysninger, som vedrører de i stk. 1, litra a) og b), omhandlede transaktioner, og som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter følgende data:

- den kode, der svarer til underopdelingen i den kombinerede nomenklatur

- den statistiske ordning

- partnerlandet

- for skibe, mængden, udtrykt i antal stk. og i andre supplerende enheder, der måtte være anført i den kombinerede nomenklatur, og for luftfartøjer, mængden, udtrykt i nettomasse og supplerende enheder

- den statistiske værdi.

Artikel 22

Medlemsstaterne anvender alle tilgængelige informationskilder med henblik på anvendelsen af dette kapitel.

KAPITEL 4

Proviant og bunkerforsyninger

Artikel 23

I dette kapitel forstås ved:

- "proviant": varer bestemt til at blive forbrugt af besætningen og passagerer på skibe og luftfartøjer

- "bunkerforsyninger": varer, der er nødvendige til drift af skibes eller luftfartøjers motorer, maskiner og andre apparater, f.eks. brændstof, olie og smøremidler.

Artikel 24

1. Udenrigshandelsstatistikken og de deri indeholdte oplysninger, som skal indberettes til Kommissionen, omfatter:

a) levering af proviant og bunkerforsyninger til skibe eller luftfartøjer, som udnyttes kommercielt af en i et tredjeland etableret fysisk eller juridisk person, og som befinder sig i en havn eller lufthavn i den indberettende medlemsstat, forudsat at der er tale om fællesskabsvarer eller om ikke-fællesskabsvarer, der er henført under toldproceduren for aktiv forædling eller forarbejdning under toldkontrol; denne transaktion ligestilles med en udførsel

b) levering af proviant og bunkerforsyninger til indenlandske skibe eller luftfartøjer, som befinder sig i en havn eller lufthavn i den indberettende medlemsstat, forudsat at der er tale om ikke-fællesskabsvarer, der ikke er overgået til fri omsætning eller henført under toldproceduren for aktiv forædling eller forarbejdning under toldkontrol; denne transaktion ligestilles med en indførsel.

2. De månedlige resultater vedrørende leverancer som omhandlet i stk. 1, litra a), som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter følgende data:

a) varekoden, som minimum med følgende forenklede kodning:

- 9930 24 00: varer henhørende under kapitel 1-24 i det harmoniserede system

- 9930 27 00: varer henhørende under kapitel 27 i det harmoniserede system

- 9930 99 00: varer klassificeret andetsteds

b) den særlige landekode QS (eller 952)

c) den statistiske ordning

d) mængden udtrykt i nettomasse

e) den statistiske værdi.

KAPITEL 5

Delsendinger

Artikel 25

I dette kapitel forstås ved "delsendinger" indførsel eller udførsel over flere forsendelser af enkelte bestanddele af en komplet vare i adskilt stand, når dette sker af kommercielle hensyn eller transporthensyn.

Artikel 26

I de månedlige resultater, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, medregnes data vedrørende indførsel eller udførsel af delsendinger kun en gang, nemlig i den måned, hvor den sidste delsending indføres eller udføres, til den samlede værdi af varen i komplet stand og under koden for denne vare i nomenklaturen.

KAPITEL 6

Militært materiel

Artikel 27

1. Udenrigshandelsstatistikken og de deri indeholdte oplysninger, som skal indberettes til Kommissionen, omfatter udførsel og indførsel af goder til militært brug i overensstemmelse med den i medlemsstaterne gældende definition af disse goder.

2. De månedlige resultater vedrørende de i stk. 1 omhandlede transaktioner, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter følgende data:

a) den kode, der svarer til underopdelingen i den i grundforordningens artikel 8 omhandlede nomenklatur

b) koden for partnerlandet

c) den statistiske ordning

d) mængden udtrykt i nettomasse og eventuelt i supplerende enheder

e) den statistiske værdi.

3. Medlemsstater, som af hensyn til militære hemmeligheder ikke kan anvende bestemmelserne i stk. 2, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at mindst den statistiske værdi af udførslen og indførslen af goder til militært brug indgår i de månedlige resultater, der indberettes til Kommissionen.

KAPITEL 7

Anlæg på det åbne hav

Artikel 28

1. I dette kapitel forstås ved "anlæg på det åbne hav" udstyr og anordninger, der er anbragt på det åbne hav med henblik på udforskning og udnyttelse af mineralske ressourcer.

2. Ved "udenlandske anlæg" i modsætning til "indenlandske anlæg" forstås anlæg, som udnyttes kommercielt af en fysisk eller juridisk person, som er etableret i et tredjeland.

