31999D0021

1999/21/EF, Euratom: Rådets beslutning af 14. december 1998 om et flerårigt rammeprogram for aktioner inden for energisektoren (1998-2002) og dertil knyttede foranstaltninger

EF-Tidende nr. L 007 af 13/01/1999 s. 0016 - 0019


RÅDETS BESLUTNING af 14. december 1998 om et flerårigt rammeprogram for aktioner inden for energisektoren (1998-2002) og dertil knyttede foranstaltninger (1999/21/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 235,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen gjorde med sin hvidbog »En energipolitik for Den Europæiske Union« af 13. december 1995 Rådet bekendt med sine synspunkter vedrørende fremtiden for Fællesskabets energipolitik; Rådet vedtog en resolution om denne hvidbog den 8. juli 1996 (5);

(2) energien er en væsentlig faktor i den økonomiske og sociale udvikling i Fællesskabet;

(3) Fællesskabets afhængighed af energiforsyninger udefra vil stige markant i de kommende år;

(4) energiomkostningsniveauet er af stor betydning for de europæiske virksomheders konkurrenceevne;

(5) af hensyn til borgernes livskvalitet er det vigtigt at sørge for, at produktionen og forbruget af energi udvikler sig på en måde, som er forenelig med ønsket om at beskytte miljøet;

(6) på baggrund af de strategiske udfordringer, som Fællesskabet står overfor, skal målene for energiaktionerne først og fremmest koncentreres om forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og miljøbeskyttelse;

(7) for at disse mål kan blive virkeliggjort på en afbalanceret måde, må der lægges særlig vægt på at sikre, at alle energiaktioner der iværksættes på fællesskabsplan bliver gennemsigtige, sammenhængende og indbyrdes koordineret;

(8) i forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 701/97 af 14. april 1997 om vedtagelse af et program til fremme af det internationale energisamarbejde - Synergi-programmet (6), fandt Rådet det hensigtsmæssigt, at Kommissionen forelagde en meddelelse om alle fællesskabsprogrammer, der omfatter en energikomponent, eventuelt efterfulgt af et forslag om fastlæggelse af et energirammeprogram;

(9) Kommissionen har efterfølgende fremlagt en meddelelse med titlen »Samlet oversigt over energipolitik og energiforanstaltninger«, hvoraf det fremgår, at Fællesskabet har iværksat talrige aktioner, men at der er tale om aktioner, der enten er fordelt på forskellige energipolitiske programmer eller hører hjemme under andre EF-politikker;

(10) det må sikres, at budgetmidlerne forvaltes og anvendes optimalt med den størst mulige komplementaritet;

(11) kun gennem en virkelig samlet og koordineret strategi med hensyn til fællesskabsaktioner på energiområdet vil der kunne udvikles en sammenhængende og effektiv politik, der sikrer, at der tages passende hensyn til alle aspekter af de problemer, der kalder på en løsning;

(12) denne sammenhængende og effektive politik skal følges både inden for de energipolitiske programmer som sådan og i forhold til de forskellige energipolitiske elementer i de andre EF-politikker;

(13) der må derfor udformes et flerårigt rammeprogram for de aktioner, der iværksættes som led i Fællesskabets energipolitik;

(14) et sådant rammeprogram skal iværksættes ved hjælp af programmer af horisontal eller tematisk art;

(15) de horisontale programmer skal omfatte fælles analyser og overvågning af markederne samt internationalt energisamarbejde;

(16) temaprogrammerne skal tage sigte på fremme af vedvarende energi, fremme af energieffektivitet, fremme af ren og effektiv udnyttelse af fast brændsel og aktioner i den nukleare sektor vedrørende sikker transport af radioaktivt materiale såvel som kontrolforanstaltninger og industrielt samarbejde for at fremme visse aspekter af sikkerheden ved nukleare anlæg i de lande, der i øjeblikket deltager i Tacis-programmet;

(17) de energiaktioner der er et led i de transeuropæiske net gennemføres i en særlig kontekst og indgår i en særlig struktur; de organer der står for gennemførelsen heraf og de særlige gennemførelsesvilkår skal derfor videreføres inden for passende rammer;

(18) de energiaktioner, der er et led i forskning og teknologisk udvikling, gennemføres i en særlig kontekst og indgår i en særlig struktur; de organer, der står for gennemførelsen heraf, og de særlige gennemførelsesvilkår skal derfor fortsat afpasses med bestemmelserne og procedurerne i FTU-rammeprogrammet; men samarbejdet og koordineringen med de andre organer bør styrkes;

