31999R1293

Kommissionens forordning (EF) nr. 1293/1999 af 18. juni 1999 om udstedelse af importlicenser for bananer i forbindelse med toldkontingenter og traditionelle AVS-bananer for tredje kvartal af 1999 og om indgivelse af nye ansøgninger

EF-Tidende nr. L 153 af 19/06/1999 s. 0060 - 0062


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1293/1999

af 18. juni 1999

om udstedelse af importlicenser for bananer i forbindelse med toldkontingenter og traditionelle AVS-bananer for tredje kvartal af 1999 og om indgivelse af nye ansøgninger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1637/98(2), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2362/98(3), ændret ved forordning (EF) nr. 756/1999(4), blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 404/93, for så vidt angår ordningen for indførsel af bananer til Fællesskabet;

(2) i artikel 17 i forordning (EF) nr. 2362/98 er det fastsat, at såfremt de mængder, der er ansøgt om licens for, for et kvartal for en eller flere af de i bilag I nævnte oprindelser i væsentlig grad overstiger de vejledende mængder, der eventuelt er fastsat efter artikel 14, eller overstiger de disponible mængder, fastsættes der en nedsættelsesprocentsats for ansøgningerne;

(3) i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2362/98 blev de vejledende importmængder for tredje andet kvartal af 1999 fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/1999(5);

(4) for mængder, der ansøges om licens for, og som alt efter tilfældet er mindre end eller ikke i væsentlig grad overstiger de vejledende mængder, der er fastsat for kvartalet, udstedes licenserne for de mængder, der er ansøgt om; for bestemte oprindelser overstiger den mængde, der er ansøgt om, dog i væsentlig grad de vejledende mængder; der bør derfor fastsættes en nedsættelsesprocentsats, der skal anvendes for hver licensansøgning for den eller de pågældende oprindelser;

(5) det bør fastsættes, hvilken maksimumsmængde der endnu kan indgives licensansøgninger for i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 2362/98, idet der tages hensyn til de ansøgninger, der blev godkendt efter den første periode for indgivelse af ansøgninger, og til de disponible mængder;

(6) bestemmelserne i denne forordning bør få virkning straks, så licenserne kan udstedes så hurtigt som muligt;

(7) de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med de toldkontingenter og de traditionelle AVS-bananer, der er nævnt i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 404/93, udstedes der for tredje kvartal af 1999 importlicenser:

a) for den mængde, der er anført i licensansøgningen og justeret med nedsættelseskoefficienten 0,5277, 0,6123, 0,7088 og 0,8217 for licensansøgninger for oprindelserne Colombia, Costa Rica og Ecuador og "andre"

b) for den mængde, der er anført i licensansøgningen, for andre oprindelser end de i litra a) nævnte.

Artikel 2

De mængder, for hvilke der endnu kan indgives licensansøgninger for tredje kvartal af 1999, er anført i bilaget.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1.

(2) EFT L 210 af 28.7.1998, s. 28.

(3) EFT L 293 af 31.10.1998, s. 32.

(4) EFT L 98 af 13.4.1999, s. 10.

(5) EFT L 126 af 20.5.1999, s. 11.

BILAG

>TABELPOSITION>