31999L0094

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler

EF-Tidende nr. L 012 af 18/01/2000 s. 0016 - 0023


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EF

af 13. december 1999

om adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge traktatens artikel 174 kræves der en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne; rationel anvendelse af energi er et af de vigtigste midler til at nå dette mål og nedsætte miljøforureningen;

(2) endemålet med FN's rammekonvention om klimaændringer er at opnå en stabilisering af atmosfærens koncentrationer af drivhusgasser på et niveau, som kan forhindre farlige antropogene forstyrrelser af klimasystemet;

(3) Fællesskabet har i henhold til Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, som blev vedtaget på Kyoto-konferencen i december 1997, accepteret at tilstræbe i perioden 2008 til 2012 at nedbringe sine emissioner af en kurv af drivhusgasser med 8 % i forhold til 1990-niveauet;

(4) Kommissionen har i erkendelse af personbilers betydning som kilde til CO2-emissioner foreslået en fællesskabsstrategi med henblik på at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og forbedre brændstoføkonomien; i sine konklusioner af 25. juni 1996 hilste Rådet Kommissionens strategi velkommen;

(5) information er en nøglefaktor for markedskræfternes udfoldelse, og nøjagtig, relevant og sammenlignelig information om personbilers specifikke brændstofforbrug og CO2-emissioner kunne påvirke forbrugervalget i retning af biler, som bruger mindre brændstof og dermed udsender mindre CO2, og således tilskynde fabrikanterne til at tage skridt til at nedsætte brændstofforbruget i de biler, de fremstiller;

(6) mærkning på brugte biler på salgsstedet vil kunne påvirke købere af fabriksnye biler til at købe biler med et lavt forbrug, da forbruget vil blive taget i betragtning, når bilen videresælges; det vil derfor i forbindelse med første revision af dette direktiv være hensigtsmæssigt at overveje at udvide anvendelsesområdet til brugte biler, der er omfattet af Kommissionens direktiv 93/116/EF af 17. december 1993 om tilpasning af Rådets direktiv 80/1268/EØF om motordrevne køretøjers brændstofforbrug til den tekniske udvikling(4);

(7) det er derfor nødvendigt at udvikle en brændstoføkonomimærkning for alle nye personbiler, der udstilles på et salgssted;

(8) en brændstoføkonomimærkning bør indeholde information om brændstofforbrug og specifikke CO2-emissioner, der er blevet bestemt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder og metoder i Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug(5);

(9) det er nødvendigt, at supplerende standardiseret information om brændstofforbruget og specifikke CO2-emissioner for alle versioner på nybilmarkedet er tilgængelig i en passende form på salgsstedet og fra et organ, som medlemsstaten har udpeget dertil; sådan information kan være nyttig for forbrugere, som beslutter sig til køb, inden de træder ind i udstillingslokalet, eller som vælger ikke at gøre brug af en forhandler og ikke at besøge et biludstillingslokale, når de køber en personbil;

(10) det er vigtigt, at potentielle kunder på salgsstedet oplyses om, hvilke af de personbilmodeller, som kan fås gennem dette salgssted, der er de mest brændstofeffektive;

(11) alt reklamemateriale og eventuelt alle andre former for reklame, der anvendes i markedsføringen af nye personbiler, bør indeholde de relevante data for de pågældende personbilmodellers brændstofforbrug og CO2-emissioner -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at sikre, at oplysninger om nye personbilers brændstoføkonomi og CO2-emissioner gøres tilgængelige for forbrugerne, når bilerne udbydes til salg eller leasing i Fællesskabet, således at forbrugerne kan foretage et informeret valg.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

1) "personbil": et motorkøretøj af klasse M1, som defineret i bilag II til direktiv 70/156/EØF(6), som falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 80/1268/EØF. Betegnelsen omfatter ikke køretøjer, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 92/61/EØF(7), og motorkøretøjer til særlig anvendelse som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 70/156/EØF

2) "ny personbil": en personbil, der ikke tidligere er solgt til en person, som ville købe den med et andet formål end at sælge eller levere den

3) "typeattest": den attest, som er omhandlet i artikel 6 i direktiv 70/156/EØF

4) "salgssted": en lokalitet, f.eks. et biludstillingslokale eller en forplads, hvor nye personbiler er udstillet eller udbydes til salg eller leasing til potentielle kunder. Messer, hvor nye personbiler fremvises for offentligheden, er omfattet af denne definition

5) "officielt brændstofforbrug": det brændstofforbrug, der er typegodkendt af godkendelsesmyndigheden i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 80/1268/EØF, og som er nævnt i bilag VIII til direktiv 70/156/EØF og knyttet til EF-typegodkendelsesdokumentationen, eller i overensstemmelsesattesten. Hvis en model omfatter flere varianter og/eller versioner, skal den værdi, der anføres for denne models brændstofforbrug, bygge på den variant og/eller version i gruppen, der har det højeste officielle brændstofforbrug