(19) det styrende princip er at skabe størst mulig sammenhæng, og derfor må der nedsættes ét enkelt udvalg for hele rammeprogrammet og de aktioner, der indgår heri;

(20) det fælles udvalg skal bistå Kommissionen med at skabe størst mulig gennemsigtighed og sikre formidling af oplysninger mellem alle berørte instanser; der skal forelægges dette udvalg en sammenfattende rapport om de energiaktioner, der iværksættes som led i de forskellige EF-politikker, for at styrke sammenhængen mellem sådanne aktioner; da der skal tages stilling til meget forskelligartede og teknisk komplicerede spørgsmål, bør det fælles udvalg og Kommissionen i nødvendigt omfang inddrage den relevante ekspertise; det fælles udvalg tilser, at overlapning mellem programmerne under energirammeprogrammet samt i forhold til andre fællesskabsprogrammer undgås;

(21) på grundlag af energipolitiske nøgleindikatorer bør der udarbejdes regelmæssige rapporter om gennemførelsen af dette rammeprogram; aktionerne skal evalueres systematisk og regelmæssigt, men derudover skal dette energirammeprogram og dets særprogrammer underkastes en midtvejsevaluering, der foretages af uafhængige eksperter;

(22) med forbehold af medlemsstaternes rolle skal ovennævnte mål for energipolitikken under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet som omhandlet i traktatens artikel 3 B virkeliggøres på fællesskabsplan, ligesom også styrkelsen og koordineringen af de energiaktioner, der iværksættes både som led i energipolitikken som sådan og som led i andre EF-politikker, skal foregå på fællesskabsplan;

(23) bestemmelser vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i særprogrammerne;

(24) der anføres i denne beslutning et finansielt referencegrundlag, som omhandlet i punkt 2 i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995 (7) for hele dette rammeprograms varighed, uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaterne; der bør tages hensyn til, at der, medens rammeprogrammet løber, vil blive forhandlet et nyt finansielt overslag; så snart det næste finansielle overslag er udarbejdet, kan finansieringen af aktioner på de prioriterede områder om vedvarende energi og energieffektivitet revideres;

(25) traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab indeholder ikke anden hjemmel for denne beslutning, som tager sigte på at koordinere alle energipolitiske aspekter, end disse traktaters artikel 235 og artikel 203; særprogrammerne til udmøntning af dette rammeprogram vil blive vedtaget på det relevante retsgrundlag -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Der vedtages et flerårigt rammeprogram for EF-aktioner inden for energisektoren, i det følgende benævnt »rammeprogrammet«, for tidsrummet 1998-2002.

2. Dette rammeprogram skal først og fremmest bidrage til en afbalanceret forfølgelse af følgende højtprioriterede energipolitiske mål:

- forsyningssikkerhed

- konkurrenceevne

- miljøbeskyttelse.

3. Dette rammeprogram skal bidrage til større gennemsigtighed i, sammenhæng mellem og koordinering af alle Fællesskabets aktioner og andre foranstaltninger på energiområdet samt til effektiv brug af finansielle ressourcer og til at sikre, at disse foranstaltninger sammenkobles effektivt med aktioner, der iværksættes som led i andre EF-politikker.

Det skal tilstræbes, at foranstaltningerne supplerer relevante initiativer i medlemsstaterne og de EF-initiativer, der f.eks. iværksættes som led i forskningspolitikken og de transeuropæiske net.

Artikel 2

1. Dette rammeprogram iværksættes ved hjælp af seks særprogrammer af horisontal eller tematisk art, der tager sigte på:

a) i samarbejde med medlemsstaterne at få udarbejdet et program til regelmæssig overvågning af energimarkedernes og energitendensernes udvikling, således at beslutninger om politikken på energiområdet kan træffes på grundlag af fælles analyser

b) at styrke det internationale energisamarbejde inden for rammeprogrammets anvendelsesområde

c) at fremme anvendelsen af vedvarende energikilder

d) at tilskynde til en rationel og effektiv udnyttelse af energiressourcerne

e) fremme af anvendelse af miljøvenlige teknologier for fast brændsel

f) aktiviteter på det nukleare område for så vidt angår sikker transport af radioaktive materialer såvel som kontrolforanstaltninger og industrisamarbejde for at øge sikkerheden i nukleare anlæg i lande, der er omfattet af Tacis-programmet.

2. Gennemførelsesbestemmelserne for det enkelte særprogram, som skal have samme varighed som dette rammeprogram, fastsættes i selve særprogrammet.

