31998R0971

Kommissionens forordning (EF) nr. 971/98 af 7. maj 1998 om indledning af en undersøgelse af påstanden om, at den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 3433/91 på importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, omgås ved import af samme type lommetændere afsendt fra Hongkong, Macao og Taiwan og ved import af visse engangslommetændere med fyrsten, til genopfyldning, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om registrering af denne import

EF-Tidende nr. L 135 af 08/05/1998 s. 0038 - 0041


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 971/98 af 7. maj 1998 om indledning af en undersøgelse af påstanden om, at den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 3433/91 på importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, omgås ved import af samme type lommetændere afsendt fra Hongkong, Macao og Taiwan og ved import af visse engangslommetændere med fyrsten, til genopfyldning, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om registrering af denne import

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 905/98 (2), særlig artikel 13 og 14,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

a) ANMODNING

(1) Kommissionen har modtaget en anmodning i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96 (i det følgende benævnt »grundforordningen«) om at undersøge den påståede omgåelse af den antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 3433/91 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 423/97 (4), på importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning (i det følgende også benævnt »engangstændere«), med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Ifølge anmodningen omgås nævnte antidumpingtold ved:

i) import af engangstændere med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som er afsendt via henholdsvis Hongkong, Macao og Taiwan

ii) import af engangstændere med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som efter mindre ændringer angives som lommetændere, som kan genopfyldes og/eller forsynes med ny fyrsten, selv om dette i praksis ikke er tilfældet.

Der blev endvidere indgivet anmodning om, at toldmyndighederne registrerer den pågældende import i henhold til artikel 14, stk. 5, i grundforordningen, og, hvis det er begrundet, udvider ovennævnte antidumpingtold til at omfatte denne import.

b) ANMODENDE PART

(2) Anmodningen blev indgivet af European Lighters Manufacturers' Federation den 24. marts 1998 på vegne af følgende producenter i Fællesskabet:

- Bic SA, Clichy Cedex, Frankrig

- Flamagas SA, Barcelona, Spanien

- Tokai Seiki GmbH, Mönchengladbach, Tyskland.

Ifølge anmodningen fremstiller alle disse selskaber engangstændere, og deres samlede produktion udgør ca. 60 % af den samlede produktion i Fællesskabet af samme vare.

c) VARE

(3) Den vare, der var omfattet af den oprindelige undersøgelse og den fornyede undersøgelse (i det følgende benævnt »den tidligere undersøgelse«), som resulterede i en ændring af gældende antidumpingtold, indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1006/95 (5), var lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, eller engangstændere. Disse engangstændere tariferes i øjeblikket i KN-kode ex 9613 10 00. Denne kode anføres blot til orientering.

Som nærmere beskrevet nedenfor påstås det i anmodningen om indledning af nærværende undersøgelse bl.a. at gældende foranstaltninger omgås ved at ændre engangstændere med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og det eneste formål med disse ændringer er at få toldmyndighederne til at tarifere sådanne importerede tændere under en anden toldposition end den, der omfatter engangstændere.

d) REGISTRERING

(4) I betragtning af, at omgåelsen angiveligt finder sted ved import af engangstændere med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der angives som lommetændere, der kan genopfyldes og/eller forsynes med ny fyrsten, selv om dette i praksis ikke er tilfældet, bør registreringen af import henhørende under KN-kode 9613 20 90 (tændere til genopfyldning) begrænses til at omfatte tændere med en gennemsnitsværdi, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, på under 0,5 ECU pr. stk. (lavpristændere). Denne begrænsning af registreringen må anses for rimelig, da det kan antages, at tændere til en pris pr. stk. på 0,5 ECU og derover ikke er engangstændere.

Registreringen bør også omfatte importen til Fællesskabet af engangstændere fra Hongkong, Macao og Taiwan.

Formålet med registreringen er at sikre, at hvis antidumpingtolden på importen af engangstændere med oprindelse i Folkerepublikken Kina udvides til at omfatte importen af ændrede lavpristændere, der angives som ikke-engangstændere og har oprindelse i Folkerepublikken Kina og/eller engangstændere afsendt fra Hongkong, Macao og Taiwan, kan den opkræves fra tidspunktet for en sådan registrering.

e) BEVIS

(5) Anmodningen indeholder tilstrækkelige prima facie-beviser for, at antidumpingtolden på importen af engangstændere med oprindelse i Folkerepublikken Kina omgås i henhold til bestemmelserne i artikel 13 i grundforordningen.

