32000L0042R(01)

BERIGTIGELSE TIL : - Kommissionens direktiv 2000/42/EF af 22. juni 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 262 af 17/10/2000 s. 0046 - 0046


Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2000/42/EF af 22. juni 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 158 af 30. juni 2000)

På side 54 og 57-64 ændres overskriften "Phorat (summen af phorat, sin oxygen analogue og dens sulfoner udtrykt som phorat)" til: "Phorat (summen af phorat, dets oxygenanalog og deres sulfocider og sulfoner udtrykt som phorat)".

I bilag II og III i kolonnen vedrørende kød ændres "ex 0201" til "0201".