31999L0101

Kommissionens direktiv 1999/101/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF vedrørende tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 334 af 28/12/1999 s. 0041 - 0042


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/101/EF

af 15. december 1999

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF vedrørende tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF(2), særlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer(3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 96/20/EF(4), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved EF-typegodkendelse af udstødningssystemer som separate tekniske enheder (som reservedele) har det vist sig at være yderst vanskeligt at udvælge et køretøj, som opfylder de nugældende krav; det er derfor påkrævet at tilpasse definitionen af et repræsentativt køretøj, så man kan være sikker på, at det præsenterede køretøj opfylder kravene vedrørende produktionens overensstemmelse for så vidt angår tilladt støjniveau;

(2) der er behov for at ajourføre nogle af de henvisninger, der er indført ved Rådets direktiv 92/97/EØF(5) om ændring af direktiv 70/157/EØF;

(3) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat ved direktiv 70/156/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II og III til direktiv 70/157/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Fra den 1. april 2000 kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører støjniveau eller udstødningssystem:

- nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en type motorkøretøj eller udstødningssystem, eller

- forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af motorkøretøjer eller salg eller ibrugtagning af udstødningssystemer,

hvis køretøjerne og udstødningssystemerne opfylder kravene i direktiv 70/157/EØF, som ændret ved dette direktiv.

2. Fra den 1. oktober 2000

- kan medlemsstaterne ikke længere meddele EF-typegodkendelse

- skal medlemsstaterne nægte national typegodkendelse

af en motorkøretøjstype, og af en type udstødningssystem, hvis kravene i direktiv 70/157/EØF, som ændret ved dette direktiv, ikke er opfyldt.

3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan medlemsstaterne fortsat meddele EF-typegodkendelse for udstødningssystemer og tillade salg og ibrugtagning heraf, hvis de opfylder kravene i tidligere versioner af direktiv 70/157/EØF og:

- er beregnet til et køretøj, der allerede er i brug, og

- opfylder de krav i direktivet, der var gældende, da køretøjet blev registreret første gang.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender bestemmelserne fra 1. april 2000.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1999.

På Kommissionens vegne

Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.

(2) EFT L 11 af 16.1.1999, s. 25.

(3) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 16.

(4) EFT L 92 af 13.4.1996, s. 23.

(5) EFT L 371 af 19.12.1992, s. 1.

BILAG

1) I bilag II til direktiv 70/157/EØF foretages følgende ændringer:

a) Punkt 2.3.3 affattes således: "2.3.3. et køretøj, der er repræsentativt for den type, som systemet skal monteres på, og som opfylder kravene i punkt 4.1 i bilag III, del I."

b) Der indsættes følgende nye punkt 5.1.3: "5.1.3. Udstødningssystemet monteres omhyggeligt på køretøjet. Det skal især kontrolleres, at det samlede udstødningssystem ikke har utætheder efter monteringen."

2) I bilag III til direktiv 70/157/EØF foretages følgende ændringer:

a) I del I, punkt 1, erstattes udtrykket "i henhold til punkt 7.3.5 og 7.4.3 i bilag I" af udtrykket "i henhold til punkt 7 i bilag I".

b) I del II, punkt 1, erstattes udtrykket "i henhold til punkt 6.3.5 og 6.4.3 i bilag II" af udtrykket "i henhold til punkt 7 i bilag II".