32000D0105

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 105/2000/EF af 17. december 1999 om ændring af beslutning nr. 210/97/EF om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF ("Told 2000") og om ophævelse af Rådets beslutning 91/341/EØF

EF-Tidende nr. L 013 af 19/01/2000 s. 0001 - 0004


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 105/2000/EF

af 17. december 1999

om ændring af beslutning nr. 210/97/EF om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF ("Told 2000") og om ophævelse af Rådets beslutning 91/341/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 210/97/EF af 19. december 1996 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF ("Told 2000")(4) fastlægger en fælles ramme af målsætninger, som danner grundlag for Fællesskabets indsats på toldområdet med henblik på at forbedre effektiviteten og ensartetheden i indsatsen på toldområdet inden for det indre markeds rammer;

(2) systemerne for udveksling på fællesskabsplan af oplysninger på toldområdet har vist, at edb er nyttig som garant for en korrekt anvendelse af toldprocedurerne overalt i Fællesskabets toldområde og for beskyttelse af Fællesskabets egne indtægter, samtidig med at de administrative omkostninger reduceres til et minimum; disse systemer har vist sig at være væsentlige instrumenter i samarbejdet mellem toldadministrationerne i Den Europæiske Union;

(3) der bør skabes systemer for fremsendelse og udveksling af oplysninger, og der bør skabes garanti for, at videreudviklingen sker under hensyn til toldsystemernes behov med henblik på at sikre et fortsat samarbejde;

(4) der foretages hvert år ca. 18 mio. forsendelsestransaktioner i Den Europæiske Union; udviklingen af det nye edb-baserede forsendelsessystem tegner sig for 23 % af det samlede budget for Told 2000; det fremgår imidlertid af beretningen om iværksættelsen af dette program, at der har været alvorlige forsinkelser i forbindelse med omlægningen af forsendelsessystemet til edb;

(5) et højt uddannelsesniveau af samme kvalitet i alle medlemsstaterne er en garanti for gennemførelsen af målsætningerne i dette program; for at styrke sammenhængen i Fællesskabets bestræbelser med henblik på at forbedre effektiviteten og ensartetheden i Fællesskabets indsats på toldområdet bør der i forbindelse med programmet Told 2000 ske en videreudvikling af den faglige videreuddannelse af embedsmændene i medlemsstaternes toldadministrationer, der blev indført ved Matthaeus-programmet, som blev iværksat ved Rådets beslutning nr. 91/341/EØF af 20. juni 1991(5);

(6) for at sikre sammenhængen i Fællesskabets indsats for at hjælpe de nationale administrationer med at forbedre indsatsen på toldområdet inden for rammerne af det indre marked er det absolut nødvendigt at skabe en fælles indstilling til videreførelsen af denne indsats;

(7) den bedste måde at skabe denne fælles indstilling på er at integrere alle de aktioner, der vedrører arbejdsmetoder, informatisering og uddannelse af embedsmænd i toldadministrationerne, i et fælles retlig instrument og sikre dettes finansiering over en fælles budgetpost;

(8) denne integrerede fremgangsmåde vil ikke blot sikre den budgetgennemskuelighed, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kræver, men også gøre den europæiske toldpolitik som helhed gennemskuelig;

(9) bekæmpelsen af svig og sektorens effektivitet prioriteres i forbindelse med gennemførelsen af programmet;

(10) programmet bør være åbent for de central- og østeuropæiske ansøgerlandes, Cyperns og Maltas deltagelse;

(11) Den Europæiske Union har foreslået, at Tyrkiet fra sag til sag kan deltage i visse fællesskabsprogrammer på samme betingelser som dem, der gælder for de associerede lande i Central- og Østeuropa;

(12) da beløb, der modtages fra ovennævnte tredjelande, er indtægter, der er øremærket til det pågældende program, bør de opføres som sådanne på den tilsvarende budgetpost;

(13) i denne beslutning fastlægges der for programmets samlede varighed en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag som omhandlet i artikel 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(6);

(14) for at de ændringer, der gennemføres ved denne beslutning, kan få fuld virkning, bør gennemførelsesperioden for programmet Told 2000 forlænges til den 31. december 2002;

(15) de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne retsakt bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7);

