31998R0577

Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 077 af 14/03/1998 s. 0003 - 0007


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til det udkast til forordning, Kommissionen har forelagt, og

ud fra følgende betragtninger:

For at Kommissionen kan udføre de opgaver, der er pålagt den, har den brug for sammenlignelige statistiske oplysninger om niveauet for samt strukturen og udviklingen i beskæftigelse og arbejdsløshed i medlemsstaterne;

den bedste metode til at opnå sådanne oplysninger på fællesskabsplan er at foretage harmoniserede undersøgelser vedrørende arbejdsstyrken;

ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 3711/91 af 16. december 1991 om gennemførelse af en årlig stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1) skal der fra 1992 hvert forår foretages en årlig undersøgelse;

ved hjælp af en kontinuerlig undersøgelse vil der bedre end ved en årlig undersøgelse om foråret kunne opnås tilgængelige resultater, en harmonisering af resultaterne og en måling af arbejdsmængden; en kontinuerlig undersøgelse vil imidlertid vanskeligt kunne gennemføres fra samme dato i alle medlemsstaterne;

anvendelsen af eksisterende administrative kilder bør fremmes, i det omfang de pålideligt kan supplere de oplysninger, der fås gennem interview, eller kan tjene som grundlag for stikprøven;

de oplysninger, som skal indsamles i forbindelse med undersøgelsen som fastsat i denne forordning, kan suppleres med en yderligere række variabler som led i et flerårigt program med ad hoc-moduler, der vil blive vedtaget efter en passende procedure som led i gennemførelsesforanstaltningerne;

principperne om relevans og omkostningseffektivitet, således som de er defineret i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (2), finder også anvendelse på denne forordning;

den statistiske fortrolighed reguleres ved forordning (EF) nr. 322/97 og ved Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (3);

Udvalget for Det Statistiske Program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom (4), er blevet hørt i overensstemmelse med afgørelsens artikel 3 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Undersøgelseshyppighed

Medlemsstaterne foretager hvert år en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, i det følgende benævnt »undersøgelsen«.

Undersøgelsen er en kontinuerlig undersøgelse, som giver resultater på kvartals- og årsbasis; det er dog muligt for de medlemsstater, som ikke er i stand til at iværksætte en kontinuerlig undersøgelse, kun at foretage en årlig undersøgelse om foråret.

De oplysninger, der indsamles, vedrører som hovedregel situationen i løbet af en kalenderuge (fra mandag til søndag), en såkaldt referenceuge.

For en kontinuerlig undersøgelse gælder følgende:

- referenceugerne er fordelt ensartet over hele året

- interviewet finder normalt sted i løbet af den uge, som følger umiddelbart efter referenceugen; der må højst være fem uger mellem referenceugen og datoen for interviewet, bortset fra i tredje kvartal

- referencekvartalerne og -årene er på henholdsvis 13 og 52 på hinanden følgende uger. Der fastsættes efter proceduren i artikel 8 en liste over, hvilke uger der udgør et bestemt kvartal eller et bestemt år.

Artikel 2

Undersøgelsesenheder og -områder samt undersøgelsesmetoder

1. Undersøgelsen foretages i hver medlemsstat i en stikprøve af husstande eller enkeltpersoner, som på undersøgelsestidspunktet har deres bopæl på denne stats økonomiske område.

2. Den vigtigste undersøgelsespopulation er personer i private husstande med bopæl på hver enkelt medlemsstats økonomiske område. Hvis det er muligt, suppleres hovedpopulationen, som udgøres af personer i private husstande, med personer i kollektive husstande.

Så vidt muligt udtages der særlige stikprøver af kollektive husstande, hvorved det bliver muligt at foretage en direkte observation af de personer, de omfatter. Hvis dette ikke er muligt, og hvis de pågældende personer har bibeholdt en forbindelse med en privat husstand, vil de variabler, der vedrører disse personer, blive observeret ved hjælp af denne husstand.

