31999R2767

Kommissionens forordning (EF) nr. 2767/1999 af 23. december 1999 om indførelse af en ordning med importlicenser for tomater fra Marokko

EF-Tidende nr. L 333 af 24/12/1999 s. 0003 - 0004


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2767/1999

af 23. december 1999

om indførelse af en ordning med importlicenser for tomater fra Marokko

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 95/35/EF af 19. december 1994 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om ordningen for indførsel i Det Europæiske Fællesskab af tomater og courgetter med oprindelse i og indført fra Marokko(1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om ordningen for indførsel i Det Europæiske Fællesskab af tomater og courgetter med oprindelse i og indført fra Marokko forpligter Marokko sig til at sikre, at den samlede udførsel af tomater til Fællesskabet i de pågældende perioder ikke overstiger de aftalte mængder. I den forbindelse underretter Marokko hver tirsdag Kommissionen om, hvilke mængder der er udført i den foregående uge. Endelig præciseres det i aftalen, at Kommissionen forbeholder sig ret til at oprette en importlicensordning for at sikre, at aftalen anvendes korrekt;

(2) de aftalte mængder findes i bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 1981/94 af 25. juli 1994 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse varer med oprindelse i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordan, Malta, Marokko, Tunesien, Tyrkiet, Vestbredden og Gaza-striben og om retningslinjer for forlængelse og tilpasning af disse toldkontingenter(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2530/1999(3); den månedlige fordeling af mængderne findes i associeringsaftalen mellem Fællesskabet og Marokko;

(3) for oktober 1999 udgjorde de tomatmængder, som Marokko udførte til Fællesskabet, 14478 tons ifølge de oplysninger, som de marokkanske myndigheder har indsendt med forsinkelse, hvilket udgør en overskridelse på 190 % af den for denne måned aftalte mængde på 5000 tons; for november 1999 nåede mængderne ifølge de oplysninger, Kommissionen råder over, op på 25529 tons, hvilket er en overskridelse på 37 % af den aftalte mængde for denne måned på 18601 tons; denne overskridelse af de aftalte mængder har medført et fald i de faste importværdier for tomater indført fra Marokko, og disse værdier lå den 16.-25. november 1999 under den aftalte indgangspris;

(4) for at undgå at denne situation fortsætter og for at sikre en fuld anvendelse af aftalen med Marokko, er det nødvendigt at indføre en ordning med importlicenser for de pågældende produkter; bestemmelserne i denne ordning bør supplere eller fravige de bestemmelser, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1127/1999(5); de bør således sikre, at bestemmelserne i førnævnte aftale overholdes helt og fuldt.

(5) de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Frugt og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Friske tomater henhørende under KN-kode 07020000, med oprindelse i og indført fra Marokko, kan kun overgå til fri omsætning i Fællesskabet, hvis der forelægges en importlicens, som udstedes efter bestemmelserne i nærværende forordning.

2. Medmindre andet er bestemt i nærværende forordning, anvendes bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3719/88 på den ordning, der er indført ved nærværende forordning.

Artikel 2

1. Importlicensen udstedes den femte arbejdsdag efter den dag, hvor ansøgningen indgives, såfremt Kommissionen ikke inden for denne frist har truffet foranstaltninger.

2. Den i artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3719/88 omhandlede sikkerhedsstillelse er på 1,5 EUR/100 kg netto.

3. Importlicenserne er gyldige i 30 dage regnet fra udstedelsesdatoen.

Artikel 3

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

1) de mængder, der er ansøgt om importlicens for. Disse meddelelser fremsendes således:

- hver onsdag for ansøgninger indgivet mandag og tirsdag

- hver fredag for ansøgninger indgivet onsdag og torsdag

- hver mandag for ansøgninger indgivet fredag ugen før.

2) for importlicenser, der ikke er udnyttet eller kun udnyttet delvis, de mængder, der svarer til forskellen mellem de mængder, der er afskrevet på bagsiden af licenserne, og de mængder, der er udstedt licenser for. Disse meddelelser fremsendes hver onsdag for ansøgninger indgivet ugen før.

Er der ikke indgivet licensansøgninger i en af de perioder, der er nævnt i stk. 1, eller er der ikke uudnyttede mængder som defineret i stk. 2, underretter medlemsstaten Kommissionen herom på de i denne artikel nævnte dage.

Artikel 4

Når Kommissionen på grundlag af de oplysninger, medlemsstaterne fremsender i henhold til artikel 3, konstaterer, at de mængder, der er aftalt mellem Fællesskabet og Marokko, risikerer at blive overskredet, beslutter den, på hvilke betingelser der kan udstedes importlicenser for tomater fra Marokko.

Artikel 5

1. Undtaget fra anvendelsen af nærværende forordning er produkter, der er under forsendelse til Fællesskabet.

2. Produkter anses for at være under forsendelse til Fællesskabet hvis de:

- har forladt Marokko, inden nærværende forordning trådte i kraft,

og

- transporteres fra indladningsstedet i Marokko til lossestedet i Fællesskabet med et gyldigt transportdokument udstedt, inden nærværende forordning trådte i kraft.

3. Stk. 1 anvendes på betingelse af, at de pågældende til toldmyndighedernes tilfredshed fører bevis for, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Dog kan myndighederne anse produkterne for at have forladt Marokko inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, hvis et af følgende dokumenter fremlægges:

- ved søtransport: konnossementet, hvoraf det fremgår, at indladningen er sket inden denne dato

- ved landevejstransport: fragtaftalen ved godsbefordring ad landevej (CMR) eller ethvert andet transportdokument, der er udstedt i Marokko inden denne dato

- ved flytransport: luftfragtbrevet, hvoraf det fremgår, at flyselskabet har accepteret produkterne inden denne dato.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2000.

Den anvendes indtil den 31. marts 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 1999.

På Kommissionens vegne

Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 48 af 3.3.1995, s. 21.

(2) EFT L 199 af 2.8.1994, s. 1.

(3) EFT L 306 af 1.12.1999, s. 17.

(4) EFT L 331 af 2.12.1988, s. 1.

(5) EFT L 135 af 29.5.1999, s. 48.