31999R0933

Rådets forordning (EF) nr. 933/1999 af 29. april 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

EF-Tidende nr. L 117 af 05/05/1999 s. 0001 - 0004


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 933/1999

af 29. april 1999

om ændring af forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Med forordning (EØF) nr. 1210/90(5) blev Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet oprettet; ifølge artikel 20 i forordningen skal Rådet, på grundlag af en beretning med passende forslag fra Kommissionen, senest to år efter forordningens ikrafttræden træffe afgørelse om en udvidelse af agenturets opgaver; ifølge artikel 21 skulle forordningen træde i kraft dagen efter, at de kompetente myndigheder har truffet afgørelse om agenturets hjemsted; denne afgerelse blev truffet den 29. oktober 1993;

(2) Kommissionen har i sin meddelelse KOM(95) 325 endelig udg. gjort klart, hvorfor den beretning, der er nævnt i artikel 20 i forordning (EØF) nr. 1210/90, bør udsættes, og Rådet har den 9. november 1995 udtalt, at det vil være for tidligt at træffe beslutning om en udvidelse af Det Europæiske Miljøagenturs opgaver, før agenturet har arbejdet normalt i to år, og dets netværk er fuldt udbygget;

(3) Det Europæiske Miljøagentur har gjort gode fremskridt med at nå målene og udføre sine opgaver, herunder oprettelse af Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet;

(4) de pågældende opgaver og områder er vidtrækkende og kræver både konsolidering af allerede udført arbejde og en yderligere indsats;

(5) agenturet har en væsentlig rolle som leverandør af objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om miljøet;

(6) eventuelle nye opgaver for agenturet bør supplere og styrke dets væsentligste rolle;

(7) EU-organernes Oversættelsescenter har til opgave at oversætte Det Europæiske Miljøagenturs dokumenter i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2965/94(6);

(8) agenturets organisation og struktur skal forbedres og tydeliggøres i tråd med erfaringerne fra de første års arbejde;

(9) agenturets bestyrelse bør tage hensyn til, at de forskellige geografiske forhold i Fællesskabet nødvendigvis skal afspejles, ved at fordele temacentrene på den mest hensigtsmæssige måde;

(10) agenturet kan samarbejde med institutioner i tredjelande for at indhente de nødvendige oplysninger til gennemførelse af sit arbejdsprogram;

(11) gennemgangen af agenturets resultater og opgaver bør fremover falde sammen med fornyelsen af det femårige arbejdsprogram;

(12) forordning (EØF) nr. 1210/90 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1210/90 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 2, første punktum, affattes således: "2. Med henblik på at nå de miljøbeskyttelses- og miljøforbedringsmål, som er opstillet i traktaten og i Fællesskabets successive miljøhandlingsprogrammer, samt målene for bæredygtig udvikling, er formålet at forsyne Fællesskabet og dets medlemsstater med:".

2) Artikel 2 ændres på følgende måde:

a) nr. ii), iii) og vi) affattes således: "ii) - at skaffe Fællesskabet og medlemsstaterne de nødvendige objektive oplysninger til udformning og gennemførelse af en forsvarlig og effektiv miljøpolitik, herunder bl.a. at skaffe Kommissionen sådanne oplysninger, som den behøver for at kunne opstille, udarbejde og vurdere miljøaktioner og miljøforskrifter

- at bistå med overvågningen af miljøforanstaltningerne ved at yde passende støtte til opfyldelse af rapporteringskravene (bl.a. ved at deltage i udarbejdelsen af spørgeskemaer, behandlingen af rapporter fra medlemsstaterne og formidlingen af resultaterne) i overensstemmelse med sit flerårige arbejdsprogram og med henblik på at koordinere rapporteringen

- hvis de enkelte medlemsstater anmoder om det, og dette er foreneligt med agenturets årlige arbejdsprogram, at rådgive disse om udvikling, oprettelse og udvidelse af deres systemer til overvågning af miljøforanstaltninger under forudsætning af, at sådanne aktiviteter ikke bringer gennemførelsen af de andre opgaver, som er fastlagt i denne artikel, i fare. Denne rådgivning kan også omfatte 'peer review' foretaget af eksperter på udtrykkelig anmodning af medlemsstaterne

iii) at registrere, sammenstille og vurdere data om miljøsituationen, at udarbejde ekspertrapporter om miljøets kvalitet, følsomhed og belastning på Fællesskabets område, at opstille ensartede kriterier for vurderingen af miljødata, som kan anvendes i samtlige medlemsstater, og at arbejde videre med udviklingen og opretholdelsen af et referencecenter for miljøoplysning. Kommissionen skal udnytte disse oplysninger til at sikre gennemførelsen af Fællesskabets miljøforskrifter"

"vi) at offentliggøre en rapport om miljøsituationen samt tendenser og fremtidsudsigter hvert femte år, suppleret af rapporter med indikatorer, som fokuserer på specifikke emner"

b) Følgende numre tilføjes: "xi) at sikre bred formidling af pålidelige og sammenlignelige miljøoplysninger, navnlig om miljøtilstanden, til offentligheden generelt og med henblik herpå at fremme anvendelsen af ny telematikteknologi

xii) at støtte Kommissionen i arbejdet med udveksling af informationer om udvikling af metoder og bedste praksis til vurdering af virkninger på miljøet

xiii) at støtte Kommissionen i formidlingen af oplysninger om resultaterne af relevant miljøforskning i en form, som støtter udviklingen af miljøpolitikken bedst muligt."

3) I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a) i stk. 1 tilføjes følgende ord på en selvstændig linje: "som relateres til en bæredygtig udvikling."

b) i stk. 2:

i) 8. led affattes således: "- beskyttelse af kystområder og havmiljøet."

ii) femte afsnit udgår.

c) følgende afsnit tilføjes: "3. Agenturet kan også samarbejde om udveksling af oplysninger med andre organer, herunder IMPEL-netværket.

