32000R1648

Kommissionens forordning (EF) nr. 1648/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår Fællesskabsfonden for Tobak og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2427/93

EF-Tidende nr. L 189 af 27/07/2000 s. 0009 - 0012


Kommissionens forordning (EF) nr. 1648/2000

af 25. juli 2000

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår Fællesskabsfonden for Tobak og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2427/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for råtobak(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1336/2000(2), særlig artikel 14a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2075/92 oprettes der en fællesskabsfond for forskning og oplysning inden for tobak. Det er nødvendigt at vedtage gennemførelsesbestemmelserne hertil, navnlig hvad angår fastsættelsen af tilbageholdelsen i præmien på 2 %.

(2) Der bør stilles finansielle midler til rådighed til kampagnerne til nedsættelse af tobaksforbruget, herunder især forbedringen af offentlighedens kendskab til tobakkens sundhedsskadelige virkninger.

(3) Der bør stilles finansielle midler til rådighed til forskningen med henblik på omlægningen af tobaksproduktionen til sorter, der er så lidt sundhedsskadelige som muligt, og som er bedst muligt tilpasset markedsbetingelserne, samtidig med at beskyttelsen af miljøet fremmes.

(4) Forskningen vedrørende indførelse og udvikling af alternativ udnyttelse af råtobak bør støttes.

(5) Finansieringen af undersøgelser vedrørende mulighederne for omskoling af producenterne til produktion af andre afgrøder eller udførelse af andre aktiviteter bør sikres.

(6) Desuden bør det sikres, at de videnskabelige og praktiske resultater videreformidles til de nationale myndigheder og de berørte sektorer.

(7) De finansielle ressourcer bør fordeles hensigtsmæssigt mellem fondens forskellige mål. Hvis det imidlertid viser sig, at bevillingerne ikke udnyttes fuldt ud for et eller flere af målene, bør fordelingen revideres til fordel for de andre mål.

(8) Når de forskellige forslag, der er indgivet som led i de valgte procedurer, skal vurderes, bør der anvendes kriterier, så valget bliver bedst muligt. Der bør også fastlægges muligheder for projekter gennemført på Kommissionens initiativ og for dennes regning. I denne forbindelse forekommer indkaldelse af forslag eller udbudsprocedurer, alt efter det enkelte tilfælde, at være de mest hensigtsmæssige fremgangsmåder.

(9) Der bør fastsættes kriterier for, hvilke fysiske eller juridiske personer, der kan indgive forslag.

(10) Af administrationshensyn bør de oplysnings- og forskningsprojekter, Kommissionen har godkendt, gennemføres inden for en bestemt frist. Det kan dog vise sig, at den oprindeligt fastsatte frist er usædvanlig vanskelig at overholde. Det bør derfor fastsættes, at gennemførelsesfristen kan forlænges, når bestemte betingelser er opfyldt.

(11) For at valget kan blive bedst muligt, og for at det kan sikres, at de godkendte projekter gennemføres korrekt, bør det fastsættes, at Kommissionen bistås af en ekspertkomité, når projekterne skal udvælges. Kommissionen skal have mulighed for at benytte sig af uafhængige eksperter i forbindelse med evalueringer.

(12) For at sikre, at de projekter, som fonden finansierer, kan blive gennemført som tilsigtet, er det nødvendigt at fastsætte en række betingelser i de kontrakter, som indgås med Kommissionen. Kontrahenten skal, hvis han anmoder om forskud, stille sikkerhed over for Kommissionen på de betingelser, der er fastsat i afsnit III i forordning (EØF) nr. 2220/85 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1932/1999(4).

(13) Det bør undgås, at samme projekt uberettiget omfattes af mere end én foranstaltning.

(14) Det bør fastsættes, at betalingerne inddrives i særlige tilfælde, navnlig hvis der konstateres uregelmæssigheder.

(15) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2427/93 af 1. september 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår fællesskabsfonden for forskning og oplysning inden for tobak(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1620/95(6), bør ophæves, fordi bestemmelserne heri erstattes af bestemmelserne i nærværende forordning. Bestemmelserne i den tidligere forordning vil dog stadig være gældende for projekter, der er godkendt inden nærværende forordnings ikrafttrædelse.

