31999R0679

Kommissionens forordning (EF) nr. 679/1999 af 26. marts 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2659/94 om nærmere bestemmelser for ydelse af støtte til privat oplagring af ostene Grana Padano, Parmigiano Reggiano og Provolone

EF-Tidende nr. L 083 af 27/03/1999 s. 0046 - 0046


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 679/1999 af 26. marts 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2659/94 om nærmere bestemmelser for ydelse af støtte til privat oplagring af ostene Grana Padano, Parmigiano Reggiano og Provolone

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1587/96 (2), særlig artikel 9, stk. 3, og artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 6, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2659/94 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 671/97 (4), er støtten til privat oplagring af ostene Grana Padano, Parmigiano Reggiano og Provolone fastsat; støtten bør ændres som følge af udviklingen i oplagringsomkostningerne;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2659/94 affattes således:

»1. Støtten til privat oplagring af ost fastsættes således:

a) 100 EUR pr. ton for de faste omkostninger

b) 0,35 EUR pr. ton pr. kontraktoplagringsdag for oplagringsomkostningerne

c) et beløb til finansielle omkostninger, udtrykt i EUR pr. ton pr. kontraktoplagringsdag, der fastsættes således:

- 0,64 for Grana Padano-ost

- 0,89 for Parmigiano Reggiano-ost

- 0,52 for Provolone-ost.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes for oplagringskontrakter, der indgås fra forordningens ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.

(2) EFT L 206 af 16. 8. 1996, s. 21.

(3) EFT L 284 af 1. 11. 1994, s. 26.

(4) EFT L 101 af 18. 4. 1997, s. 14.