6) "officielle specifikke CO2-emissioner": for en given personbil de emissioner, som måles i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 80/1268/EØF, og som er nævnt i bilag VIII til direktiv 70/156/EØF, og knyttet til EF-typegodkendelsesdokumentationen, eller i overensstemmelsesattesten. Hvis en model omfatter flere varianter og/eller versioner, skal de værdier, der anføres for denne models CO2-emissioner, bygge på den variant og/eller version i gruppen, der har de højeste officielle CO2-emissioner.

7) "brændstoføkonomimærkning": en mærkning, der indeholder forbrugeroplysninger om det officielle brændstofforbrug for og de officielle specifikke CO2-emissioner fra den bil, som mærkningen er anbragt på

8) "brændstoføkonomioversigt": en samling data om det officielle brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissioner for hver model, der kan fås på markedet for nye biler

9) "reklamemateriale": alle tryksager, som anvendes i markedsføring af samt reklame og salgsfremme for køretøjer over for den brede offentlighed. Dette omfatter som minimum tekniske manualer, brochurer, annoncer i aviser, blade og fagpresse samt plakater

10) "fabrikat": fabrikantens firmanavn, og det er den betegnelse, der er anført i overensstemmelsesattesten og typegodkendelsesdokumentationen

11) "model": det kommercielle navn for fabrikatet, typen og, hvis de foreligger, og det er hensigtsmæssigt, variant og version af en personbil

12) "type", "variant" og "version": de forskellige køretøjer af et givet fabrikat, der er anmeldt af fabrikanten, jf. bilag II.B til direktiv 70/156/EØF, og som kan identificeres entydigt ved alfanumeriske tegn for type, variant og version.

Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at en brændstoføkonomi- og CO2-emissionsmærkning, der opfylder kravene i bilag I, er anbragt klart synligt på eller i nærheden af hver enkelt ny personbilmodel på salgsstedet.

Artikel 4

Kommissionen udarbejder en internetoversigt på fællesskabsplan, og medlemsstaterne sikrer, at der i samarbejde med fabrikanterne og under overholdelse af kravene i bilag II mindst en gang om året udarbejdes en oversigt over brændstoføkonomi og CO2-emissioner. Denne oversigt skal være kompakt og flytbar, og forbrugerne skal på anmodning kunne få den gratis på salgsstedet samt hos et organ, som den enkelte medlemsstat har udpeget dertil.

Den eller de myndigheder, der er nævnt i artikel 8, kan samarbejde om at udarbejde oversigten.

Artikel 5

Medlemsstaterne sikrer, at der for hvert enkelt bilfabrikat anbringes en plakat (eller alternativt et display) med data om det officielle brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissioner for alle nye personbilmodeller, som udstilles eller udbydes til salg eller leasing på eller gennem det pågældende salgssted. Disse data skal anbringes på et iøjnefaldende sted og som foreskrevet i bilag III.

Artikel 6

Medlemsstaterne sikrer, at alt reklamemateriale indeholder dataene for det officielle brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissioner for de personbilmodeller, som det omhandler, i overensstemmelse med kravene i bilag IV.

Medlemsstaterne sørger efter omstændighederne for andre former for reklame end det ovenfor anførte reklamemateriale med henblik på at angive de officielle CO2-emissionsdata og data for det officielle brændstofforbrug for de specifikke bilmodeller, der er omhandlet deri.

Artikel 7

Medlemsstaterne sikrer, at forekomsten på mærkninger, oversigter, plakater eller reklamemateriale eller andre former for reklame som omhandlet i artikel 3, 4, 5 og 6 af andre mærker, symboler eller påskrifter vedrørende brændstofforbrug eller CO2-emissioner, som ikke overholder kravene i dette direktiv, forbydes, hvis de kan forvirre potentielle købere af nye personbiler.

Artikel 8

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilken eller hvilke kompetente myndigheder der er ansvarlige for gennemførelse og forvaltning af forbrugeroplysningsordningen i dette direktiv.

Artikel 9

Eventuelle ændringer, som er nødvendige for at tilpasse dette direktivs bilag, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 10 og efter høring af forbrugerorganisationer og andre interesserede parter.