Artikel 29

1. Udenrigshandelsstatistikken og de deri indeholdte oplysninger, som skal indberettes til Kommissionen, omfatter for en given medlemsstat:

a) levering af varer til indenlandske anlæg direkte fra et tredjeland eller et udenlandsk anlæg; denne transaktion ligestilles med en indførsel

b) levering af varer til et tredjeland eller et udenlandsk anlæg fra et indenlandsk anlæg; denne transaktion ligestilles med en udførsel

c) levering af varer til indenlandske anlæg fra et toldoplag på en medlemsstats statistikområde; denne transaktion ligestilles med en indførsel

d) indførsel af varer fra udenlandske anlæg til denne medlemsstats statistikområde

e) udførsel af varer til udenlandske anlæg fra denne medlemsstats statistikområde.

2. De månedlige resultater vedrørende de i stk. 1 omhandlede transaktioner, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter følgende data:

a) den kode, der svarer til underopdelingen i den kombinerede nomenklatur

Medlemsstaterne kan dog anvende de forenklede koder, der er anført i artikel 24, stk. 2, litra a), hvis der er tale om de i artikel 23 omhandlede varer, jf. dog toldlovgivningen.

b) koden for partnerlandet

For så vidt andet ikke er fastsat i toldlovgivningen, er partnerlandet i forbindelse med goder fra eller til sådanne anlæg det land, hvor den fysiske eller juridiske person, der udnytter anlægget kommercielt, er etableret. Hvis denne oplysning ikke kendes, anvendes kode QW (eller 960).

c) den statistiske ordning

d) mængden udtrykt i nettomasse

e) den statistiske værdi.

KAPITEL 8

Rumfartøjer

Artikel 30

I dette kapitel forstås ved:

a) "rumfartøjer": anordninger, f.eks. satellitter, som kan bevæge sig i rummet uden for jordatmosfæren

b) "ejendomsret til et rumfartøj": den kendsgerning, at en fysisk eller juridisk person er registreret som ejer af et rumfartøj.

Artikel 31

1. Udenrigshandelsstatistikken og de deri indeholdte oplysninger, som skal indberettes til Kommissionen, omfatter:

a) henførsel af et rumfartøj under toldproceduren for aktiv forædling og genudførsel af dette til et tredjeland efter aktiv forædling

b) henførsel af et rumfartøj under toldproceduren for passiv forædling og genindførsel af dette efter passiv forædling

c) opsendelse af et rumfartøj, for hvilket ejendomsretten er overdraget fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i en medlemsstat.

Denne transaktion registreres som en indførsel i den medlemsstat, hvor den nye ejer er etableret.

d) opsendelse af et rumfartøj, for hvilket ejendomsretten er overdraget fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i en medlemsstat, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland.

Denne transaktion registreres som en udførsel i den medlemsstat, hvor det færdige rumfartøj er bygget.

e) overdragelse af ejendomsretten til et rumfartøj, der er i kredsløb, fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i en medlemsstat. Denne transaktion registreres som en indførsel

f) overdragelse af ejendomsretten til et rumfartøj, der er i kredsløb, fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i en medlemsstat, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland. Denne transaktion registreres som en udførsel.

2. De månedlige resultater vedrørende de i stk. 1, litra c) til f), omhandlede transaktioner, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, omfatter følgende data:

a) den kode, der svarer til underopdelingen i den i grundforordningens artikel 8 omhandlede nomenklatur

b) koden for partnerlandet.

For de i stk. 1, litra c), omhandlede transaktioner er partnerlandet det land, hvor det færdige rumfartøj er bygget.

For de i stk. 1, litra d) og f), omhandlede transaktioner er partnerlandet det land, hvor den fysiske eller juridiske person, som ejendomsretten til rumfartøjet overdrages til, er etableret.

For de i stk. 1, litra e), omhandlede transaktioner er partnerlandet det land, hvor den fysiske eller juridiske person, som overdrager ejendomsretten til rumfartøjet, er etableret.

c) den statistiske ordning

d) mængden udtrykt i nettomasse og i supplerende enheder

e) den statistiske værdi

Ved indførsel som omhandlet i stk. 1, litra c), omfatter den statistiske værdi også omkostninger til transport og forsikring i forbindelse med transporten af fartøjet til opsendelsesstedet og selve opsendelsen.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32

Medlemsstaterne indberetter i medfør af grundforordningens artikel 13 hurtigst muligt, og senest seks uger efter udgangen af referenceperioden, de månedlige resultater af deres udenrigshandelsstatistikker til Kommissionen.

