32000D1934

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1934/2000/EF af 17. juli 2000 om Det Europæiske Sprogår 2001

EF-Tidende nr. L 232 af 14/09/2000 s. 0001 - 0005


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1934/2000/EF

af 17. juli 2000

om Det Europæiske Sprogår 2001

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149 og 150,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge præamblen til traktaten er medlemsstaterne "besluttet på at tilskynde til, at deres folk opnår det højst mulige videnniveau gennem bred adgang til uddannelse og vedvarende ajourføring heraf".

(2) Ifølge traktatens artikel 18 har enhver unionsborger ret til "at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område". Evnen til at anvende fremmede sprog er af afgørende betydning for i praksis at kunne gøre fuldt brug af denne ret.

(3) I henhold til traktatens artikel 151 bidrager Fællesskabet til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet det respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i traktaten tager hensyn til de kulturelle aspekter, hvoriblandt navnlig de sproglige aspekter har stor betydning.

(4) Alle de europæiske sprog, såvel i skriftlig som i mundtlig form, har samme kulturelle værdi og værdighed og er en integrerende del af den europæiske kultur og civilisation.

(5) Det sproglige aspekt er en af udfordringerne i forbindelse med den europæiske integration, og resultaterne af Det Europæiske Sprogår kan derfor være meget lærerige for udvikling af aktioner til fordel for den kulturelle og sproglige mangfoldighed.

(6) I henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union respekterer Unionen de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

(7) Adgangen til den righoldig litteraturarv på de sprog, som den oprindelig blev skabt på, vil bidrage til udviklingen af gensidig forståelse og give unionsborgerskabet et konkret indhold.

(8) Sprogindlæring har stor betydning, da det styrker bevidstheden om den kulturelle mangfoldighed og er med til at bekæmpe fremmedhad, racisme, antisemitisme og intolerance.

(9) Ud over de menneskelige, kulturelle og politiske fordele har sprogindlæring også et betydeligt økonomisk potentiale.

(10) Beherskelse af modersmålet og kendskab til de klassiske sprog, navnlig latin og oldgræsk, kan lette tilegnelsen af andre sprog.

(11) Det er vigtigt at højne bevidstheden hos de ansvarlige i den offentlige og private sektor om betydningen af uhindret adgang til sprogundervisning.

(12) Rådets konklusioner af 12. juni 1995 vedrørende sproglig mangfoldighed og flersprogethed i Den Europæiske Union fremhæver, at "sproglig mangfoldighed bør bevares og flersprogethed fremmes i Unionen med lige stor respekt for alle EU-sprog og under behørig hensyntagen til subsidiaritetsprincippet", og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2493/95/EF(5) af 23. oktober 1995, hvorved 1996 blev gjort til Det Europæiske År for Livslang Uddannelse, gør opmærksom på, hvor stor en rolle livslang uddannelse spiller for udviklingen af færdigheder, herunder sproglige, i et menneskes liv.

(13) Kommissionen opstiller som mål 4 i sin hvidbog af 1995, "Almen uddannelse, erhvervsuddannelse: Undervise og lære: På vej mod det kognitive samfund", at alle opnår færdighed i tre fællesskabssprog, og Kommissionens grønbog af 1996, "Almen uddannelse, erhvervsuddannelse, forskning: hindringer for mobiliteten", konkluderer, at for at EU's borgere kan nyde godt af de beskæftigelsesmæssige og personlige muligheder, det indre marked giver dem, er det en forudsætning, at de lærer mindst to fællesskabssprog.

(14) Ifølge Rådets resolution af 31. marts 1995 om bedre kvalitet og større variation med hensyn til tilegnelse af og undervisning i fremmedsprog i uddannelsessystemerne i Den Europæiske Union(6) bør eleverne som hovedregel have mulighed for at få undervisning i to andre af Unionens sprog end deres modersmål i mindst to år i træk og om muligt længere for hvert sprog i løbet af den obligatoriske skolegang.

(15) Foranstaltningerne i Lingua-programmet, vedtaget ved Rådets afgørelse 89/489/EØF(7), blev styrket og delvist integreret som horisontale foranstaltninger i Socrates-programmet, vedtaget ved afgørelse 819/95/EF(8), og disse foranstaltninger har bidraget til forbedring af kendskabet til EU-sprogene og herved bidraget til større forståelse og solidaritet mellem Unionens befolkninger. Europa-Parlamentet og Rådet foreslår i deres afgørelse nr. 253/2000/EF(9), at disse foranstaltninger udvikles og styrkes yderligere i anden fase af Socrates-programmet.

