31999L0085

Rådets direktiv 1999/85/EF af 22. oktober 1999 om ændring af direktiv 77/388/EØF, for så vidt angår muligheden for forsøgsvis at anvende en nedsat momssats for arbejdskraftintensive tjenesteydelser

EF-Tidende nr. L 277 af 28/10/1999 s. 0034 - 0036


RÅDETS DIREKTIV 1999/85/EF

af 22. oktober 1999

om ændring af direktiv 77/388/EØF, for så vidt angår muligheden for forsøgsvis at anvende en nedsat momssats for arbejdskraftintensive tjenesteydelser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 12, stk. 3, litra a), i Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag(4), står der, at medlemsstaterne kan anvende enten én eller to nedsatte satser udelukkende for levering af goder og tjenesteydelser i de i bilag H omhandlede kategorier;

(2) arbejdsløshedsproblemet er dog så alvorligt, at de medlemsstater, som ønsker det, bør have tilladelse til at forsøge sig med virkningerne af en momslettelse i forbindelse med arbejdskraftintensive tjenesteydelser, der for tiden ikke er omhandlet i nævnte bilag H;

(3) denne nedsatte momssats kan ligeledes forventes for de pågældende virksomheder at mindske tilskyndelsen til (fortsat) at arbejde sort;

(4) indførelse af en sådan målrettet satsnedsættelse er imidlertid ikke uden fare for det indre markeds rette virkemåde og for afgiftens neutralitet; der bør derfor forsøgsvis fastsættes en tilladelsesprocedure for et afgrænset tidsrum af tre år, og anvendelsesområdet for en sådan foranstaltning bør derfor begrænses strengt, for at denne fortsat kan kontrolleres og begrænses;

(5) foranstaltningens forsøgsvise præg nødvendiggør, at de medlemsstater, der har iværksat den, samt Kommissionen nøje evaluerer dens følger for beskæftigelsen og dens effektivitet;

(6) foranstaltningen bør være strengt tidsbegrænset og afsluttet senest den 31. december 2002;

(7) gennemførelsen af dette direktiv medfører ingen ændringer af medlemsstaternes lovgivning -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 77/388/EØF ændres således:

1) I artikel 28 tilføjes følgende stykke: "6. Rådet, der enstemmigt træffer afgørelse på forslag af Kommissionen, kan tillade, at en medlemsstat for et tidsrum af højst tre år mellem den 1. januar 2000 og den 31. december 2002 anvender de i artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, omhandlede nedsatte satser på tjenesteydelserne i højst to af kategorierne i bilag K. I undtagelsestilfælde kan en medlemsstat få tilladelse til at anvende en nedsat sats på tjenesteydelser i tre af ovennævnte kategorier.

De pågældende tjenesteydelser skal overholde følgende betingelser:

a) de skal være arbejdskraftintensive

b) de skal i stor udstrækning leveres direkte til de endelige forbrugere

c) de skal være overvejende lokale og må ikke skabe konkurrenceforvridning

d) der skal være en snæver forbindelse mellem den prisnedsættelse, der følger af satsnedsættelsen, og den forudselige højere efterspørgsel og bedre beskæftigelse.

Anvendelse af en nedsat sats må ikke bringe det indre markeds virkemåde i fare.

Alle medlemsstater, der ønsker at indføre en foranstaltning som omhandlet i første afsnit, underretter inden den 1. november 1999 Kommissionen herom og giver den før samme dato alle relevante oplysninger, bl.a. følgende:

a) oplysninger om foranstaltningens anvendelsesområde og nøjagtig beskrivelse af de pågældende tjenesteydelser

b) oplysninger, hvoraf det fremgår, at de i andet og tredje afsnit fastsatte betingelser er opfyldt

c) oplysninger, hvoraf de budgetmæssige udgifter til den påtænkte foranstaltning fremgår.

De medlemsstater, der har fået tilladelse til at anvende den i første afsnit omhandlede nedsatte sats, skal inden den 1. oktober 2002 udfærdige en udførlig rapport indeholdende en samlet evaluering af, hvor effektiv foranstaltningen har været især med hensyn til jobskabelse.

Kommissionen forelægger inden den 31. december 2002 Europa-Parlamentet og Rådet en samlet evalueringsrapport, der om nødvendigt ledsages af et forslag til passende foranstaltninger med henblik på en endelig afgørelse vedrørende momssatsen for arbejdskraftintensive tjenesteydelser."

2) Der tilføjes et nyt bilag K som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 1999.

På Rådets vegne

S. MÖNKÄRE

Formand

(1) EFT C 102 af 13.4.1999, s. 10.

(2) EFT C 279 af 1.10.1999, s. 105.

(3) EFT C 209 af 22.7.1999, s. 20.

(4) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 1999/59/EF (EFT L 162 af 26.6.1999, s. 63).

BILAG

"BILAG K

Liste over tjenesteydelser omhandlet i artikel 28, stk. 6

1. Småreparationer:

- cykler

- sko og lædervarer

- beklædningsgenstande og linned (herunder reparation og ændring).

2. Reparation og renovering af private boliger, bortset fra materialer, som udgør en betydelig del af værdien af den leverede tjenesteydelse.

3. Vinduespudsning og rengøring i private husholdninger.

4. Pleje i hjemmet (f.eks. hjemmehjælp og pleje af unge, ældre, syge eller handicappede).

5. Frisørvirksomhed."