31999R1510

Kommissionens forordning (EF) nr. 1510/1999 af 9. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 1600325 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

EF-Tidende nr. L 175 af 10/07/1999 s. 0029 - 0030


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1510/1999

af 9. juli 1999

om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 1600325 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1253/96(2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 39/1999(4), er der fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra interventionsorganerne;

(2) ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2198/98(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1386/1999(6), blev der åbnet en løbende licitation med henblik på eksport af 1350203 tons byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse; Tyskland har meddelt Kommissionen, at dets interventionsorgan har til hensigt at forhøje den i licitationen udbudte mængde med henblik på eksport med 250122 tons; den samlede mængde byg, der af dets interventionsorgan udbydes i licitation, bør derfor forhøjes til 1600325 tons;

(3) som følge af den forhøjede licitationsmængde er det nødvendigt at ændre fortegnelsen over områder og lagermængder; bilag I til forordning (EF) nr. 2198/98 bør derfor ændres;

(4) de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn-

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2198/98 foretages følgende ændringer:

1. Artikel 2 affattes således: "Artikel 2

1. Licitationen omfatter maksimalt 1600325 tons byg med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Amerikas Forenede Stater, Canada og Mexico.

2. Oplagringsområderne for de 1600325 tons byg er anført i bilag I."

2. Bilag I erstattes af bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 18.

(3) EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76.

(4) EFT L 5 af 9.1.1999, s. 64.

(5) EFT L 277 af 14.10.1998, s. 9.

(6) EFT L 163 af 29.6.1999, s. 9.

BILAG

"BILAG I

>TABELPOSITION>"