31998R1295

Rådets forordning (EF) nr. 1295/98 af 22. juni 1998 om indefrysning af de midler, som Forbundsrepublikken Jugoslaviens og Republikken Serbiens regeringer har i udlandet

EF-Tidende nr. L 178 af 23/06/1998 s. 0033 - 0035


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1295/98 af 22. juni 1998 om indefrysning af de midler, som Forbundsrepublikken Jugoslaviens og Republikken Serbiens regeringer har i udlandet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 73 G og 228 A,

under henvisning til fælles holdning 98/326/FUSP af 7. maj 1998 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, om indefrysning af de midler, som Forbundsrepublikken Jugoslaviens og Serbiens regeringer har i udlandet (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge ovennævnte fælles holdning skal de midler, som Forbundsrepublikken Jugoslaviens og Republikken Serbiens regeringer har i udlandet, indefryses;

denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab;

der er derfor navnlig for at undgå en fordrejning af konkurrencen behov for EF-lovgivning til gennemførelse af denne foranstaltning, for så vidt angår Fællesskabets område; dette område anses med henblik på denne forordning for at omfatte de af medlemsstaternes territorier, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse på de betingelser, der er fastlagt i traktaten;

omgåelse af denne forordning, navnlig af enheder, der ejes af de nævnte regeringer, bør imødegås med et passende informationssystem og om nødvendigt overvejelse af passende afhjælpningsforanstaltninger, herunder yderligere fællesskabslovgivning;

medlemsstaternes kompetente myndigheder bør i fornødent omfang have beføjelser til at sikre, at denne forordning overholdes;

det er nødvendigt, at Kommissionen og medlemsstaterne informerer hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og at de udveksler anden relevant information i forbindelse med denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

1) »Forbundsrepublikken Jugoslaviens regering«: Forbundsrepublikken Jugoslaviens regering, herunder offentlige administrationer og organer på føderalt plan

2) »Republikken Serbiens regering«: Republikken Serbiens regering, herunder offentlige administrationer og organer på centralregeringsniveau i Republikken Serbien

3) »midler«: midler af enhver art, herunder renter, udbytter eller andre værdier hidrørende fra sådanne midler

4) »indefrysning af midler«: hindring af enhver ændring med hensyn til omfang, beløb, placering, ejerforhold, besiddelse, art og bestemmelse eller en hvilken som helst anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende midler.

Artikel 2

Med forbehold af artikel 3

1) skal alle midler, som tilhører Forbundsrepublikken Jugoslaviens og/eller Republikken Serbiens regeringer uden for Forbundsrepublikken Jugoslaviens område, indefryses

2) må der hverken direkte eller indirekte stilles midler til rådighed for eller til gavn for nogen af disse to regeringer.

Artikel 3

Artikel 2 finder ikke anvendelse på midler, der udelukkende anvendes til følgende formål:

a) afholdelse af løbende udgifter, herunder løn til lokalt ansat personale, hos ambassader, konsulater eller diplomatiske missioner for Forbundsrepublikken Jugoslaviens regering og/eller Republikken Serbiens regering i Fællesskabet

b) overførsel fra Fællesskabet til fysiske personer, der er bosiddende i Forbundsrepublikken Jugoslavien, af socialsikrings- eller pensionsydelser samt overførsel af andre ydelser til beskyttelse af socialsikringsrettigheder

c) betalinger til demokratiseringsprojekter eller humanitære aktiviteter, der gennemføres af Det Europæiske Fællesskab eller dets medlemsstater, herunder gennemførelse af uddannelsesaftalen af september 1996, undertegnet af præsident Milosevic og lederen af det albanske samfund, Ibrahim Rugova

d) betalinger af renter og afdrag på gæld stiftet hos Forbundsrepublikken Jugoslaviens og Republikken Serbiens regeringer før denne forordnings ikrafttræden, forudsat at disse beløb indsættes på konti tilhørende disse regeringer i banker eller finansielle institutioner i Fællesskabet.

e) betalinger for nødvendige transittjenester, der ydes af Forbundsrepublikken Jugoslaviens og Republikken Serbiens regeringer, forudsat at disse tjenester ydes til de sædvanlige takster.

Artikel 4

1. Bevidst og forsætlig deltagelse i tilknyttede aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til virkning at omgå artikel 2 og 4, er forbudt.

2. Med forbehold af EF-reglerne om fortrolighed, har medlemsstaternes kompetente myndigheder beføjelse til at kræve, at banker, andre finansielle institutioner samt andre fysiske og juridiske personer stiller alle relevante oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at sikre, at denne forordning overholdes.

3. Enhver oplysning om, at artikel 2 omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og/eller Kommissionen, jf. bilaget.

Artikel 5

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning har Kommissionen beføjelse til på grundlag af de oplysninger, der indsendes af medlemsstaterne, at ændre bilaget.

Artikel 6

Hver enkelt medlemsstat fastsætter de sanktioner, der skal pålægges i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. Sådanne sanktioner skal være effektive, forholdsmæssige og afskrækkende.

Artikel 7

Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler anden relevant information, som de råder over, og som har forbindelse til denne forordning, herunder oplysninger, der modtages i henhold til artikel 4, stk. 3, f.eks. om overtrædelser og håndhævelsesproblemer, nationale domstoles domme eller beslutninger truffet af relevante internationale fora.

Artikel 8

Denne forordning finder anvendelse:

- på Fællesskabets område, også dets luftrum

- om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

- på enhver person andetsteds, der er statsborger i en medlemsstat

- på alle organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. juni 1998.

På Rådets vegne

J. BATTLE

Formand

(1) EFT L 143 af 14. 5. 1998, s. 1.

BILAG

Oversigt over navne og adresser på de kompetente myndigheder/tjenester eller den koordinerende tjeneste/myndighed i Kommissionen og medlemsstaterne, jf. artikel 4.