31999D0486

1999/486/EF: Kommissionens beslutning af 2. juli 1999 om ændring af beslutning 94/269/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Colombia (meddelt under nummer K(1999) 1826) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 190 af 23/07/1999 s. 0032 - 0035


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. juli 1999

om ændring af beslutning 94/269/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Colombia

(meddelt under nummer K(1999) 1826)

(EØS-relevant tekst)

(1999/486/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer(1), senest ændret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 1 i Kommissionens beslutning 94/269/EF af 8. april 1994 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Colombia(3), senest ændret ved beslutning 96/31/EF(4), er "Ministerio de Salud - Diovisión de Alimentos" den myndighed i Colombia, der er ansvarlig for at kontrollere og attestere, at fiskerivarer og akvakulturprodukter opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF;

(2) som følge af en omstrukturering af de colombianske myndigheder er ansvaret for sundhedscertifikater for fiskerivarer nu overgået fra "Ministerio de Salud - Divisón de Alimentos" til "Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)", og denne nye myndighed er i stand til at føre effektivt tilsyn med anvendelsen af den gældende lovgivning; der skal derfor foretages en tilsvarende ændring af den ansvarlige myndighed, der blev udpeget ved Kommissionens beslutning 94/269/EF;

(3) formuleringen af beslutning 94/269/EF bør harmoniseres med Kommissionens senere vedtagne beslutninger om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i visse tredjelande;

(4) de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 94/269/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 affattes således: "Artikel 1

'Instituto Nacional de Vigilancia de Medicmanetos y Alimentos (INVIMA)' er den myndighed i Colombia, der har ansvaret for at kontrollere og attestere, at fiskerivarer og akvakulturprodukter opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF."

2) Artikel 2 affattes således: "Artikel 2

Fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Colombia skal opfylde følgende krav:

1) Hver sending skal ledsages af originalen til et sundhedscertifikat, der er nummereret, behørigt udfyldt, dateret og underskrevet, og som kun består af et blad, jf. modellen i bilag A.

2) Varerne skal komme fra godkendte virksomheder, fabriksfartøjer og kølelagre eller registrerede frysefartøjer, der er angivet i bilag B.

3) Medmindre der er tale om frosne fiskerivarer i løs vægt til fremstilling af konserves, skal alle pakker være påtrykt 'COLOMBIA' med ikke-slettelige bogstaver og et ligeledes ikke-sletteligt godkendelses- eller registreringsnummer for virksomheden, fabriksfartøjet, kølelageret eller frysefartøjet, som har leveret varerne."

3) Bilag A erstattes af bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15.

(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 115 af 6.5.1994, s. 38.

(4) EFT L 9 af 12.1.1996, s. 6.

BILAG

"BILAG A

>PIC FILE= "L_1999190DA.003403.EPS">

>PIC FILE= "L_1999190DA.003501.EPS">"