(16) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Tobak -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Fællesskabsfonden for Tobak, i det følgende benævnt "fonden", finansierer programmer for oplysning og forskning efter de i nærværende forordning fastsatte bestemmelser.

Programmerne består af oplysnings- og forskningsprojekter, samt formidling af resultaterne heraf til de nationale myndigheder og de berørte sektorer, inden for følgende områder:

a) forbedring af offentlighedens kendskab til de sundhedskadelige virkninger af tobak under alle former, især gennem oplysning og uddannelse; støtte til indsamling af data med henblik på at kunne følge udviklingstendenserne i tobaksforbruget og udarbejde epidemiologiske undersøgelser vedrørende tobaksforbrug på fællesskabsplan; undersøgelser om forebyggelse af tobaksforbrug

b) omlægning af tobaksproduktionen til sorter og dyrkningsmetoder, der er så lidt sundhedsskadelige som muligt, og som er bedst muligt tilpasset markedsbetingelserne, samtidig med at beskyttelsen af miljøet fremmes, især gennem frembringelse og udvikling af nye sorter, passende dyrknings- og tørringsmetoder, analyser af produktionens miljømæssige konsekvenser samt reduktion af dens skadelige virkninger; indførelse og udvikling af alternativ udnyttelse af råtobak; undersøgelser vedrørende mulighederne for omskoling af producenterne til produktion af andre afgrøder eller udførelse af andre aktiviteter.

Projekterne på dette område skal omfatte konkrete foranstaltninger til en både bred og målrettet spredning af resultaterne, der især skal sikre overførslen af knowhow mellem produktionsområderne.

2. Fondens udgifter til hvert af de to områder, der er omhandlet i stk. 1 kan beløbe sig til indtil 50 % af fondens samlede beløb.

Hvis det beløb, der er til rådighed for det ene af områderne, imidlertid ikke udnyttes fuldt ud, foretager Kommissionen en omfordeling af beløbet til fordel for det andet område, forudsat at der under dette område er et overskud af støtteberettigede projekter.

Artikel 2

Projekterne vil, afhængigt af de enkelte tilfælde, være omfattet af en forslagsindkaldelse eller en offentlig udbudsprocedure, der offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, og projekterne skal indgives inden for den i forslagsindkaldelsen eller udbudsbekendtgørelsen angivne frist

Artikel 3

1. Forslag til oplysnings- og forskningsprojekter kan indgives af enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som:

- har et åbenbart sagkundskab og en faglig erfaring på mindst fem år inden for det pågældende område

- forpligter sig til at bidrage til finansieringen af projektet med egne midler for en andel på mindst 25 % af det samlede beløb; projekter, der gennemføres på Kommissionens initiativ og for dennes regning, finansieres dog af fonden med indtil 100 % af de samlede omkostninger

- forpligter sig til at gennemføre det foreslåede program inden for de fastlagte frister

- accepterer at forelægge periodiske rapporter om arbejdets forløb

- accepterer, at vedkommendes regnskaber og anden dokumentation vedrørende udgifter holdes til rådighed for Kommissionen med henblik på kontrol

- accepterer de betingelser, der er anført i artikel 6, 7 og 8.

2. Oplysnings- og forskningsprojekterne kan gennemføres over en etårig eller flerårig periode, der dog ikke kan overstige fem år, og som regnes fra tidspunktet for underskrivelsen af kontrakten.

Gennemførelsesperioden kan dog forlænges, hvis den pågældende indgiver en anmodning herom til Kommissionen og godtgør, at det på grund af ekstraordinære omstændigheder, som ikke kan tilregnes den pågældende, ikke vil være muligt at overholde den oprindeligt fastsatte frist.

