31999L0067

Kommissionens direktiv 1999/67/EF af 28. juni 1999 om ændring af direktiv 93/49/EØF om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF

EF-Tidende nr. L 164 af 30/06/1999 s. 0078 - 0078


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/67/EF

af 28. juni 1999

om ændring af direktiv 93/49/EØF om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale(1), særlig artikel 20, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens direktiv 93/49/EØF(2), blev der opstillet oversigter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF(3), senest ændret ved Kommissionens beslutning 1999/9/EF(4), om afsætning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter, navnlig de kvalitetsmæssige betingelser (sundhed, identitet og renhed med hensyn til slægt eller art, eller eventuelt med hensyn til sort, og for frø, spiringsevne) og den etiket eller det dokument, som udfærdiges af leverandøren med angivelse af de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage officiel kontrol og for at informere producenten;

(2) direktiv 91/682/EØF ophæves med virkning fra den 1. juli 1999 og erstattes af direktiv 98/56/EF;

(3) visse betingelser i direktiv 93/49/EØF er indarbejdet i direktiv 98/56/EF, og andre betingelser omhandles i Kommissionens direktiv 1999/66/EF(5); i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i Rådets direktiv 98/56/EF kan Kommissionen på visse betingelser opstille en oversigt for en bestemt slægt eller art med angivelse af yderligere kvalitetsmæssige betingelser, som formeringsmaterialet skal opfylde, når det afsættes; til dette formål er Kommissionen for øjeblikket i gang med at revidere direktiv 93/49/EØF med anvendelse af de kriterier, der er fastsat i ovennævnte bestemmelser; på nuværende tidspunkt bør de forældede bestemmelser i direktiv 93/49/EØF udgå;

(4) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 93/49/EØF foretages følgende ændringer:

1) Med virkning fra den 1. juli 1999 udgår:

- artikel 1

- artikel 2

- artikel 3, stk. 2, 3, og 4

- artikel 4, stk. 2, 3, og 4

- artikel 5.

2) Med virkning fra den 31. december 1999 udgår:

- artikel 6

Artikel 2

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16.

(2) EFT L 250 af 7.10.1993, s. 9.

(3) EFT L 376 af 31.10.1991, s. 21.

(4) EFT L 5 af 9.1.1999, s. 75.

(5) Se s. 76 i denne EFT.