For at bidrage til denne tilpasningsproces sender hver medlemsstat senest den 31. december 2003 Kommissionen en rapport om effektiviteten af bestemmelserne i dette direktiv, der dækker perioden fra den 18. januar 2001 til den 31. december 2002. Udformningen af denne rapport fastlægges efter proceduren i artikel 10 senest den 18. januar 2001

Desuden træffer Kommissionen efter proceduren i artikel 10 foranstaltninger med henblik på:

a) yderligere specificering af den mærkning, der er nævnt i artikel 3, ved ændring af bilag I

b) yderligere specificering af kravene til den oversigt, der er nævnt i artikel 4, med henblik på at klassificere nye bilmodeller og således gøre det muligt at udarbejde en liste over modellerne efter CO2-emissioner og brændstofforbrug i specifikke klasser, herunder en klasse til opførelse af de mest brændstoføkonomiske nye bilmodeller

c) udarbejdelse af anbefalinger med henblik på anvendelse af principperne i de bestemmelser om reklamemateriale, der findes i artikel 6, stk. 1, på andre medier og andre former for reklame.

Artikel 10

Udvalg

Kommissionen bistås af et udvalg, som består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 205, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 11

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. januar 2001. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1999.

På Europa-Parlamentets vegne

N. FONTAINE

Formand

På Rådets vegne

S. HASSI

Formand

(1) EFT C 305 af 3.10.1998, s. 2, og EFT C 83 af 25.3.1999, s. 1.

(2) EFT C 40 af 15.2.1999, s. 45.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 17. december 1999 (EFT C 98 af 9.4.1999, s. 252), Rådets fælles holdning af 23. februar 1999 (EFT C 123 af 4.5.1999, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 4. november 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 329 af 30.12.1993, s. 39.

(5) EFT L 375 af 31.12.1980, s. 36. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/116/EF.

(6) Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1). Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF (EFT L 11 af 16.1.1999, s. 25).

(7) Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 72). Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

BILAG I

BESKRIVELSE AF MÆRKNINGEN OM BRÆNDSTOFØKONOMI OG CO2-EMISSIONER

Medlemsstaterne sikrer, at al brændstoføkonomimærkning på deres område som minimum:

1) er standardiseret, hvilket muliggør større forbrugergenkendelse

2) overholder målet 297 mm × 210 mm (A4)

3) indeholder en henvisning til model og brændstoftype for den personbil, som mærkningen er knyttet til

4) indeholder angivelse af den numeriske værdi for det officielle brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissioner. Værdien for det officielle brændstofforbrug angives enten i liter pr. 100 kilometer (l/100 km), kilometer pr. liter (km/l) eller en passende kombination af disse, med én decimal. De officielle specifikke CO2-emissioner angives afrundet til nærmeste hele tal i gram pr. kilometer (g/km).

Disse værdier kan angives i andre enheder (gallon og mil), såfremt det er foreneligt med bestemmelserne i direktiv 80/181/EØF(1)

5) indeholder nedenstående tekst om adgangen til at få en oversigt over brændstofforbrug og CO2-emissioner: "En oversigt over brændstoføkonomi og CO2-emissioner med tal for alle nye personbilmodeller fås gratis på alle salgssteder."

6) indeholder følgende tekst: "Ud over bilens brændstofeffektivitet spiller også køremåde og andre ikke-tekniske forhold en rolle, når en bils brændstofforbrug og CO2-emissioner skal bestemmes. CO2 er den drivhusgas, der er hovedansvarlig for den globale opvarmning."

(1) Rådets direktiv 80/181/EØF af 20. december 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder og om ophævelse af direktiv 71/354/EØF (EFT L 39 af 15.2.1980, s. 40). Direktivet er senest ændret ved direktiv 89/617/EØF (EFT L 357 af 7.12.1989, s. 28).

BILAG II

BESKRIVELSE AF OVERSIGTEN OVER BRÆNDSTOFØKONOMI OG CO2-EMISSIONER

Medlemsstaterne sikrer, at oversigten over brændstoføkonomi og CO2-emissioner mindst indeholder følgende informationer:

1) En liste over alle nye personbilmodeller, der udbydes til salg i medlemsstaterne hvert år, opdelt efter fabrikat i alfabetisk rækkefølge. Hvis oversigten i en medlemsstat ajourføres mere end én gang om året, skal den indeholde en liste over alle nye personbilmodeller, der kan fås på den dato, hvor den ajourførte oversigt offentliggøres.

2) For hver model, der er angivet i oversigten, anføres brændstoftypen, den numeriske værdi for det officielle brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissioner. Værdien for det officielle brændstofforbrug udtrykkes enten i liter pr. 100 kilometer (l/100 km), kilometer pr. liter (km/l) eller en passende kombination af disse, med én decimal. De officielle specifikke CO2-emissioner angives afrundet til nærmeste hele tal i gram pr. kilometer (g/km).

Disse værdier kan angives i andre enheder (gallon og mil), såfremt det er foreneligt med bestemmelserne i direktiv 80/181/EØF.