(6) De fremlagte beviser er følgende:

A. Importen af engangstændere, der angiveligt har oprindelse i Folkerepublikken Kina, og som er sendt via Hongkong, Macao eller Taiwan:

i) Ifølge anmodningen er der sket en ændring i mønstret for handelen mellem tredjelande og Fællesskabet som følge af en praksis, for hvilken der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af antidumpingtolden.

Anmodningen indeholder beviser baseret på Eurostat-statistikkerne for, at den direkte import af engangstændere med oprindelse i Folkerepublikken Kina er faldet med over 70 % mellem 1994 og 1997 (de første ni måneder af 1997 ekstrapoleret til tal for hele året), dvs. efter indledningen af den tidligere undersøgelse. Det fremgår, at denne import delvis er erstattet af import af tændere fra Hongkong, Macao og Taiwan, som er mere end tredoblet i samme periode.

Sidstnævnte import er angiveligt af kinesisk oprindelse og forsendes ganske enkelt via henholdsvis Hongkong, Macao og Taiwan. Denne påstand understøttes af det tidsmæssige sammenfald mellem den betydelige nedgang i den direkte import fra Folkerepublikken Kina og stigningen i importen af den pågældende vare tilsyneladende med oprindelse i nævnte tre lande.

ii) Anmodende part fremlagde endvidere beviser for, at de pågældende engangstændere, der importeres fra henholdsvis Hongkong, Macao og Taiwan, sælges til lavere priser end de engangstændere, der eksporteredes fra Folkerepublikken Kina til Fællesskabet i den undersøgelsesperiode, der var omfattet af den tidligere undersøgelse. Det gøres derfor gældende, at der er tale om en endnu højere dumpingmargen end den, der konstateredes i den tidligere undersøgelse, og at de gunstige virkninger af antidumpingtolden undergraves af priserne på og mængderne af engangstændere, der importeres via henholdsvis Hongkong, Macao og Taiwan.

B. Ændringer af de pågældende engangstændere, således at de tariferes i en anden toldposition

i) Anmodningen indeholder beviser for, at en del af ændringen i handelsmønstret skyldes, at importen af kinesiske engangstændere i vid udstrækning er blevet erstattet af tændere, der er blevet ændret på en sådan måde, at de tilsyneladende skal tariferes under toldpositionen for ikke-engangstændere. Importen af såkaldte ikke-engangstændere med oprindelse i Folkerepublikken Kina er steget betydeligt (med mere end 400 %) i perioden fra 1994 til 1997 (de første ni måneder af 1997 ekstrapoleret til tal for hele året).

Det anføres i anmodningen, at de pågældende engangstændere ganske enkelt er ændret ved påmontering af en ventil, som skulle gøre det muligt at genopfylde varen og dermed bruge den igen. Det fremgår imidlertid af tekniske undersøgelser, at det hverken er praktisk eller økonomisk fordelagtigt at genopfylde og genbruge disse ændrede tændere. Endelig gør importørerne i Fællesskabet ikke køberne opmærksom på, at sådanne tændere kan genopfyldes.

Ifølge anmodningen er der under disse omstændigheder ikke nogen økonomisk begrundelse for at udstyre tænderne med en ventil. Den eneste begrundelse for at ændre tænderne er, at der lægges antidumpingtold på importen af engangstændere med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

ii) Anmodningen indeholder endvidere beviser for, at de gunstige virkninger af antidumpingtolden undergraves af priserne på og mængderne af såkaldte ikke-engangstændere, dvs. ændret som beskrevet ovenfor, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og at der finder dumping sted set i forhold til den normale værdi, der fastsattes i den tidligere undersøgelse. Anmodende part fremlagde således dokumentation for, at de såkaldte ikke-engangstændere sælges til Fællesskabet til priser, der er lavere end den normale værdi, der fastsattes som led i den tidligere undersøgelse. Og dette på trods af påmonteringen af en ventil, som normalt skulle forøge produktionsomkostningerne og priserne.

f) PROCEDURE

(7) På baggrund af de beviser, der er indeholdt i anmodningen, har Kommissionen fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at begrunde indledningen af en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i grundforordningen og til at gøre importen af de tændere, der er omhandlet i betragtning 4, til genstand for registrering i henhold til artikel 14, stk. 5, i nævnte forordning.

i) Spørgeskemaer

(8) For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for at gennemføre sin undersøgelse, sender den spørgeskemaer til de eksportører og producenter, der er anført i anmodningen, samt de to eksportører og den producent i Folkerepublikken Kina, som medvirkede i den tidligere undersøgelse. Anses det for påkrævet, kan der også indhentes oplysninger fra producenter og importører i Fællesskabet.