3. De variabler, der anvendes til at bestemme arbejdsmarkedsstatus og underbeskæftigelse, skal indsamles ved interview med den pågældende person eller, hvis dette ikke er muligt, med et andet medlem af husstanden. Oplysningerne vedrørende de øvrige variabler kan, såfremt de indhentede oplysninger er ækvivalente, hidrøre fra andre kilder, herunder administrative registre.

4. Uanset om stikprøveenheden er en enkeltperson eller en husstand, indsamles der som regel oplysninger om alle medlemmerne af husstanden. Hvis stikprøveenheden imidlertid er en enkeltperson

- skal oplysningerne om de øvrige medlemmer af husstanden ikke nødvendigvis dække de karakteristika, der er anført i artikel 4, stk. l, litra g), h), i) og j)

- og de kan indsamles ved hjælp af en delstikprøve, der udtages på en sådan måde:

- at referenceugerne er fordelt ensartet over hele året

- at antallet af observationer (enkeltpersoner i stikprøven samt medlemmerne af deres husstand) er tilstrækkelig stort til at sikre den nøjagtighed for de årlige skøn, der er fastsat i artikel 3.

Artikel 3

Stikprøvens repræsentativitet

1. For en gruppe ubeskæftigede personer, der udgør 5% af befolkningen i den erhvervsaktive alder, må standardafvigelsen for skønnet over de årlige gennemsnit (eller for skønnene om foråret, hvis der er tale om en årlig undersøgelse om foråret) på niveau II i NUTS højst være 8% af den pågældende delpopulation.

Regioner med mindre end 300 000 indbyggere er ikke omfattet af denne betingelse.

2. Er der tale om en kontinuerlig undersøgelse, må den relative standardafvigelse for skønnet over variationer mellem to på hinanden følgende kvartaler for delpopulationer, hvis størrelse er på 5 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder, på nationalt plan højst være 2% af den pågældende delpopulation.

For medlemsstater med en befolkning på mellem 1 og 20 mio. indbyggere er ovenstående betingelse lempet, således at den relative standardafvigelse for skønnet over kvartalsvise variationer højst må være 3 %.

Medlemsstater med en befolkning på mindre end 1 mio. indbyggere er ikke omfattet af disse krav med hensyn til nøjagtigheden af udviklingen.

3. Hvis undersøgelsen foretages om foråret, overtages mindst en fjerdedel af undersøgelsesenhederne fra den foregående undersøgelse, og mindst en fjerdedel af dem indgår i den efterfølgende undersøgelse.

Tilhørsforholdet til en af disse to grupper angives ved en kode.

4. Hvor der mangler oplysninger som følge af ikke-besvarelse af visse spørgsmål, anvendes efter omstændighederne en metode med statistisk imputering.

5. Vægtningen foretages især under hensyntagen til udvælgelsessandsynligheden og til oplysninger fra andre kilder om den undersøgte populations fordeling efter køn, aldersklasser (klasser på fem år) og region (NUTS II-niveau), såfremt de pågældende medlemsstater anser de oplysninger, der hidrører fra andre kilder, for at være tilstrækkelig pålidelige.

6. Medlemsstaterne giver De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) de ønskede oplysninger om undersøgelsens tilrettelæggelse og metodik og angiver især kriterierne for stikprøvens udformning og omfang.

Artikel 4

Undersøgelseskarakteristika

1. Oplysningerne vedrører:

a) demografisk baggrund:

- løbenummer i husstanden

- køn

- fødselsår

- fødselsdato i forhold til afslutningen af referenceperioden

- civilstand

- familiemæssig tilknytning til referencepersonen

- ægtefællens/partnerens løbenummer

- faderens løbenummer

- moderens løbenummer

- nationalitet

- ophold (antal år) i det pågældende land

- fødeland (fakultativt)

- arten af deltagelse i undersøgelsen (direkte deltagelse eller gennem et andet medlem af husstanden)

b) arbejdsmarkedsstatus:

