31999D0375

1999/375/EF: Kommissionens beslutning af 19. maj 1999 om anerkendelse af, at den luxembourgske database for kvæg er fuldt operationel (meddelt under nummer K(1999) 1270) (Kun den franske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 144 af 09/06/1999 s. 0034 - 0034


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. maj 1999

om anerkendelse af, at den luxembourgske database for kvæg er fuldt operationel

(meddelt under nummer K(1999) 1270)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(1999/375/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 820/97 af 21. april 1997 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter(1), særlig artikel 6, stk. 3, første led,

under henvisning til Luxembourgs anmodning, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 14. august 1998 forelagde de luxembourgske myndigheder Kommissionen en anmodning om anerkendelse af, at deres database, der udgør en del af den luxembourgske ordning for identifikation og registrering af kvæg, er fuldt operational: denne anmodning var ledsaget af relevante oplysninger, der blev ajourført den 12. marts 1999;

(2) de luxembourgske myndigheder har forpligtet sig til at forbedre databasens pålidelighed især ved at sikre, i) at den ansvarlige myndighed er i stand til hurtigt at korrigere fejl og mangler, der kan opdages automatisk eller ved kontrol på stedet, ii) at fristerne for indberetning af flytninger, kælvninger og dødsfald reduceres til syv dage, og iii) at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre Kommissionens forordning (EF) nr. 2630/97(2); derudover har de luxembourgske myndigheder forpligtet sig til at ændre de nugældende bestemmelser for omidentificering af kvæg, der har mistet øremærker, så de bliver i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 820/97; de luxembourgske myndigheder har forpligtet sig til at foretage disse forbedringer senest den 30. juli 1999;

(3) på baggrund af situationen i Luxembourg bør den luxembourgske database for kvæg anerkendes som fuldt operational -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den luxembourgske database for kvæg anerkendes som fuldt operationel fra den 1. august 1999.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Storhertugdømmet Luxembourg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 117 af 7.5.1997, s. 1.

(2) EFT L 354 af 30.12.1997, s. 23.