31999R2793

Rådets forordning (EF) nr. 2793/1999 af 17. december 1999 om visse procedurer for anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde

EF-Tidende nr. L 337 af 30/12/1999 s. 0029 - 0033


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2793/1999

af 17. december 1999

om visse procedurer for anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet har indgået en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde, i det følgende benævnt "aftalen", og besluttede ved afgørelse 1999/753/EF(1), at aftalen skal træde i kraft midlertidigt den 1. januar 2000;

(2) toldpræferencerne i aftalen finder anvendelse på produkter med oprindelse i Republikken Sydafrika i overensstemmelse med protokol 1 til aftalen;

(3) det er nødvendigt at fastlægge procedurerne for anvendelse af visse af aftalens bestemmelser;

(4) de præferencetoldsatser, som Fællesskabet skal anvende i henhold til aftalen, skal normalt beregnes på basis af den bundne toldsats i den fælles toldtarif for de pågældende produkter; dog skal de beregnes på basis af den autonome toldsats, hvis der ikke findes nogen bunden sats for de pågældende produkter, eller hvis den autonome sats er lavere end den bundne; det er ikke nødvendigt i denne forordnings produktdækning at medtage produkter, der er fritaget for told i henhold til den fælles toldtarif; beregningen må under ingen omstændigheder baseres på de toldsatser, der anvendes i henhold til bundne eller autonome toldkontingenter;

(5) aftalen fastsætter, at visse produkter med oprindelse i Republikken Sydafrika kan indføres i Fællesskabet inden for toldkontingenter til nedsat sats eller nulsats; aftalen fastsætter, hvilke produkter der kan undergives disse toldforanstaltninger, samt mængderne og toldsatserne; den bedst egnede metode til forvaltning af toldkontingenterne for produkter henhørende under KN-kode ex 0406 er at anvende importlicenser, som bør forvaltes af Kommissionen; de andre toldkontingenter bør som hovedregel forvaltes efter "først til mølle"-princippet i overensstemmelse med artikel 308a til 308c i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(2);

(6) ændringer af den kombinerede nomenklatur og Taric-koderne og tilpasninger som følge af indgåelse af aftaler, protokoller eller brevvekslinger mellem Fællesskabet og Republikken Sydafrika medfører ingen substansændringer; af hensyn til forenkling bør det derfor bestemmes, at Kommissionen, bistået af Toldkodeksudvalget, kan vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(3);

(7) det bør af hensyn til bekæmpelse af bedrageri bestemmes, at præferenceindførsel i Fællesskabet undergives et tilsyn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Med henblik på anvendelsen af præferencetolden i henhold til aftalen forstås ved udtrykket "den faktisk anvendte toldsats" den laveste af følgende toldsatser:

- den laveste toldsats, der er anført i kolonne 3 eller 4 under hensyn til de anvendelsesperioder, der er nævnt, eller hvortil der henvises i nævnte kolonne, i anden del af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif(4), eller

- GSP-toldsatsen i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 2820/98 af 21. december 1998 om anvendelse af et flerårigt arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. juli 1999 til 31. december 2001(5).

Ved udtrykket "den faktisk anvendte toldsats" forstås ikke en toldsats, der er fastsat inden for rammerne af et toldkontingent i henhold til traktatens artikel 26 eller i henhold til bilag 7 til forordning (EØF) nr. 2658/87.

2. I bilaget til denne forordning forstås ved "MFN" den laveste toldsats, der er anført i kolonne 3 eller 4 under hensyn til de anvendelsesperioder, der er nævnt, eller hvortil der henvises i nævnte kolonne, i anden del af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87.

3. Den endelige præferencetoldsats, der beregnes i medfør af denne forordning, nedrundes til første decimal, jf. dog stk. 4.

4. Giver beregningen af præferencetoldsatsen i medfør af stk. 3 et af følgende resultater, betragtes præferencesatsen som fuld fritagelse:

- 1 % eller derunder i forbindelse med værditold eller

- 0,5 EUR eller derunder pr. euro-beløb i forbindelse med specifik told.

Artikel 2

1. Med forbehold af artikel 8 nedsættes toldsatserne for produkterne i bilaget med oprindelse i Republikken Sydafrika til de niveauer, der er angivet i bilaget, for de toldkontingenter, der er omhandlet i bilaget.

2. Toldkontingenterne forvaltes i overensstemmelse med artikel 308a til 308c i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93.

3. De toldkontingenttoldnedsættelser, der er omhandlet i bilaget, udtrykkes som en procentdel af den told, der faktisk anvendes på sydafrikanske varer som defineret i artikel 1, stk. 1, på dagen for aftalens midlertidige ikrafttræden.

Artikel 3

Kommissionen åbner et årligt toldfrit toldkontingent for ost og ostemasse henhørende under KN-kode 0406 10 20, 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 21, 0406 90 50, 0406 90 69, 0406 90 78, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93 og 0406 90 99 med oprindelse i Republikken Sydafrika. Den indledende årlige kontingentmængde er på 5000 tons. På denne mængde anvendes der en årlig vækstfaktor på 5 %. Det deraf følgende tal afrundes opad til nærmeste hele enhed.

Artikel 4

Efter det første år forhøjes de i artikel 2 omhandlede toldkontingenter hvert år med en procentdel, der i bilaget angives som den årlige vækstfaktor.

Artikel 5

Uanset artikel 2 til 4 vedtages de ændringer og tekniske tilpasninger af denne forordning, som følger af ændringer af den kombinerede nomenklatur og Taric-koderne eller af aftaler, protokoller eller brevvekslinger mellem Fællesskabet og Republikken Sydafrika af Kommissionen, bistået af Toldkodeksudvalget, efter forvaltningsproceduren i artikel 6, stk. 2.

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

1. Andre produkter end dem, der er omhandlet i artikel 2, og som overgår til fri omsætning efter præferencetoldbehandling, undergives et tilsyn. Kommissionen beslutter i samråd med medlemsstaterne, for hvilke produkter dette tilsyn skal gælde.

2. Artikel 308d i forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse.

3. Medlemsstaterne og Kommissionen arbejder nært sammen for at sikre, at denne foranstaltning overholdes.

Artikel 8

Det toldkontingent, der er nævnt under løbenummer 09.1825 i bilaget, åbnes første gang, når aftalen om vin og spiritus mellem EF og Republikken Sydafrika træder i kraft.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra datoen for aftalens ikrafttræden(6).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1999.

På Rådets vegne

K. HEMILÄ

Formand

(1) EFT L 311 af 4.12.1999, s. 1.

(2) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 502/1999 (EFT L 65 af 12.3.1999, s. 1).

(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(4) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2261/98 (EFT L 292 af 30.10.1998, s. 1).

(5) EFT L 357 af 30.12.1998, s. 1.

(6) Datoen for aftalens ikrafttræden vil blive offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.

BILAG

VEDRØRENDE DE I ARTIKEL 2 OMHANDLEDE PRODUKTER

Uanset tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen af produkterne anses for alene at være vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes i henhold til KN-koderne, som de består på tidspunktet for udstedelsen af denne forordning. Hvor der er angivet ex KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.

>TABELPOSITION>