31999R0423

Rådets forordning (EF) nr. 423/1999 af 22. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 975/98 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

EF-Tidende nr. L 052 af 27/02/1999 s. 0002 - 0003


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 423/1999 af 22. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 975/98 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105A, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 975/98 (4) fastsættes de tekniske specifikationer for de otte værdienheder, der indgår i den første række af euromønter; møntdirektørerne har på grundlag af forordning (EF) nr. 975/98 udarbejdet de mere detaljerede specifikationer, der er nødvendige for produktionen;

automatindustrien har efter en gennemgang af ovennævnte detaljerede specifikationer anmodet om, at 50-cent møntens vægt øges for at gøre det lettere at skelne denne mønt fra de øvrige og mindske risikoen for bedrageri; Den Europæiske Blindeorganisation har afprøvet eksemplarer udtaget af de første produktionsserier og klaget over den riflede rand på 50-cent og 10-cent mønten, som ikke svarede til riflingen på de prøveeksemplarer, den havde godkendt under høringsproceduren forud for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 975/98; for at sikre, at brugerne accepterer det nye system, bør anmodningerne fra såvel automatindustrien som Den Europæiske Blindeorganisation efterkommes; for at opfylde automatindustriens anmodning er det nødvendigt at øge 50-cent møntens vægt fra 7 g til 7,8 g; for at opfylde Den Europæiske Blindeorganisations anmodning og undgå risiko for fejlfortolkning i fremtiden bør beskrivelsen af randen på 50-cent og 10-cent mønterne ændres fra »grov rifling« til »sinusformet rand«, som bedre afspejler den form på randen, som Den Europæiske Blindeorganisation oprindelig tilsluttede sig for disse to mønter;

det er vigtigt at begrænse ændringerne af de tekniske specifikationer til vægten på 50-cent mønten og randen på 10-cent og 50-cent mønten for ikke at bringe produktionstidsplanen og indførelsen af euromønterne den 1. januar 2002 i fare -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 975/98 foretages følgende ændringer i tabellen:

1) Fjerde række vedrørende 50-cent mønten ændres således:

a) I tredje spalte ændres »1,69« til »1,88«.

b) I fjerde spalte ændres »7« til »7,8«.

c) I ottende spalte ændres »Grov rifling« til »Sinusformet rand«.

2) I sjette række vedrørende 10-cent mønten, ottende spalte, ændres »Grov rifling« til »Sinusformet rand«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat i overenstemmelse med traktaten, jf. dog artikel 109 K, stk. 1, og protokol nr. 11 og 12.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. februar 1999.

På Rådets vegne

H.-F. von PLOETZ

Formand

(1) EFT C 296 af 24. 9. 1998, s. 10.

(2) Udtalelse af 16. 11. 1998 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 18. 11. 1998 (EFT C 379 af 7. 12. 1998), Rådets fælles holdning af 21. 12. 1998 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 9. 2. 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 139 af 11. 5. 1998, s. 6.