32000R1563

Kommissionens forordning (EF) nr. 1563/2000 af 18. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 440/2000 om fastlæggelse af de årlige tildelinger til de nytilkomne erhvervsdrivende for 2000 i forbindelse med toldkontingenterne og mængden af traditionelle AVS-bananer

EF-Tidende nr. L 180 af 19/07/2000 s. 0003 - 0004


Kommissionens forordning (EF) nr. 1563/2000

af 18. juli 2000

om ændring af forordning (EF) nr. 440/2000 om fastlæggelse af de årlige tildelinger til de nytilkomne erhvervsdrivende for 2000 i forbindelse med toldkontingenterne og mængden af traditionelle AVS-bananer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1257/1999(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2362/98 af 28. oktober 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår ordningen for indførsel af bananer til Fællesskabet(3), ændret ved forordning (EF) nr. 756/1999(4), særlig artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2362/98 fastsættes metoden til beregning af den årlige tildeling til hver nytilkommen erhvervsdrivende. Efter denne metode fastlægger Kommissionen de årlige tildelinger på grundlag af de individuelle ansøgninger, som er klassificeret i stigende orden efter de mængder, der søges om.

(2) Ud fra medlemsstaternes indberetning om ansøgningerne om årlige tildelinger til nytilkomne erhvervsdrivende i henhold til artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 250/2000(5) fastsatte Kommissionen i forordning (EF) nr. 440/2000(6) de individuelle tildelinger, der burde tildeles de nytilkomne erhvervsdrivende i 2000.

(3) Som følge af den supplerende efterprøvning og kontrol, som de nationale myndigheder har foretaget i samarbejde med Kommissionen, bør der ske en tilpasning af de årlige tildelinger til nye erhvervsdrivende. Forordning (EF) nr. 440/2000 bør derfor ændres.

(4) Bestemmelserne i nærværende forordning hindrer ikke, at der på et senere tidspunkt træffes andre foranstaltninger af hensyn til overholdelsen af de internationale forpligtelser, som Fællesskabet har indgået i forbindelse med Verdenshandelsorganisationen (WTO), og de erhvervsdrivende kan ikke med henvisning til nærværende forordning gøre gældende, at de har en berettiget forventning om, at importordningen forlænges.

(5) Bestemmelserne i nærværende forordning bør træde i kraft straks -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 440/2000 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1.

(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

(3) EFT L 293 af 31.10.1998, s. 32.

(4) EFT L 98 af 13.4.1999, s. 10.

(5) EFT L 26 af 2.2.2000, s. 6.

(6) EFT L 54 af 26.2.2000, s. 27.

BILAG

Anvendelse af artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2362/98

>TABELPOSITION>