32000R1668

Rådets forordning (EF) nr. 1668/2000 af 17. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 845/72 om særlige foranstaltninger til fremme af avlen af silkeormslarver

EF-Tidende nr. L 193 af 29/07/2000 s. 0006 - 0007


Rådets forordning (EF) nr. 1668/2000

af 17. juli 2000

om ændring af forordning (EØF) nr. 845/72 om særlige foranstaltninger til fremme af avlen af silkeormslarver

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 845/72(4) skal der årligt fastsættes et støttebeløb for de inden for Fællesskabet avlede silkeormslarver. I overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er anvendt ved reformen af de fælles markedsordninger i forbindelse med Agenda 2000, og for at give de erhvervsdrivende mulighed for at opstille mere langsigtede produktionsprogrammer, bør støtten fastsættes uden tidsbegrænsning, uden at dette dog udelukker fremtidige ændringer, som måtte vise sig påkrævede.

(2) Støttebeløbet bør fastsættes således, at der sikres avlerne af silkeormslarver en rimelig levestandard.

(3) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 845/72 bør vedtages i overensstemmelse med artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 845/72 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

1. Der indføres en støtte for silkeormslarver henhørende under KN-kode 0106 00 90 for silkeormsæg henhørende under KN-kode 0511 99 80, som avles i Fællesskabet.

2. Støtten ydes til silkeormsavlerne for hver anvendt kasse med silkeormsæg på betingelse af, at kasserne indeholder en mindstemængde æg, som nærmere skal fastsættes, og at avlen af silkeormene fuldføres korrekt.

3. Støttebeløbet pr. anvendt kasse med silkeormsæg fastsættes til 133,26 EUR."

2) Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 4, stk. 2.

Gennemførelsesbestemmelserne kan navnlig vedrøre den mindstemængde, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, de oplysninger, som medlemsstaterne skal meddele Kommissionen, og enhver form for kontrolforanstaltninger, der tager sigte på at beskytte Fællesskabets finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder."

3) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

1. Kommissionen bistås af den forvaltningskomité for hør og hamp, der er oprettet ved artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 1308/70 af 29. juni 1970 om den fælles markedsordning for hør og hamp(6), idet følgende benævnt 'komitéen'.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 200.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2000.

På Rådets vegne

J. Glavany

Formand

(1) EFT C 86 E af 24.3.2000, s. 9.

(2) Udtalelse afgivet den 16. maj 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 168 af 16.6.2000, s. 17.

(4) EFT L 100 af 27.4.1992, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2059/92 (EFT L 215 af 30.7.1992, s. 19).

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6) EFT L 146 af 4.7.1970, s. 1.