3) En iøjnefaldende liste over de ti mest brændstofeffektive nye personbilmodeller ordnet efter stigende specifikke CO2-emissioner for den enkelte brændstoftype. Listen skal angive model, den numeriske værdi for det officielle brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissioner.

4) Råd til bilisterne om, at korrekt brug og regelmæssig vedligeholdelse af køretøjet samt kørselsadfærd, som f.eks. at undgå aggressiv kørsel, nedsætte farten, forudse bremsning, korrekt dæktryk, reducere tomgangsperioder og undgå overlæs, forbedrer brændstofforbruget og mindsker deres personbils CO2-emissioner.

5) En forklaring af drivhusgasemissionernes virkninger, de mulige klimaforandringer og motorkøretøjers rolle heri samt oplysninger om de forskellige brændstofmuligheder, der står til forbrugerens rådighed, og disses miljøvirkninger baseret på de seneste videnskabelige resultater og lovgivningsmæssige krav.

6) En henvisning til Fællesskabets mål for gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye personbiler og datoen for, hvornår målet skal nås.

7) En henvisning til Kommissionens internetoversigt over brændstoføkonomi og CO2-emissioner, hvis en sådan findes.

BILAG III

BESKRIVELSE AF DEN PLAKAT, DER SKAL VÆRE UDSTILLET PÅ SALGSSTEDET

Medlemsstaterne sikrer, at plakaten/plakaterne mindst opfylder nedenstående krav:

1) Plakaten skal en mindstestørrelse på 70 cm × 50 cm.

2) Informationerne på plakaten skal være letlæselige.

3) Personbilmodellerne grupperes og anføres særskilt efter brændstoftype (benzin eller diesel). Inden for den enkelte brændstoftype ordnes modellerne efter stigende CO2-emissioner, med modellen med det laveste officielle brændstofforbrug øverst.

4) For hver personbilmodel på listen angives den numeriske værdi for det officielle brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissioner. Værdien for det officielle brændstofforbrug udtrykkes enten i liter pr. 100 kilometer (l/100 km), kilometer pr. liter (km/l) eller en passende kombination af disse, med én decimal. De officielle specifikke CO2-emissioner angives afrundet til nærmeste hele tal i gram pr. kilometer (g/km).

Disse værdier kan angives i andre enheder (gallon og mil), såfremt det er foreneligt med bestemmelserne i direktiv 80/181/EØF.

Nedenfor vises et forslag til udformning.

>PIC FILE= "L_2000012DA.002202.EPS">

5) Plakaten skal indeholde nedenstående tekst om muligheden for af få udleveret en oversigt over brændstoføkonomi og CO2-emissioner: "En oversigt over brændstoføkonomi og CO2-emissioner med tal for alle nye personbilmodeller fås gratis på alle salgssteder."

6) Plakaten skal indeholde nedenstående tekst: "Ud over bilens brændstofeffektivitet spiller også køremåde og andre ikke-tekniske forhold en rolle, når en bils brændstofforbrug og CO2-emissioner skal bestemmes. CO2 er den drivhusgas, der er hovedansvarlig for den globale opvarmning."

7) Plakaten skal ajourføres fuldstændigt mindst hver sjette måned. Mellem to ajourføringer tilføjes nye biler nederst på listen.

BILAG IV

ANFØRELSE AF DATA OM BRÆNDSTOFFORBRUG OG CO2-EMISSIONER I REKLAMEMATERIALE

Medlemsstaterne sikrer, at alt reklamemateriale indeholder dataene for det officielle brændstofforbrug og de officielle specifikke CO2-emissioner for de deri omhandlede køretøjer. Disse informationer bør mindst opfylde nedenstående krav:

1) De skal være letlæselige og mindst lige så iøjnefaldende som hovedparten af informationerne i reklamematerialet.

2) De skal være letforståelige, selv ved et overfladisk gennemsyn.

3) De officielle brændstofforbrugsdata bør anføres for alle de forskellige bilmodeller i reklamematerialet. Hvis der anføres mere end én model, kan enten de officielle brændstofforbrugsdata for alle anførte modeller eller forskellen mellem de dårligste og de bedste forbrugsdata angives. Brændstofforbruget angives enten i liter pr. 100 kilometer (l/100 km), kilometer pr. liter (km/l) eller en passende kombination haraf. Alle numeriske data angives med én decimal.

Disse værdier kan angives i andre enheder (gallon og mil), såfremt det er foreneligt med bestemmelserne i direktiv 80/181/EØF.

Hvis reklamematerialet kun indeholder omtale af fabrikatet og ikke af en bestemt model, er det ikke påkrævet at anføre brændstofforbrugsdata.