Artikel 33

1. Hvis dataene i et statistisk informationsmedium skal korrigeres, foretages rettelserne i resultaterne for referenceperioden.

2. Medlemsstaterne fremsender mindst én gang i kvartalet de korrigerede månedlige data tillige med en fil, der indeholder de samlede, korrigerede årlige data.

Artikel 34

Medlemsstaterne opbevarer de i grundforordningens artikel 7 og 23 omhandlede statistiske informationsmedier eller under alle omstændigheder de oplysninger, de indeholder, i mindst to år efter udgangen af det år, de pågældende oplysninger vedrører.

Artikel 35

Medlemsstaterne fremsender deres nationale anvisninger og alle efterfølgende ændringer til Kommissionen.

Artikel 36

Kommissionens forordning (EF) nr. 840/96(7) ophæves med virkning fra 1. januar 2001.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 37

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. september 2000.

På Kommissionens vegne

Pedro Solbes Mira

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10.

(2) EFT L 48 af 19.2.1998, s. 6.

(3) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(4) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(5) EFT L 188 af 26.7.2000, s. 1.

(6) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(7) EFT L 114 af 8.5.1996, s. 7.

BILAG I

Fritagelsesliste, jf. artikel 2

Oplysninger skal ikke indsamles for følgende varer:

a) legale betalingsmidler og værdipapirer

b) såkaldt monetært guld

c) varer til anvendelse som nødhjælp i katastrofeområder

d) varer, der er bestemt til diplomatiske repræsentationer og lignende:

1) varer, der nyder fordel af diplomatisk og konsulær immunitet eller lignende

2) gaver til statsoverhoveder og til regerings- eller parlamentsmedlemmer

3) genstande, der fremsendes som et led i gensidig administrativ bistand

e) varer, der ikke er genstand for en erhvervsmæssig transaktion:

1) ordener, æresbevisninger, ærespræmier, medaljer og erindringstegn

2) rejseudstyr-, proviant og andet rejsegods, herunder sportsartikler, bestemt til personlig brug, som medtages af den rejsende, sendes på forhånd eller eftersendes

3) brudeudstyr, flyttegods og arvegods

4) ligkister og urner, udsmykninger til grave og genstande bestemt til vedligeholdelse af grave og gravmonumenter

5) reklametryksager, brugsanvisninger, prislister og andre reklameartikler

6) varer, der er blevet uanvendelige, eller som ikke finder industriel anvendelse

7) ballast

8) frimærker

9) farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer

f) produkter, der anvendes ved fælles ekstraordinære aktioner med henblik på beskyttelse af personer eller af miljøet

g) varer, der omfattes af en ikke-erhvervsmæssig vareudveksling mellem fysiske personer, som har bopæl i de grænseområder, der er defineret af medlemsstaterne (grænsetrafik), samt produkter, der fremstilles af landbrugere på ejendomme i et tredjeland, men i umiddelbar nærhed af Fællesskabets statistikområde, hvor hovedvirksomheden er beliggende

h) varer, der indføres eller udføres med henblik på reparation af transportmidler, containere og tilhørende transportmateriel, men som ikke er henført under toldproceduren for forædling, samt dele, der udskiftes i forbindelse med disse reparationer, dog forudsat at vareudvekslingen er af midlertidig art

i) varer, der udføres til nationale væbnede styrker, som er stationeret uden for statistikområdet, samt varer, der indføres efter af have været ført ud af statistikområdet af de nationale væbnede styrker, samt varer, der erhverves eller overdrages på en medlemsstats statistikområde af fremmede væbnede styrker, som er stationeret der

j) informationsmedier som f.eks. disketter, edb-bånd, film, tegninger, audio- og videokassetter og cd-rom'er, som udveksles med henblik på levering af information, når disse fremstilles til en bestemt kunde eller ikke er genstand for en erhvervsmæssig transaktion, samt goder, der leveres som supplement til et informationsmedie med henblik på f.eks. en opdatering, og som ikke faktureres modtageren af godet

k) affyringsudstyr til rumfartøjer:

- ved udførsel og indførsel med henblik på opsendelse

- ved opsendelsen

BILAG II

Liste over transaktioner, jf. artikel 13, stk. 2

>TABELPOSITION>

BILAG III

Liste over leveringsbetingelser, jf. artikel 14, stk. 2

>TABELPOSITION>