Artikel 4

1. Forvaltningen af fonden varetages af Kommissionen, som bistås af en videnskabelig og teknisk komité.

2. Den videnskabelige og tekniske komité består af ni medlemmer, som udpeges af Kommissionen. Producenterne og den offentlige sundhedssektor skal være repræsenteret i komitéen af hver mindst to medlemmer. Kommissionen varetager formandskabet i komitéen. Kommissionen sikrer at komitéens, medlemmer ikke er underlagt særlige interesser i forbindelse med de projekter, som de forelægges.

3. De projekter, der modtages efter en indkaldelse af forslag, forelægges en uafhængig ekspertgruppe udvalgt af Kommissionen til evaluering. Ved evalueringen skal følgende elementer tages i betragtning:

a) for så vidt angår de to områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, skal projekterne gennemføres i samarbejde med fysiske og juridiske personer etableret i medlemsstaterne.

b) for så vidt angår det område, der er omhandlet i artikel 1, litra a):

- ved projekterne skal der tages hensyn til de kulturelle og sproglige forhold i medlemsstaterne, især hvis der er tale om oplysningskampagner over for den brede offentlighed eller risikogrupper

- projekterne skal bygge på en solid metode og et solidt videnskabeligt grundlag. De skal være innovative og tage hensyn til det arbejde, der allerede er udført og de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med tidligere eller igangværende nationale programmer eller fællesskabsprogrammer, for at undgå enhver risiko for overlapning ved tildeling af fællesskabsressourcer

- projekterne skal på en objektiv og effektiv måde bidrage til enten en forbedring af offentlighedens kendskab til de sundhedsskadelige virkninger af tobaksforbrug, indsamling og analyse af relevante epidemiologiske data eller til en hurtig iværksættelse af konkrete forebyggende foranstaltninger

- foranstaltningerne skal evalueres. Kontrahenterne skal sikre, at resultaterne af deres projekter spredes via anerkendte videnskabelige publikationer og/eller forelægges på internationale konferencer.

Der gives prioritet til projekter, der dækker hele Fællesskabets område og som indgives af anerkendte offentlige sundhedsorganisationer og/eller udtrykkeligt støttes af nationale eller regionale sundhedsmyndigheder.

c) for så vidt angår det område, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b):

- forskningens videnskabelige og teknologiske kvaliteter og de innovative aspekter

- ressourcer, partnerskab og ledelse

- merværdi for Fællesskabet og potentielt bidrag til EU-politikker

- bidrag til Fællesskabets sociale mål

- perspektiverne med hensyn til spredning/udnyttelse af resultaterne

som defineret i Rådets beslutning 1999/167/EF(7).

Der vil blive givet prioritet til projekter, der er orienteret mod en konkret anvendelse, og som kan have en hurtig indvirkning på produktionsniveauet, samt på projekter, som lægger vægt på en hurtig spredning af viden eller opnåede resultater til producenterne.

4. På grundlag af denne evaluering forelægger Kommissionen den videnskabelige og tekniske komité en liste over projekter, der skal udvælges til finansiering. Komitéen afgiver en udtalelse om denne liste.

5. Inden for rammerne af procedurerne med offentlige udbud forelægges de projekter, der gennemføres på Kommissionens initiativ og for dennes regning, og som skal udvælges til finansiering, også af Kommissionen for den videnskabelige og tekniske komité. Komitéen afgiver en udtalelse om disse projekter.

6. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 646/96/EF(8) underretter Kommissionen det udvalg, der omhandles i artikel 5 i nævnte afgørelse, om de projekter, der kan finansieres på det område, der omhandles i artikel 1, stk. 1, litra a), i nærværende forordning, ledsaget af en udtalelse fra den videnskabelige og tekniske komité.

7. I overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2075/92 underretter Kommissionen Forvaltningskomitéen for Tobak om de projekter, der kan finansieres på det område, der omhandles i artikel 1, stk. 1, litra b), i nærværende forordning, ledsaget af en udtalelse fra den videnskabelige og tekniske komité.

Artikel 5

1. Under hensyntagen til den udtalelse, der omhandles i artikel 4, stk. 4 og 5, i nærværende forordning, udvælger Kommissionen projekterne og træffer afgørelse om deres finansiering via fonden. Den kan vælge ikke at godkende nogen af projekterne.

