31999L0077

Kommissionens direktiv 1999/77/EF af 26. juli 1999 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (asbest) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 207 af 06/08/1999 s. 0018 - 0020


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/77/EF

af 26. juli 1999

om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (asbest)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/43/EF(2), særlig artikel 2a indført ved Rådets direktiv 89/678/EØF(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Anvendelsen af asbest og produkter indeholdende asbest kan ved at frigøre fibre fremkalde asbestose, mesotheliom og lungekræft; markedsføringen og anvendelsen bør derfor begrænses så meget som overhovedet muligt;

(2) i Rådets direktiv 83/478/EØF(4) om femte ændring af direktiv 76/769/EØF fastsættes det, at asbestfibre af crocidolittypen og produkter, der indeholder crocidolit, ikke længere må markedsføres og anvendes, med tre mulige undtagelser; i samme direktiv indføres obligatoriske mærkningsbestemmelser for alle produkter, som indeholder asbestfibre;

(3) i Rådets direktiv 85/610/EØF(5) om syvende ændring af direktiv 76/769/EØF fastsættes det, at asbestfibre ikke længere må markedsføres og anvendes i legetøj, materialer eller præparater, der påføres ved påsprøjtning, færdigvarer i pulverform, artikler til rygere, katalysatorovne, maling og fernis;

(4) i Kommissionens direktiv 91/659/EØF(6) om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF fastsættes det, at alle asbestfibre af amfiboltypen og produkter, der indeholder amfibol, ikke længere må markedsføres og anvendes; i samme direktiv fastsættes det, at asbestfibre af chrysotiltypen og produkter, der indeholder chrysotil, ikke længere må markedsføres og anvendes for 14 produktkategorier;

(5) Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø blev hørt om virkningerne for sundheden af chrysotilasbest og dets erstatningsprodukter;

(6) til de fleste resterende anvendelsesformål for chrysotilasbest findes der nu erstatningsprodukter eller alternativer, der ikke klassificeres som kræftfremkaldende, og som betragtes som mindre farlige;

(7) der er ikke hidtil identificeret nogen tærskelværdier for eksponering, under hvilken chrysotilasbest ikke indebærer nogen fare for kræft;

(8) det er uhyre vanskeligt at kontrollere, i hvor høj grad arbejdstagere og andre brugere udsættes for asbestholdige produkter, og eksponeringen overstiger måske periodisk langt de gældende grænseværdier, og denne eksponeringskategori indebærer nu den største risiko for at udvikle asbestrelaterede sygdomme;

(9) et effektivt middel til at beskytte menneskers sundhed er at forbyde anvendelsen af chrysotilasbest og produkter, der indeholder chrysotil;

(10) den videnskabelige viden om asbest og erstatningsprodukter for asbest udvikler sig konstant; Kommissionen vil derfor anmode Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø om at foretage en yderligere gennemgang af alle relevante nye videnskabelige data om sundhedsfarer ved chrysotilasbest og erstatningsprodukter herfor inden den 1. januar 2003; under denne gennemgang skal der også ses på andre aspekter ved dette direktiv, herunder navnlig afvigelserne, i lyset af den tekniske udvikling; Kommissionen vil, om nødvendigt, foreslå passende ændringer af retsforskrifterne;

(11) der er behov for en tilpasningsperiode til at afvikle markedsføringen og anvendelsen af chrysotilasbest og produkter, der indeholder chrysotil; denne periode bør være længere for diafragmer, der anvendes til elektrolyse, i bestående anlæg, da faren for eksponering er særdeles lav, og der kræves længere tid til at udvikle egnede alternativer til dette sikkerhedskritiske anvendelsesformål; Kommissionen vil tage denne afvigelse op til fornyet overvejelse inden den 1. januar 2008 efter høring af Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø;

(12) dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagere i Rådets direktiv 89/391/EØF(7), og i dets særdirektiver, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 16, stk. 1, herunder Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer(8), som ændret ved direktiv 97/42/EF(9);

(13) Rådets direktiv 91/382/EØF(10) om ændring af direktiv 83/477/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest udgør en kontrolramme for aktiviteter, hvor arbejdstagerne kan blive udsat for asbeststøv;

(14) dette direktiv berører ikke Kommissionens direktiv 98/12/EF(11) om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 7I/320/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil;

(15) bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiver om Fjernelse af Tekniske Handelshindringer for Farlige Stoffer og Præparater -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 76/769/EØF tilpasses hermed til den tekniske udvikling som angivet i bilaget.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 2005. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3. Fra ikrafttrædelsen af dette direktiv og indtil den 1. januar 2005 må medlemsstaterne ikke tillade indførelse af nye anvendelsesformål for chrysotilasbest på deres territorier.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Karel VAN MIERT

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 24.

(2) EFT L 166 af 1.7.1999, s. 87.

(3) EFT L 398 af 30.12.1989, s. 24.

(4) EFT L 263 af 24.9.1983, s. 33.

(5) EFT L 375 af 31.12.1985, s. 1.

(6) EFT L 363 af 31.12.1991, s. 36.

(7) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(8) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1.

(9) EFT L 179 af 8.7.1997, s. 4.

(10) EFT L 206 af 29.7.1991, s. 16.

(11) EFT L 81 af 18.3.1998, s. 1.

BILAG

Punkt 6 i bilag I til direktiv 76/769/EØF affattes således:

>TABELPOSITION>