31999D0506

99/506/EF, Euratom: Kommissionens afgørelse af 26. juli 1999 om ændring af afgørelse 98/610/EF, Euratom, om nedsættelse af ekspertgrupper til at vejlede Kommissionen angående indhold og sigte af nøgleaktionerne inden for forskning og teknologisk udvikling (meddelt under nummer K(1999) 2359) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 194 af 27/07/1999 s. 0065 - 0065


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 26. juli 1999

om ændring af afgørelse 98/610/EF, Euratom, om nedsættelse af ekspertgrupper til at vejlede Kommissionen angående indhold og sigte af nøgleaktionerne inden for forskning og teknologisk udvikling

(meddelt under nummer K(1999) 2359)

(EØS-relevant tekst)

(1999/506/EF, Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen har med afgørelse 98/610/EF, Euratom(1), nedsat ekspertgrupper til at vejlede den med indhold og sigte af nøgleaktionerne inden for forskning og teknologisk udvikling;

(2) medlemmerne af ekspertgrupperne er udnævnt af Kommissionen for en periode på to år; det kan derfor blive nødvendigt med nye udnævnelser bl.a. for at udvide det geografiske område medlemmerne dækker, få en bedre fordeling af videnskabelige og tekniske kvalifikationer og erstatte medlemmer, der er udtrådt i den pågældende periode;

(3) det er nødvendigt generelt at sikre ekspertgruppernes homogenitet, lette styringen heraf for Kommissionens tjenestegrene og sikre fuld gennemsigtighed på området;

(4) i denne forbindelse skal de nye medlemmers mandat kunne afsluttes samtidig med de andre medlemmers, der er udnævnt tidligere -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, i afgørelse 98/610/EF, Euratom, erstattes af følgende: "Medlemmer af ekspertgrupperne udnævnes af Kommissionen for en periode på højst to år. Udnævnelsen er personlig og kan forlænges én gang med højst to år."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Édith CRESSON

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 290 af 29.10.1998, s. 57.