(9) Andre interesserede parter, som kan godtgøre, at de sandsynligvis vil blive berørt af resultatet af undersøgelsen, bør rekvirere et spørgeskema fra Kommissionen inden for en frist på 15 dage fra offentliggørelsen af denne forordning i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Anmodninger om spørgeskemaer indgives skriftligt til den adresse, der er anført i artikel 3, stk. 3, med angivelse af rekvirentens navn, adresse, telefon- og telefaxnummer.

Myndighederne i Folkerepublikken Kina, Hongkong, Macao og Taiwan vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen og vil få tilsendt en genpart af spørgeskemaet og anmodningen.

ii) Certifikater for ikke-omgåelse

(10) I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i grundforordningen kan toldmyndighederne, når importen ikke indebærer en omgåelse, til importørerne udstede certifikater, som fritager importen af den pågældende vare fra registrering eller foranstaltninger.

Da udstedelsen af nævnte certifikater kræver forudgående bemyndigelse fra Fællesskabets institutioner, bør anmodninger om en sådan bemyndigelse indgives til Kommissionen så hurtigt som muligt i løbet af undersøgelsen, således at der kan tages hensyn til anmodningerne på grundlag af en grundig vurdering af, om de er berettigede.

g) FRIST

(11) Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes en frist, inden for hvilken interesserede parter kan tilkendegive deres synspunkter skriftligt, forudsat at de kan godtgøre, at de sandsynligvis vil blive berørt af resultatet af undersøgelsen. Der bør også fastsættes en frist, inden for hvilken interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt og godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres.

h) MANGLENDE SAMARBEJDE

(12) Det skal endvidere anføres, at i tilfælde, hvor en part nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele sådanne oplysninger inden for nævnte frist eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der i henhold til artikel 18 i grundforordningen træffes positiv eller negativ afgørelse på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 384/96 vedrørende importen til Fællesskabet af:

a) lommetændere med fyrsten, til genopfyldning, henhørende under KN-kode ex 9613 20 90 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og

b) lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, henhørende under KN-kode ex 9613 10 00 og afsendt fra Hongkong, Macao og Taiwan.

Artikel 2

Det pålægges toldmyndigheder i henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96 at tage de nødvendige skridt til at registrere importen til Fællesskabet af:

a) lommetændere med fyrsten, til genopfyldning, med en værdi, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, på under 0,5 ECU pr. stk., som henhører under KN-kode ex 9613 20 90 (Taric-kode 9613 20 90 10) og har oprindelse i Folkerepublikken Kina, og

b) lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, henhørende under KN-kode ex 9613 10 00 (Taric-kode 9613 10 00 10) og afsendt fra Hongkong, Macao og Taiwan.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Importen af de pågældende vare gøres ikke til genstand for registrering, hvis de er ledsaget af et toldcertifikat udstedt i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96.

Artikel 3

1. Interesserede parter må, hvis der i undersøgelsen skal tages hensyn til deres bemærkninger, give sig til kende, fremføre deres synspunkter skriftligt, indgive oplysninger og anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for en frist på 40 dage fra offentliggørelsen af denne forordning i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne frist gælder for alle interesserede parter, herunder parter, der ikke er anført i anmodningen, og det er følgelig i disse parters interesse at rette henvendelse til Kommissionen hurtigst muligt.

2. Spørgeskemaer rekvireres fra Kommissionen inden for en frist på 15 dage fra offentliggørelsen af denne forordning i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

3. Oplysninger om sagen, anmodninger om at blive hørt eller om at få tilsendt et spørgeskema samt anmodninger om bemyndigelse til at udstede certifikater for ikke-omgåelse sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen,

Generaldirektoratet for forbindelser med tredjelande (I-C-1)

DM 24 8/38

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Fax (32-2) 295 65 05.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 1998.

På Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Næstformand

(1) EFT L 56 af 6. 3. 1996, s. 1.

(2) EFT L 128 af 30. 4. 1998, s. 18.

(3) EFT L 326 af 28. 11. 1991, s. 1.

(4) EFT L 65 af 6. 3. 1997, s. 1.

(5) EFT L 101 af 4. 5. 1995, s. 38.