(16) det er vigtigt, at der er gennemskuelighed i forbindelse med budgettet -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning nr. 210/97/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 ændres således:

a) Stk. 2 affattes således: "2. Handlingsprogrammet benævnes 'Told 2000' og gennemføres for perioden fra den 1. januar 1996 til den 31. december 2002."

b) Følgende stykke indsættes: "2a. En fælles fremgangsmåde for toldpolitikken fastlægges i partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne i en gruppe for toldpolitik, der består af generaldirektøren for toldanliggender i henholdsvis Kommissionen og de enkelte medlemsstater eller disses repræsentanter. Kommissionen underretter regelmæssigt Toldpolitikgruppen om foranstaltningerne vedrørende gennemførelsen af programmet."

2) Artikel 3 udgår.

3) Artikel 8 ændres således:

a) I stk. 2, andet afsnit, punkt 2, andet led, udgår "i 1998".

b) Følgende stykker tilføjes: "3. Den i stk. 2, andet afsnit, punkt 2, andet led, nævnte informatisering af ordningen for fællesskabsforsendelse skal være fuldt operationel den 30. juni 2003. Kommissionen orienterer straks Parlamentet og Rådet om alle forsinkelser, der måtte opstå i forbindelse med udarbejdelsen og iværksættelsen af det nye edb-baserede forsendelsessystem (NCTS).

4. Elementer til bekæmpelse af svig integreres i alle aktioner, der gennemføres som led i programmet, medmindre de er til hinder for en vellykket gennemførelse af aktionerne."

4) I artikel 11 ændres "i henhold til artikel 3" til "efter proceduren i artikel 16b".

5) I artikel 12 tilføjes følgende stykke: "5. Med forbehold, af ændringer af finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8) og af Rådets afgørelse 94/728/EF, Euratom af 31. oktober 1994 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(9) søger Kommissionen i partnerskab med Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater at fastsætte kriterier for støtte til overvågningen af medlemsstaternes indsats med hensyn til administrationen af opkrævningen af told."

6) Følgende artikel indsættes: "Artikel 13a

Kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, håndbøger og vejledninger

1. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at de eksisterende kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, håndbøger og vejledninger, som de anser for nødvendige, kan anvendes på tilfredsstillende måde. De indfører sådanne nye kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, håndbøger og vejledninger, som de anser for nødvendige, og sørger for, at de kan anvendes på tilfredsstillende måde.

2. Fællesskabselementerne i kommunikations- og informationsudvekslingssystemerne omfatter fællesskabsdatabaser, der er en del af disse systemer, udstyr, programmel og nettilslutninger, der skal være fælles for samtlige medlemsstater for at sikre systemernes sammenkobIing og interkompabilitet, hvad enten disse er installeret hos Kommissionen (eller en udpeget underleverandør) eller hos medlemsstaterne (eller en udpeget underleverandør).

3. De nationale elementer i kommunikations- og informationsudvekslingssystemerne omfatter nationale databaser, som udgør en del af systemerne, nettilslutninger mellem fællesskabselementerne og de nationale elementer samt det programmel og maskinel, som hver medlemsstat måtte anse for hensigtsmæssigt for at få det fulde udbytte af systemerne overalt i administrationen."

7) Artikel 14 ændres således:

a) I stk. 1 udgår "beslutning 91/341/EØF og".

b) Stk. 5 udgår.

8) Følgende artikel indsættes: "Artikel 14a

Udveksling af embedsmænd og seminarer

1. Kommissionen og medlemsstaterne tilrettelægger udvekslinger af embedsmænd. Hver udveksling målrettes mod et særligt arbejdsområde og forberedes i tilstrækkelig god tid og evalueres efterfølgende af de pågældende embedsmænd og administrationer.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at de udvekslede embedsmænd kan arbejde effektivt i værtsmyndigheden. Med henblik herpå bemyndiger de de udvekslede embedsmænd til at effektuere formaliteterne i forbindelse med de sager, der overdrages dem. Når omstændighederne gør det påkrævet, navnlig for at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte medlemsstaters retsorden, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder begrænse omfanget af denne bemyndigelse.