2. For de projekter, der godkendes til finansiering via fonden, vil der blive indgået, en kontrakt med Kommissionen. Listen over projekter, der finansieres, vil blive offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

3. Kommissionen følger gennemførelsen af de projekter, der finansieres via fonden. Den underretter regelmæssigt Forvaltningskomitéen for Tobak om de indgåede kontrakter og arbejdets forløb.

4. Der foretages evalueringer af programmet, bl.a. i løbet af det tredje år efter denne forordnings ikrafttræden. Rapporterne forelægges Forvaltningskomitéen for Tobak.

Artikel 6

1. Kontrakterne baseres på en af Kommissionens standardkontrakter under hensyntagen til, hvilke aktiviteter der er tale om. De indeholder bl.a. bestemmelser om:

- mulighed for udbetaling af et forskud fra fonden inden for de to måneder, der følger efter kontraktens underskrivelse.

- arten af projektleverancer, der skal finde sted, før yderligere udbetalinger, der vil blive foretaget i rater i takt med det aftalte arbejdes forløb og på grundlag af fakturaer og anden relevant dokumentation

- fristen for anmodning om udbetaling af restbeløb efter afslutning af de arbejdsopgaver, der indgår i kontrakten, samt arten af de projektleverancer, der fremsendes sammen med anmodningen, og som mindst omfatter en oversigt over det udførte arbejde, relevant dokumentation, en evaluering af de opnåede resultater og af, hvorledes de kan udnyttes

- en frist for fondens betalinger på højst 60 dage efter Kommissionens godkendelse af projektets projektleverancer. Denne frist kan stilles i bero, mens Kommissionen foretager yderligere kontrol.

2. Fonden udbetaler forskuddet under forudsætning af, at kontrahenten over for Kommissionen stiller en sikkerhed svarende til 110 % af forskuddet på betingelserne i afsnit III i forordning (EØF) nr. 2220/85. Offentlige institutioner kan dog fritages for denne forpligtelse.

3. Frigivelsen af sikkerheden er betinget af, at restbeløbet af støtten til de pågældende foranstaltninger betales.

4. Hvis det viser sig, at forskuddet overstiger det berettigede beløb, fortabes sikkerheden for det uberettiget udbetalte beløb, indtil dette beløb er tilbagebetalt.

Artikel 7

Projekter, der er godkendt til finansiering gennem fonden, kan ikke opnå andre former for fællesskabsfinansiering.

Artikel 8

1. Viser det sig at betalingen i forbindelse med finansieringen af et projekt er sket uretmæssigt, kan Kommissionen inddrive de til støttemodtagerne udbetalte beløb, forhøjet med en løbende rente fra datoen for udbetalingen til datoen for den faktiske tilbagebetaling. Rentesatsen er den, som Den Europæiske Centralbank anvender ved sine transaktioner i euro, og som den første arbejdsdag i hver måned offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. De tilbagebetalte beløb og renterne heraf indbetales til Kommissionen og fratrækkes i de udgifter inden for tobakssektoren, som finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget.

Artikel 9

De præmier, der skal udbetales til producenterne og forarbejdningsvirksomhederne i henhold til henholdsvis artikel 18 og 20 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2848/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår præmieordningen, produktionskvoterne og den særstøtte, der ydes til producentsammenslutningerne, i tobakssektoren(9), fratrækkes ved udbetalingen den tilbageholdelse, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2075/92.

Det således reducerede beløb anmeldes af medlemsstaterne som udgifter til Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

Artikel 10

Forordning (EØF) nr. 2427/93 ophæves. Bestemmelserne i den tidligere forordning vil dog stadig være gældende for projekter, der er godkendt inden nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 70.

(2) EFT L 154 af 27.6.2000, s. 2.

(3) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(4) EFT L 240 af 10.9.1999, s. 11.

(5) EFT L 223 af 2.9.1993, s. 3.

(6) EFT L 154 af 5.7.1995, s. 12.

(7) EFT L 64 af 12.3.1999, s. 1.

(8) EFT L 95 af 1.4.1996, s. 9.

(9) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 17.