(16) Leonardo da Vinci-programmet, vedtaget ved afgørelse 94/819/EF(10) har på grundlag af resultaterne opnået under Lingua-programmet støttet aktiviteter med henblik på udvikling af sproglige færdigheder som led i erhvervsuddannelsesforanstaltninger. Denne støtte vil blive udbygget og styrket i anden fase af Leonardo da Vinci-programmet, vedtaget ved Rådets afgørelse 1999/382/EF(11).

(17) Programmet Kultur 2000, vedtaget ved afgørelse nr. 508/2000/EF(12), er ligeledes med til at forbedre indbyrdes kendskab til de europæiske folks kulturelle værker, navnlig gennem valorisering af den kulturelle mangfoldighed og flersprogetheden.

(18) Et flerårigt program, der skal fremme Fællesskabets sproglige mangfoldighed i informationssamfundet, blev vedtaget ved Rådets afgørelse 96/664/EF(13).

(19) Rapporten fra Ekspertudvalget for Fri Bevægelighed for Personer, som blev forelagt Kommissionen den 18. marts 1997, gav udtryk for det synspunkt, at "de europæiske sprogs mangfoldighed [er]... en værdifuld skat, som må beskyttes", og stillede forslag til foranstaltninger med henblik på at fremme sprogundervisning og anvendelse af sprog i Fællesskabet.

(20) I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5 kan målene for den påtænkte aktion ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, blandt andet på grund af behovet for en sammenhængende oplysningskampagne for hele Fællesskabet, hvorved der undgås dobbeltarbejde og opnås stordriftsfordele. På grund af fællesskabsaktioners og -foranstaltningers tværnationale dimension kan disse mål bedre gennemføres på fællesskabsplan. Denne afgørelse går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(21) Det er dog ligeledes af største betydning at fremme nært samarbejde og samordning mellem Kommissionen og medlemsstaterne med det formål at supplere aktionerne på fællesskabsplan med mere begrænsede aktioner på lokalt, regionalt og nationalt plan, som bedre kan tilpasses bestemte målgruppers behov og situationer, og derved styrke den kulturelle mangfoldighed.

(22) Det er vigtigt at opbygge et passende samarbejde mellem Fællesskabet og Europarådet for at sikre overensstemmelse mellem aktioner gennemført på fællesskabsniveau og aktioner gennemført af Europarådet. Et sådant samarbejde nævnes udtrykkeligt i traktatens artikel 149.

(23) Det er vigtigt, at gennemførelsen af Det Europæiske Sprogår forløber under hensyntagen til Unionens udvidelse.

(24) I denne afgørelse fastlægges der for programmets samlede varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(14) udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

(25) Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring af 4. maj 1999 opstiller betingelserne for de praktiske foranstaltninger til gennemførelsen af den fælles beslutningsprocedure i henhold til traktatens artikel 251(15).

(26) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(16) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Indførelse af Det Europæiske Sprogår

1. Året 2001 gøres til "Det Europæiske Sprogår".

2. I Det Europæiske Sprogår iværksættes oplysnings- og reklamekampagner vedrørende sprog med det formål at tilskynde alle personer, der har bopæl i medlemsstaterne, til at lære sprog. Disse foranstaltninger vil omfatte de officielle fællesskabssprog tillige med irsk, letzeburgesch og andre sprog, som medlemsstaterne har udpeget med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 2

Mål

Målene for Det Europæiske Sprogår er:

a) at skabe større bevidsthed om den sproglige og kulturelle mangfoldigheds værdi i Den Europæiske Union og om værdien af denne mangfoldighed for civilisation og kultur under hensyntagen til princippet om at alle sprog har samme kulturelle værdi og værdighed, og

b) at anspore til flersprogethed, og

c) at henlede opmærksomheden hos en så stor del af befolkningen som muligt på fordelene ved at besidde færdigheder i flere sprog som et centralt element i den enkeltes personlige og faglige udvikling (bl.a. ved den første jobsøgning), i interkulturel forståelse, i den fulde udnyttelse af de rettigheder, der følger af unionsborgerskab, og i styrkelsen af virksomheders og hele samfundets økonomiske og sociale potentiale; målgruppen omfatter bl.a. skoleelever og studerende, forældre, arbejdstagere og arbejdssøgende, personer, der taler bestemte sprog, indbyggere i grænseregioner og randområder, kulturorganer, ugunstigt stillede samfundsgrupper, indvandrere, osv.

d) at anspore alle, der har bopæl i Den Europæiske Union, uanset alder, herkomst, social situation og tidligere uddannelsesmæssige erfaringer og resultater, til livslang indlæring af sprog og færdigheder med tilknytning hertil med henblik på anvendelse af sprog til særlige formål, især faglige, eventuelt fra førskole- og grundskoleniveauet

e) at indsamle og formidle information om sprogundervisning og -indlæring og om færdigheder, metoder (navnlig innovative) og redskaber, der kan støtte denne undervisning og indlæring, og/eller lette kommunikationen mellem personer, der taler forskellige sprog, herunder metoder og redskaber, der udvikles inden for rammerne af andre fællesskabsaktioner og -initiativer.

