31999D0437

1999/437/EF: Rådets afgørelse af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne

EF-Tidende nr. L 176 af 10/07/1999 s. 0031 - 0033


RÅDETS AFGØRELSE

af 17. maj 1999

om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne

(1999/437/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der ved Amsterdam-traktaten er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende kaldet "Schengen-protokollen"), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der er den 18. maj 1999 på grundlag af artikel 6, stk. 1, i Schengen-protokollen indgået en aftale med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (i det følgende kaldet "afalen").

(2) der skal fastsættes gennemførelsesbestemmelser for visse bestemmelser i aftalen;

(3) der nedsættes i henhold til aftalen et blandet udvalg, der skal forelægges alle spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen og videreudviklingen af de EU-bestemmelser, som Island og Norge i medfør af aftalens artikel 2 har forpligtet sig til at gennemføre og anvende;

(4) det hører under Den Europæiske Unions kompetence at fastlægge de områder, inden for hvilke den fortsatte udvikling af de eksisterende EU-bestemmelser vil være omfattet af procedurerne i aftalen, navnlig procedurerne for drøftelse i det blandede udvalg;

(5) enhver ændring i fastlæggelsen af disse områder kan vedtages af Rådet med samme retsgrundlag som det, der gælder for denne afgørelse;

(6) anvendelsen af procedurerne i aftalen berører ikke aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller enhver anden aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge eller indgået med disse stater på grundlag af artikel 24 og 38 i traktaten om Den Europæiske Union;

(7) denne afgørelse berører ikke anvendelsen eller fortolkningen af hverken protokollen om Danmarks stilling, der via Amsterdam-traktaten er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, eller andre bestemmelser i Schengen-protokollen;

(8) der bør fastsættes en samrådsprocedure i Rådet forud for enhver afgørelse, der skal træffes af det blandede udvalg om ophør eller fortsættelse af aftalen, med henblik på at nå frem til en fælles holdning mellem Rådets medlemmer -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De procedurer, der er fastlagt i aftalen af 18. maj 1999, der er indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (i det følgende kaldet "aftalen"), skal anvendes på forslag og initiativer, der tager sigte på den videre udvikling af de bestemmelser, om hvilke Schengen-protokollen bemyndiger et tættere indbyrdes samarbejde, og som hører under et af følgende områder:

A. Personers passage af de ydre grænser til de stater, som har besluttet at ophæve kontrollen ved deres indre gænser, herunder de normer og regler, som de berørte stater skal overholde ved gennemførelsen af personkontrollen ved de ydre grænser, overvågningen af grænseområderne og samarbejdet mellem de tjenester, som har kompetence med hensyn til grænsekontrol.

B. Visum til kortvarige ophold, herunder især reglerne om ensartet visum, listen over lande, hvis statsborgere skal have visum for at kunne indrejse i de pågædende stater, og de lande, hvis statsborgere er fritaget fra denne pligt, samt de procedurer og betingelser, der gælder for udstedelse af ensartet visum, og samarbejdet og samrådet mellem de tjenester, der er kompetente med hensyn til denne udstedelse.

C. Fri bevægelighed i en periode på højst tre måneder for statsborgere fra tredjelande i de stater, som har besluttet at ophæve kontrollen ved deres indre grænser, og udsendelse af sådanne personer, når de opholder sig illegalt på disse staters område.

D. Bilæggelse af tvister mellem stater i de tilfælde, hvor en stat har udstedt eller påtænker at udstede opholdstilladelse til en udlænding, der er indberettet som uønsket af en anden stat.

E. Sanktioner, der skal gælde for transportvirksomheder og for dem, der organiserer illegal indvandring.

F. Beskyttelse af personoplysninger, som udveksles mellem de myndigheder, der er omhandlet i litra A og B.

G. Schengen-informationssystemet (SIS), herunder bestemmelserne om databeskyttelse og datasikkerhed, samt bestemmelserne om driften af de nationale dele af SIS og udveksling af oplysninger mellem disse nationale dele (SIRENE-systemet) samt virkningen af indberetninger til SIS af eftersøgte personer med henblik på arrestation og efterfølgende udlevering.

H. Enhver from for politisamarbejde, der omfattes af artikel 39-43, 46, 47, 73 og 126-130 i Schengen-gennemførelseskonventionen af 19. juni 1990 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, og som finder sted mellem de pågældende medlemsstater på tidspunktet for Amsterdam-traktatens ikrafttræden.

I. Retningslinjerne for retssamarbejde i straffesager, jf. artikel 48-63 og 65-69 i den i litra H omhandlede Schengengennemførelseskonvention af 1990, således som disse retningslinjer anvendes mellem de pågældende medlemsstater på tidspunktet for Amsterdam-traktatens ikrafttræden.

Artikel 2

Når en medlemsstat eller Kommissionen forelægger Rådet et forslag eller et initiativ, som den anser for at høre under et område, der er omfattet af artikel 1, anføres dette i den forelagte tekst.

Artikel 3

På anmodning af en medlemsstat eller Kommissionen indkalder formandskabet til møde i komitéen sammensat af medlemsstaternes faste repræsentanter for at få drøftet, om et initiativ eller et forslag hører under et af de områder, der er omfattet af artikel 1.

Artikel 4

1. Når retsakter, der skal vedtages af Rådet, er en videreudvikling af bestemmelser, om hvilke Schengen-protokollen bemyndiger et tættere indbyrdes samarbejde, og som hører under et af de områder, der er omfattet af artikel 1, anføres dette.

2. Når en af de i stk. 1 omhandlede retsakter offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, anføres det, at den pågældende retsakt hører under et område, hvor Schengen-protokollen bemyndiger til et tættere indbyrdes samarbejde.

Artikel 5

Inden de delegationer, der repræsenterer Rådets medlemmer, deltager i en afgørelse i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 8, stk. 4, eller artikel 11, mødes de i Rådet for at undersøge, om der kan vedtages en fælles holdning.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 1999.

På Rådets vegne

J. FISCHER

Formand

ERKLÆRINGER

I. Erklæring fra Rådet

"Formålet med listen i afgørelsens artikel 1 er udelukkende at fastlægge de områder, på hvilke en videreudvikling af Schengen-reglerne inden for Den Europæiske Union skal ske under overholdelse af procedurerne i artikel 4 i den aftale, som Rådet har indgået med Island og Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne.

Listen indeholder ikke en opregning over alle de områder, der udgøres af Schengen-reglerne som integreret i Den Europæiske Union, og således som de skal anvendes og gennemføres af og mellem de medlemsstater, der er forpligtet af Schengen-aftalerne. Med henblik herpå er Schengen-reglerne fastlagt af Rådet i dets afgørelse af 20. maj 1999.

Listen er heller ikke en opregning af alle de områder, der udgøres af Schengen-reglerne, således som de skal anvendes og gennemføres af Island og Norge og mellem disse stater og de medlemsstater, der er forpligtet af Schengen-aftalerne i medfør af artikel 2, stk. 1, i ovennævnte aftale.

Udarbejdelsen af denne liste kan derfor ikke på nogen måde komme til at berøre de nuværende Schengen-reglers integritet, som omhandlet i bilaget til protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union."

II. Erklæring fra Kommissionen

"Kommissionen erklærer, at den i det blandede udvalg vil rette sig efter enhver fælles holdning, der er vedtaget af Rådet."