I udvekslingsperioden sidestilles den udvekslede embedsmand med hensyn til civilretligt ansvar i forbindelse med udførelsen af hans opgaver med værtsmyndighedens nationale embedsmænd. De udvekslede embedsmænd er underlagt samme regler om tavshedspligt som de nationale embedsmænd.

2. Kommissionen og medlemsstaterne tilrettelægger seminarer med deltagelse af embedsmænd fra medlemsstaternes administrationer og Kommissionen og om nødvendigt repræsentanter fra erhvervslivet og universitetsverdenen."

9) Følgende artikler indsættes: "Artikel 16a

Ansøgerlandenes deltagelse

Programmet er åbent for de central- og østeuropæiske ansøgerlandes deltagelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Europaaftalerne om fastsættelse af retningslinjerne og betingelserne for denne deltagelse samt for Cyperns og Maltas deltagelse, i det omfang, hvor Fællesskabets toldlovgivning åbner mulighed herfor. Inden for rammerne af toldunionen er programmet også åbent for Tyrkiets deltagelse, i det omfang, hvor Fællesskabets toldlovgivning åbner mulighed herfor.

Den årlige opdeling af de bevillinger, der afsættes til samfinansieringen af dette program, offentliggøres i bilag IV, del B, sektion III, i Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 16b

Gennemførelse

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette program vedtages i overensstemmelse med forvaltningsproceduren i artikel 16c, stk. 2.

Artikel 16c

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med bestemmelserne i afgørelsens artikel 8.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

10) Artikel 17 ændres således:

a) Stk. 2 og 3 affattes således: "2. Medlemsstaterne sender Kommissionen:

- senest den 31. december 2000 en foreløbig rapport, og

- senest den 30. juni 2002 en endelig rapport

om gennemførelsen af dette program.

3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet:

- senest den 30. juni 2001 en foreløbig rapport om gennemførelsen af dette program

- senest den 30. juni 2001 en meddelelse om det hensigtsmæssige i at fortsætte dette program, evt. ledsaget af et passende forslag

- senest den 30. juni 2003 en endelig rapport om gennemførelsen af dette program.

Disse rapporter sendes ligeledes til Det Økonomiske og Sociale Udvalg til orientering."

b) Følgende stykke tilføjes: "4. I meddelelsen og den endelige rapport i stk. 3 analyseres alle de fremskridt, der er gjort for alle programmets aktioner. De ledsages af en vedføjet rapport med en analyse af styrke og svagheder ved alle de edb-toldsystemer, som bidrager til gennemførelsen af det indre marked.

I disse vedføjede rapporter fremsættes ethvert egnet forslag til ensartet behandling af erhvervslivet på hele Fællesskabets toldområde og til, at indsamlingen af oplysninger kan tjene som en virkelig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser."

11) Artikel 18, stk. 1, affattes således: "1. Med forbehold af aktioner, som finansieres som led i andre fællesskabsprogrammer, er finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastsat til 135 mio. EUR for perioden fra 1. januar 1996 til den 31. december 2002 efter de nærmere regler i bilaget.

De årlige bevillinger godkendes inden for de finansielle rammer."

12) Bilaget erstattes med teksten i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Beslutning 91/341/EØF ophæves med virkning fra datoen for nærværende beslutnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1999.

På Europa-Parlamentets vegne

N. FONTAINE

Formand

På Rådets vegne

K. HEMILÄ

Formand

(1) EFT C 396 af 19.12.1998, s. 13, og EFT C 247 af 31.8.1999, s. 28.

(2) EFT C 138 af 18.5.1999, s. 1.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 15. april 1999 (EFT C 219 af 30.7.1999, s. 409), Rådets fælles holdning af 13. september 1999 (EFT C 317 af 4.11.1999, s. 12), Europa-Parlamentets afgørelse af 2. december 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets beslutning af 16. december 1999.

(4) EFT L 33 af 4.2.1997, s. 24.

(5) EFT L 187 af 13.7.1991, s. 41.

(6) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8) EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2729/98 (EFT L 347 af 23.12.1998, s. 3).

(9) EFT L 293 af 12.11.1994, s. 9.

BILAG

"BILAG

Fordeling af den i artikel 18, stk. 1, nævnte finansieringsramme

>TABELPOSITION>"