32000D0147

2000/147/EF: Kommissionens beslutning af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (meddelt under nummer K(2000) 133) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 050 af 23/02/2000 s. 0014 - 0018


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. februar 2000

om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

(meddelt under nummer K(2000) 133)

(EØS-relevant tekst)

(2000/147/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer(1), ændret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikel 3, 6 og 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 3, stk. 2 og 3, i direktiv 89/106/EØF er det fastsat, at der for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer på nationalt, regionalt eller lokalt plan i basisdokumenterne for hvert væsentligt kravs vedkommende kan opstilles klasser for de krav, der skal opfyldes; disse dokumenter er offentliggjort som "Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til direktiv 89/106/EØF om byggevarer"(3).

(2) Punkt 4.2.1 i basisdokument nr. 2 giver grundlag for forskellige niveauer for det væsentlige krav som funktion af bygværkets type, anvendelse og beliggenhed, dets planudformning og muligheden for at benytte nødfaciliteter.

(3) I punkt 2.2 i basisdokument nr. 2 opregnes en række indbyrdes forbundne foranstaltninger, som tilsigter overholdelse af det væsentlige krav "brandsikring", og som tilsammen bidrager til at lægge en brandsikringsstrategi, der kan videreudvikles på forskellig vis i medlemsstaterne.

(4) I punkt 4.2.3.3 i basisdokument nr. 2 identificeres en af de foranstaltninger, som er fremherskende i medlemsstaterne, og som består i begrænsning af ildens og røgens udvikling og spredning i det lokale, hvor branden er opstået, (eller inden for et nærmere bestemt område) ved at begrænse byggevarers bidrag til en fuldt udviklet brand.

(5) Afgrænsningen af klasser inden for de væsentlige krav er delvis afhængig af niveauet af en sådan begrænsning.

(6) Niveauet for en sådan begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den faktiske anvendelse.

(7) I punkt 4.3.1.1 i basisdokument nr. 2 er det fastsat, at der til vurdering af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand vil blive udviklet en harmoniseret løsning, som kan indebære anvendelse af prøvninger i fuld skala, eller i reduceret skala, som er korreleret med scenarier for virkelige brande.

(8) Den harmoniserede løsning falder inden for et klassificeringssystem, som ikke er omhandlet i basisdokumentet.

(9) Det klassificeringssystem, som der er brug for til dette formål, bygger på en række prøvningsmetoder, som allerede er kendt af standardiseringsorganerne.

(10) I Kommissionens beslutning 94/611/EF af 9. september 1994 om gennemførelse af artikel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer(4), som beskriver systemet af klasser, er tærskelværdierne for klasse B, C og D ikke anført, hvilket skyldes at Single Burning Item-testen ikke var tilstrækkelig veludviklet på daværende tidspunkt.

(11) De relevante data foreligger nu, og beslutning 94/611/EF bør derfor erstattes af en ny beslutning, som indeholder tærskelværdierne for disse klasser samt visse tilpasninger til den tekniske udvikling. Alternative prøvningsmetoder bør fuldt beskrives i en kommende europæisk standard eller kommissionsbeslutning efter aftale mellem Kommissionen og medlemsstaterne i samråd med CEN/Cenelec og EOTA.

(12) De foranstaltninger, der fastsættes i denne beslutning, er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Når den endelige anvendelse af en byggevare er således, at den kan bidrage til udvikling og spredning af ild og røg i eller uden for det lokale (eller område), hvor branden er opstået, klassificeres byggevaren på basis af ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under hensyntagen til klassificeringssystemet i tabel 1 og 2 i bilaget.

2. Byggevarerne behandles på grundlag af deres endelige anvendelse.

Hvis den klassificering, der fremkommer på grundlag af de standardiserede prøvninger og kriterier i bilagets tabel 1 og 2, ikke er hensigtsmæssig, kan der som led i en fastlagt klassificeringsprocedure benyttes et eller flere referencescenarier. Denne harmoniserede klassificeringsprocedure skal være fuldt beskrevet i en kommende procedure for alternative prøvningsmetoder.

Artikel 2

Beslutning 94/611/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning anses som henvisninger til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2000.

På Kommissionens vegne

Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

(2) EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.

(3) EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.

(4) EFT L 241 af 16.9.1994, s. 25.

BILAG

Symboler(1)

>TABELPOSITION>

Definitioner

"Materiale": Et enkelt basisstof eller en ensartet blanding af stoffer, f.eks. metal, sten, træ, beton, mineraluld med ensartet fordelt bindemiddel, polymerer.

"Homogen byggevare": En byggevare, der består af et enkelt materiale med ensartet densitet og sammensætning gennem hele byggevaren.

"Ikke-homogen byggevare": En byggevare, der ikke opfylder kravene til homogene byggevarer. Det er en byggevare, der består af en eller flere komponenter, substantielle og/eller ikke-substantielle.

"Substantiel komponent": Et materiale, der udgør en væsentlig del af en ikke-homogen byggevare. Et lag med en masse pr. arealenhed >= 1,0 kg/m2 og en tykkelse >= 1,0 mm regnes for en substantiel komponent.

"Ikke-substantiel komponent": Et materiale, der ikke udgør en væsentlig del af en ikke-homogen byggevare. Et lag med en masse pr. arealenhed < 1,0 kg/m2 og en tykkelse < 1,0 mm regnes for en ikke-substantiel komponent.

To eller flere ikke-substantielle lag, der grænser op til hinanden (der ligger altså ikke nogen substantielle komponenter mellem lagene) regnes for én ikke-substantiel komponent og skal derfor opfylde de krav, der gælder for et lag, som er en ikke-substantiel komponent.

Der sondres mellem indre og ydre ikke-substantielle komponenter på følgende måde:

"Indre ikke-substantiel komponent": En ikke-substantiel komponent, der på begge sider er dækket af mindst én substantiel komponent.

"Ydre ikke-substantiel komponent": En ikke-substantiel komponent, der ikke på den ene side er dækket af en substantiel komponent.

Tabel 1

KLASSER FOR BYGGEVARERS YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND, UNDTAGEN GULVBELÆGNINGER ((Det overvejes stadig, hvordan visse byggevaregrupper skal behandles, f.eks. lineære byggevarer (rør, kanaler, kabler osv). Det kan derfor blive nødvendigt at ændre beslutningen.))

>TABELPOSITION>

Tabel 2

KLASSER FOR GULVBELÆGNINGERS YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND

>TABELPOSITION>

(1) Disse karakteristika defineres med henblik på den relevante prøvningsmetode.