3. Under iværksættelsen af dette rammeprogram kan der inden for dets anvendelsesområde vedtages supplerende fællesskabsinitiativer i overensstemmelse med procedurerne i traktaterne. Der kan også foranstaltes et samarbejde med tredjelande eller internationale organisationer.

Artikel 3

1. Det finansielle referencegrundlag for gennemførelse af dette rammeprogram er 170 mio. ECU. Af dette beløb er 68 mio. ECU for tidsrummet 1998 til 1999.

Det finansielle referencegrundlag for tidsrummet 2000 til 2002 vil blive revideret, hvis beløbet på 102 mio. ECU ikke passer med det finansielle overslag for dette tidsrum.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

Der skal udarbejdes et finansielt referencegrundlag for hvert enkelt særprogram.

2. De nærmere vilkår for Fællesskabets finansielle deltagelse i aktioner, der iværksættes som led i rammeprogrammet, fastsættes i overensstemmelse med finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8).

Artikel 4

1. Kommissionen forestår gennemførelsen af dette rammeprogram og udarbejder udkast til retningslinjer for de aktioner og foranstaltninger, der skal iværksættes som led i hvert enkelt særprogram. Disse retningslinjer vedtages i overensstemmelse med reglerne i stk. 2.

Kommissionen forelægger hvert år en oversigt over de energiaktioner, der er iværksat i henhold til de forskellige fællesskabspolitikker for det i stk. 2 omhandlede udvalg.

2. Under forvaltningen af dette rammeprogram bistås Kommissionen af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med det i artikel 148, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fastsatte flertal, hvis det drejer sig om afgørelser, som Rådet træffer på forslag af Kommissionen. Medlemsstaternes repræsentanters stemmer i udvalget vægtes som anført i ovennævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis foranstaltningerne ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, underrettes Rådet straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald:

Udsætter Kommissionen gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, for et tidsrum på højst tre måneder regnet fra datoen for denne underretning.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i ovenstående afsnit.

Artikel 5

1. Kommissionen gør hvert år status over gennemførelsen af dette rammeprogram og dets særprogrammer. Den vurderer den generelle gennemslagskraft af dette rammeprogram, hvis anvendelsesområde er fastlagt i artikel 2, stk. 1, herunder forbedringer i samordningen af aktioner med en energikomponent, og i hvilket omfang det har bidraget til at virkeliggøre EF-politikkens mål. Den vurderer tillige, om målene, prioriteringen og de finansielle midler stadig er tidssvarende i forhold til situationens udvikling. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af denne vurdering og forelægger om fornødent forslag om tilpasning eller supplering af rammeprogrammet og/eller særprogrammerne.

2. Kommissionen lader i løbet af dette rammeprograms tredje år, og under alle omstændigheder inden den fremsætter forslag om et nyt rammeprogram, uafhængige eksperter foretage en samlet ekstern vurdering af gennemførelsen af de EF-aktioner, der er iværksat som led i rammeprogrammet. Kommissionen meddeler resultatet heraf, ledsaget af bemærkninger, til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget. Inden Kommissionen fremsender dette resultat og disse bemærkninger, hører den det i artikel 4, stk. 2, omhandlede udvalg.

3. De i stk. 2 nævnte uafhængige eksperter skal have de relevante kvalifikationer og vælges af Kommissionen efter afvejning af alle hensyn.

Artikel 6

Inden udgangen af år 2000 og i henhold til bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab reviderer Rådet dette rammeprogram for den resterende periode på grundlag af en meddelelse fra Kommissionen, hvori der tages hensyn til prioriteterne i forbindelse med energiaktionerne og navnlig Save- (9) og Altener-programmerne (10).

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1998.

På Rådets vegne

W. MOLTERER

Formand

(1) EFT C 46 af 11. 2. 1998, s. 7.

(2) EFT C 328 af 26. 10. 1998.

(3) EFT C 214 af 10. 7. 1998, s. 44.

(4) EFT C 315 af 13. 10. 1998, s. 1.

(5) EFT C 224 af 1. 8. 1996, s. 1.

(6) EFT L 104 af 22. 4. 1997, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 2598/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 16).

(7) EFT C 102 af 4. 4. 1996, s. 4.

(8) EFT L 356 af 31. 12. 1977, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2444/97 (EFT L 340 af 11. 12. 1997, s. 1).

(9) EFT L 335 af 24. 12. 1996, s. 50.

(10) EFT L 159 af 3. 6. 1998, s. 53.