Artikel 3

Aktionernes indhold

Aktionerne med henblik på at nå de i artikel 2 opstillede mål omfatter især:

- anvendelsen af et fælles logo og et eller flere slogans i samarbejde med Europarådet, jf. artikel 10

- en oplysningskampagne på fællesskabsplan

- arrangementer i form af møder, konkurrencer, uddeling af priser og andre aktiviteter.

Aktionerne er beskrevet nærmere i bilaget.

Artikel 4

Gennemførelse af afgørelsen og samarbejde med medlemsstaterne

1. Kommissionen overvåger gennemførelsen af de fællesskabsaktioner, der er omfattet af denne afgørelse.

2. Hver medlemsstat udpeger et eller flere passende organer, som står for deltagelsen i Det Europæiske Sprogår, og som har ansvaret for koordineringen og gennemførelsen på nationalt plan af de aktioner, der er omhandlet i denne afgørelse, bl.a. ved at bistå ved udvælgelsesproceduren beskrevet i artikel 7.

Artikel 5

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 6

Finansielle ordninger

1. Aktioner som beskrevet i bilagets del I, litra A, kan finansieres med op til 100 % over Den Europæiske Unions almindelige budget.

2. Aktioner som beskrevet i bilagets del I, litra B, kan samfinansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget med op til 50 % af omkostningerne.

Artikel 7

Ansøgnings- og udvælgelsesprocedure

1. Ansøgninger om samfinansiering af aktioner over Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til artikel 6, stk. 2, forelægges Kommissionen via det eller de i henhold til artikel 4, stk. 2, udpegede organ eller organer. De skal indeholde oplysninger, der gør det muligt at foretage en vurdering af slutresultaterne efter objektive kriterier. Kommissionen tager størst muligt hensyn til den evaluering, der forelægges af de berørte organer.

2. Kommissionen træffer afgørelse om finansiering og samfinansiering af de aktioner, der er omhandlet i artikel 6, i overensstemmelse med proceduren i artikel 5, stk. 2. Kommissionen sørger for en afbalanceret fordeling mellem medlemsstaterne, i påkommende fald mellem de forskellige sprog, som omhandlet i artikel 1, og mellem de forskellige aktivitetsområder.

3. Kommissionen sikrer (navnlig via dens nationale og regionale kontorer) i samarbejde med organerne, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, at indkaldelser af forslag sendes ud i tilstrækkelig god tid og når ud til så stort et publikum som muligt.

Artikel 8

Sammenhæng

Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne:

- sammenhængen mellem de i denne afgørelse omhandlede aktioner og andre fællesskabsaktioner og -initiativer, navnlig aktioner og initiativer på undervisnings- og uddannelsesområdet og på kulturområdet

- størst mulig komplementaritet mellem Det Europæiske Sprogår og andre eksisterende initiativer og -ressourcer på EF-plan og nationalt og regionalt plan, som kan bidrage til realiseringen af Det Europæiske Sprogårs mål.

Artikel 9

Budget

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program for perioden 1. januar-31. december 2001 er fastsat til 8 mio. EUR.

2. Tildelingerne godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 10

Internationalt samarbejde

Kommissionen kan inden for rammerne af Det Europæiske Sprogår og i overensstemmelse med proceduren i artikel 5, stk. 2, samarbejde med relevante internationale organisationer. Der skal navnlig etableres et nært samarbejde og nær samordning samt skabes fælles initiativer med Europarådet med det formål at styrke forbindelserne mellem de europæiske folk.

Artikel 11

Overvågning og evaluering

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2002 en detaljeret rapport indeholdende objektive oplysninger for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen, resultaterne og den samlede evaluering af alle de aktioner, der er omhandlet i denne afgørelse.

Artikel 12

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

J. Glavany

Formand

(1) EFT C 56 E af 29.2.2000, s. 62.

(2) EFT C 51 af 23.2.2000, s. 53.

(3) Udtalelse af 17.2.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 13.4.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 8. juni 2000.

(5) EFT L 256 af 26.10.1995, s. 45.

(6) EFT C 207 af 12.8.1995, s. 1.

(7) EFT L 239 af 16.8.1989, s. 24.

(8) EFT L 87 af 20.4.1995, s. 10. Afgørelsen er senest ændret ved afgørelse 576/98/EF (EFT L 77 af 14.3.1998, s. 1).

(9) EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1.

