32000D0607

2000/607/EF: Kommissionens beslutning af 27. september 2000 om ændring af listen over strukturfondenes mål 2-områder i Østrig for perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(2000) 2730) (Kun den tyske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 258 af 12/10/2000 s. 0042 - 0042


Kommissionens beslutning

af 27. september 2000

om ændring af listen over strukturfondenes mål 2-områder i Østrig for perioden 2000-2006

(meddelt under nummer K(2000) 2730)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2000/607/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Listen over områder, der er støtteberettigede under mål 2, blev opstillet i Kommissionens beslutning 2000/289/EF af 25. februar 2000(2) for programmeringsperioden 2000-2006.

(2) Der var en teknisk fejl i beslutningen af 25. februar 2000 for så vidt angår betegnelsen på de støtteberettigede mål 2-områder i Landeck kommune -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen over de områder, der berøres af mål 2 i perioden 2000-2006, og som er opstillet på grundlag af artikel 4 i forordning (EF) nr. 1260/1999, ændres for så vidt angår kommunen Landeck, der hører under NUTS III-regionen Tiroler Oberland. Der foretages følgende ændring:

For Landeck kommune, læses:

Landeck (ohne Zählsprengel

70614001 - Öd-Trams-Süd (nur

Andreas-Hofer-Straße,

Bahnhofstraße,

Brixner Straße,

Fischerstraße (Teil),

Kreuzbühelgasse,

Ödweg,

Paschegasse (Teil),

Salurner Straße,

Urichstraße (Teil),

Urtlweg (Teil),

Venetweg);

70614002 - Perjen (nur

Adamhofgasse,

Fritz-Zelle-Weg,

Josef-Stapf-Straße,

Kirchenstraße,

Lötzweg,

Obere Feldgasse,

Pax-Siedlung,

Perjener Weg,

Riefengasse,

Römerstraße,

Schrofensteinstraße,

Siedlergasse,

Untere Feldgasse);

70614003 - Bruggen (nur

Burgweg,

Flirstraße,

Leitenweg,

Lochbödele,

Prandtauersiedlung,

Prandtauerweg),

70614005 - Öd-Trams-Nord)

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Østrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2000.

På Kommissionens vegne

Michel Barnier

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(2) EFT L 99 af 19.4.2000, s. 1.