31999R0308

Rådets forordning (EF) nr. 308/1999 af 8. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer

EF-Tidende nr. L 038 af 12/02/1999 s. 0006 - 0009


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 308/1999 af 8. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Forordning (EF) nr. 850/98 (4) udviser en række udeladelser, fejl og mangler;

efter at Det Forenede Kongerige har nydefineret dets fiskerigrænser, henhører ingen del af ICES-underområde XII nord for 56° N under medlemsstaternes overhøjhed eller jurisdiktion; der bør derfor ikke mere henvises til dette område;

metoden til at måle troldkrabbers størrelse har vist sig at være upraktisk og bør ændres;

forordning (EF) nr. 850/98 bør derfor ændres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 850/98 ændres således:

1) I artikel 29, stk. 4, litra b), nr. iii), tredje led, ændres »rødspætte og tunge« til »rødspætte og/eller tunge«.

2) Artikel 30, stk. 2, litra b), affattes således:

»b) ICES-afsnit Vb og ICES-underområde VI nord for 56° N«.

3) I bilag I:

a) affattes fodnote 1) således:

»(1) I Nordsøen fra 1. marts til 31. oktober, og hele året i resten af region 1 og 2, bortset fra Skagerrak og Kattegat«

b) affattes fodnote 6) således:

»(6) I det første år efter datoen for iværksættelsen af denne forordning skal der gælde en mindste procentvis andel af målarter på 50 % for fangster i region 2, bortset fra Nordsøen, ICES-afsnit Vb og underområde VI nord for 56° N.«

4) Bilag IV affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

5) I bilag IX ændres linjen »70-79 + ≥ 70« til »60-69 + ≥ 70«.

6) I bilag XII ændres »Makrel (Scomber scombrus)« til »Makrel (Scomber spp.)«, og »Hestemakrel (Trachurus trachurus)« ændres til »Hestemakrel (Trachurus spp.).«.

7) Bilag XIII, punkt 5, affattes således:

»5. a) Troldkrabbers størrelse måles som vist i figur 4A som skjoldets længde målt på midterlinjen fra kanten af skjoldet mellem pandetorne og bagkant.

b) Taskekrabbers størrelse måles som vist i figur 4B som skjoldets største bredde målt vinkelret på skjoldets midterlinje fra for- til bagkant.«

8) Figur 4A udformes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 1999.

På Rådets vegne

O. LAFONTAINE

Formand

(1) EFT C 337 af 5. 11. 1998, s. 8.

(2) Udtalelse afgivet den 13. januar 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Udtalelse afgivet den 2. december 1998.

(4) EFT L 125 af 27. 4. 1998, s. 1.

BILAG I

»BILAG IV

TRUKNE REDSKABER: Skagerrak og Kattegat

>TABELPOSITION>

«

BILAG II

»Figur 4A«

>REFERENCE TIL EN FILM>