(10) Rådets afgørelse 94/819/EF af 6. december 1994 om et handlingsprogram for gennemførelsen af en politik for faglig uddannelse i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 340 af 29.12.1994, s. 8).

(11) EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33.

(12) EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1.

(13) EFT L 306 af 28.11.1996, s. 40.

(14) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(15) EFT C 148 af 28.5.1999, s. 1.

(16) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG

I. Arten af de aktioner, der er omhandlet i afgørelsens artikel 3

A. Aktioner, der kan finansieres med op til 100 % over Den Europæiske Unions almindelige budget (den vejledende bevillingsramme for disse aktioner er på 40 % af det samlede budget og kan tilpasses af Kommissionen efter proceduren i artikel 5, stk. 2)

1. Møder og arrangementer:

a) møder og arrangementer på fællesskabsplan, der oplyser om den sproglige mangfoldighed, herunder arrangementer for at markere årets indledning og afslutning

b) en eller flere præsentationer af Det Europæiske Sprogår i hver medlemsstat, som skal henvende sig til et stort antal personer fra forskellige samfundslag.

2. Oplysnings- og reklamekampagner, der omfatter følgende:

a) udformning af et logo og et eller flere slogans for Det Europæiske Sprogår, som skal anvendes i forbindelse med alle aktiviteter med tilknytning hertil

b) en oplysningskampagne på fællesskabsplan, som bl.a. omfatter oprettelse af et interaktivt websted og spredning af oplysninger om projekterne (herunder projekterne omhandlet i del C)

c) udarbejdelse af informationsmateriale om effektive undervisnings- og indlæringsmetoder til brug i hele Fællesskabet, som også skal være tilgængeligt for de mindre gunstigt stillede, samt om de nødvendige betingelser for at opnå ordentlige resultater med sprogundervisning- og indlæring

d) afholdelse af konkurrencer på europæisk plan med fokus på resultater og erfaringer i forbindelse med Det Europæiske Sprogårs temaer.

3. Andre aktioner:

Rundspørger og andre undersøgelser på fællesskabsplan, navnlig med henblik på

- at få et bedre overblik over forholdene i Europa for så vidt angår sprog (herunder tegnsprog og de klassiske sprog) og deres anvendelse (inden for forskning og på universitetsniveau) og sprogundervisning og -indlæring og tilegnelse af de dermed forbundne færdigheder; i det omfang, hvor det er muligt, kan alle sprog, der er omhandlet i artikel 1, inddrages

- at få et bedre overblik over forskellige målgruppers forventninger (også i tosprogede områder) til sprogindlæring samt måden, hvorpå Fællesskabet kan leve op til disse forventninger

- at foretage evalueringsundersøgelser af Det Europæiske Sprogårs effektivitet og virkning gennem undersøgelse af de bedste metoder inden for sprogundervisning og -indlæring samt udbredelse af resultaterne i medlemsstaterne.

B. Aktioner, der kan samfinansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget (Den vejledende bevillingsramme for disse aktioner er på 60 % af det samlede budget og kan tilpasses af Kommissionen efter proceduren i artikel 5, stk. 2)

Aktioner på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan kan alt efter aktionernes art og omstændigheder finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget med op til 50 % af omkostningerne. Disse aktioner kan bl.a. vedrøre:

1. Arrangementer vedrørende Det Europæiske Sprogårs mål.

2. Information og formidling af eksempler på god praksis ud over de aktioner, der er beskrevet i litra A.

3. Uddeling af priser og afholdelse af konkurrencer.

4. Rundspørger og andre undersøgelser ud over undersøgelserne omtalt i litra A.

5. Andre aktioner, der fremmer sprogundervisning og -indlæring, forudsat at disse aktioner ikke er berettigede til støtte under eksisterende fællesskabsprogrammer og -initiativer.

C. Aktioner, hvortil der ikke ydes finansiel støtte over Den Europæiske Unions almindelige budget

Fællesskabet vil tilbyde moralsk støtte, herunder en skriftlig tilladelse til at anvende logoet og andet materiale med tilknytning til Det Europæiske Sprogår, til initiativer iværksat af offentlige eller private organisationer, såfremt disse organisationer over for Kommissionen kan påvise, at de pågældende initiativer allerede er eller vil blive indledt i 2001, og at de kan forventes at bidrage væsentligt til realiseringen af et eller flere af Det Europæiske Sprogårs mål.

II. Teknisk bistand

Kommissionen kan ved gennemførelsen af aktionen benytte ekstern teknisk bistand, som kan finansieres inden for programmets samlede finansieringsramme. Kommissionen kan på samme betingelser indhente ekspertbistand. Kommissionen hører det i artikel 5 omhandlede udvalg om de finansielle følger af en sådan bistand.