Agenturet skal i sit arbejde undgå overlapninger med aktiviteter, der allerede er igangsat af andre institutioner og organer."

4) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) i stk. 2 tilføjes følgende stk.: "Medlemsstaterne underretter agenturet om de vigtigste elementer, der indgår i deres nationale informationsnet på miljøområdet. Medlemsstaterne samarbejder i det omfang, det er hensigtsmæssigt, med agenturet og bidrager til arbejdet i Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet i overensstemmelse med agenturets arbejdsprogram ved at indsamle, sammenstille og analysere data på landsplan. Medlemsstaterne kan også deltage i samarbejdet om disse aktiviteter på tværnationalt plan."

b) i stk. 4, andet punktum, udgår ordene "i et bestemt område"

c) i stk. 5 tilføjes følgende afsnit: "Temacentrene udpeges af bestyrelsen, jf. artikel 8, stk. 1, for et tidsrum, der ikke går ud over gyldighedsperioden for hvert af de i artikel 8, stk. 4, nævnte flerårige arbejdsprogrammer. Centrene kan dog udpeges på ny."

5) I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a) stk. 1, første afsnit, affattes således: "1. Agenturets bestyrelse består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen. Desuden kan der være en repræsentant for ethvert andet land, der deltager i agenturet, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser."

b) i stk. 2 tilføjes følgende afsnit: "Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg, hvortil den kan delegere eksekutivafgørelser, i overensstemmelse med regler, som den selv fastsætter."

c) stk. 3 og 4 affattes således: "3. Bestyrelsens beslutninger vedtages med et flertal på to tredjedele af bestyrelsens medlemmer.

4. På grundlag af et udkast, som forelægges af den administrerende direktør, jf. artikel 9, efter høring af Det Videnskabelige Udvalg, jf. artikel 10, og udtalelse fra Kommissionen, vedtager bestyrelsen et flerårigt arbejdsprogram, baseret på de prioriterede områder, der er beskrevet i artikel 3, stk. 2. I det flerårige arbejdsprogram indgår der - under hensyntagen til den årlige budgetprocedure for Fællesskabet - et flerårigt budgetoverslag."

d) i stk. 6, første punktum, ændres ordene "Senest den 31. januar hvert år ... " til "Senest den 31. marts hvert år ... ".

6) I artikel 9, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a) femte led affattes således: "- alle personalespørgsmål og arbejdsopgaver som omhandlet i artikel 8, stk. 4 og 5."

b) sjette led udgår.

7) Artikel 10, stk. 2, affattes således: "2. Det Videnskabelige Udvalg består af medlemmer, der er særligt kvalificerede på miljøområdet, og som udpeges af bestyrelsen for en periode på fire år, der kan forlænges én gang bl.a. under hensyn til de videnskabelige områder, der skal være repræsenteret i udvalget, for at det kan bistå agenturet inden for dets virkefelt. Udvalgets virksomhed fastsættes ved den i artikel 8, stk. 2, nævnte forretningsorden."

8) I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a) det nye stk. affattes således: "2a. Agenturet kan samarbejde på områder af fælles interesse med de institutioner i lande, der ikke er medlemmer af De Europæiske Fællesskaber, som kan skaffe data, oplysninger og ekspertise, metoder for dataindsamling, -analyse og -vurdering, som er af gensidig interesse, og som er nødvendige for, at agenturet kan udføre sit arbejde på tilfredsstillende måde."

b) stk. 3 bliver til stk. 4 og affattes således: "3. Det i stk. 1, 2 og 2a omhandlede samarbejde skal tilrettelægges, så enhver form for overlapning undgås."

9) Artikel 20 affattes således: "1. Agenturet foretager inden den 15. september 1999 en evaluering af egne resultater og effektivitet og aflægger beretning herom for bestyrelsen, Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Senest den 31. december 2003 skal Rådet på grundlag af en beretning fra Kommissionen gennemgå agenturets fremskridt og opgaver i forbindelse med Fællesskabets globale miljøpolitik."

10) I bilaget, under B "Samarbejdet med Eurostat", affattes punkt 1 således: "1. Agenturet vil i videst muligt omfang gøre brug af oplysninger, der er indsamlet via Fællesskabets officielle statistiske tjenester. Disse kommer fra arbejdet i Eurostat og medlemsstaternes statistiske kontorer, der indsamler, validerer og formidler samfundsrelaterede og økonomiske statistikker, herunder nationale regnskaber og hermed forbundne oplysninger. Agenturet vil især gøre brug af Eurostat og medlemsstaternes statistiske kontorers arbejde i henhold til afgørelse 94/808/EØF(7), som dækker statistikker vedrørende: a) menneskets aktiviteter, der belaster miljøet, og b) samfundets og erhvervslivets respons på sådan belastning."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. april 1999.

På Rådets vegne

W. MÜLLER

Formand

(1) EFT C 255 af 20.8.1997, s. 9, og EFT C 123 af 22.4.1998, s. 6.

(2) EFT C 73 af 9.3.1998, s. 103.

(3) EFT C 180 af 11.6.1998, s. 32.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 18. februar 1998 (EFT C 80 af 16.3.1998, s. 134), Rådets fælles holdning af 20. juli 1998 (EFT C 364 af 25.11.1998, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 9. februar 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1.

(6) EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 2610/95 (EFT L 268 af 10.11.1995, s. 1).

(7) Rådets beslutning af 15. december 1994 om vedtagelse af et fireårs udviklingsprogram (1994-1997) vedrørende den miljømæssige del af Fællesskabets statistikker (EFT L 328 af 20.12.1994, s. 58).