- arbejdsmarkedsstatus i referenceugen

- årsag til at den pågældende ikke har arbejdet, selv om han/hun har et arbejde

- søgen efter beskæftigelse for personer uden beskæftigelse

- den søgte beskæftigelses art (som selvstændig eller lønmodtager)

- anvendte metoder for at finde et job

- mulighed for at påbegynde et arbejde

c) karakteristika vedrørende hovedbeskæftigelse:

- arbejdsmæssig status

- økonomisk aktivitet i den lokale enhed

- stilling/fag

- antal personer, der arbejder i den lokale enhed

- land, hvor arbejdspladsen er placeret

- region, hvor arbejdspladsen er placeret

- det år og den måned, hvori den pågældende begyndte at arbejde i den nuværende beskæftigelse

- fast arbejde (og årsager)

- varighed af midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed

- sondring mellem fuldtid og deltid (og årsager)

- arbejde i hjemmet

d) arbejdstid:

- antal timer om ugen, hvori der sædvanligvis arbejdes

- antal timer, hvori der faktisk arbejdes

- hovedårsag til, at det faktiske antal arbejdstimer er forskelligt fra det sædvanlige antal arbejdstimer

e) bibeskæftigelse:

- forekomst af mere end ét job

- arbejdsmæssig status

- økonomisk aktivitet i den lokale enhed

- antal timer, hvori der faktisk arbejdes

f) synlig underbeskæftigelse:

- interesse for generelt at præstere et større antal arbejdstimer (fakultativt i tilfælde af en årlig undersøgelse)

- søgen efter en anden beskæftigelse og årsager hertil

- den søgte beskæftigelses art (lønmodtager eller andet)

- anvendte metoder til at finde en anden beskæftigelse

- årsager til, at den pågældende ikke søger en anden beskæftigelse (fakultativt i tilfælde af en årlig undersøgelse)

- mulighed for at påbegynde et arbejde

- ønsket antal arbejdstimer (fakultativt i tilfælde af en årlig undersøgelse)

g) søgen efter beskæftigelse:

- den søgte beskæftigelses art (fuldtid eller deltid)

- længden af den periode, hvori den pågældende har søgt beskæftigelse

- situation før den pågældende begyndte at søge beskæftigelse

- tilmelding på offentlig arbejdsformidling og modtagelse af understøttelse

- interesse for at arbejde hos den person, som ikke søger beskæftigelse

- årsager til, at den pågældende ikke har søgt beskæftigelse

h) teoretisk og praktisk uddannelse

deltagelse i undervisning eller i praktisk uddannelse i løbet af de foregående fire uger

- formål

- niveau

- type

- samlet varighed

- samlet antal timer

- højeste fuldførte niveau for teoretisk eller praktisk uddannelse

- år, hvori dette højeste niveau blev fuldført

- opnået erhvervskvalifikation uden for de videregående uddannelser

i) tidligere arbejdsmæssig erfaring for personer, der ikke er i arbejde:

- forekomst af tidligere arbejdsmæssig erfaring

- år og måned, hvori den pågældende sidst arbejdede

- vigtigste grund til at have forladt sidste arbejde

- arbejdsmæssig status i sidste arbejde

- økonomisk aktivitet i den lokale enhed, i hvilken den pågældende sidst arbejdede

- stilling/fag i sidste arbejde

j) situation et år før undersøgelsen (fakultativ for første, tredje og fjerde kvartal):

- væsentligste arbejdsmarkedsstatus

- arbejdsmæssig status

- økonomisk aktivitet i den lokale enhed, i hvilken den pågældende arbejdede

- bopælsland

- bopælsregion

k) væsentligste arbejdsmarkedsstatus (fakultativ)

l) indkomst (fakultativ)

m) tekniske data vedrørende interviewede:

- undersøgelsesår

- referenceuge

- interviewuge

- medlemsstat

- den region, hvor husstanden har bopæl

- urbaniseringsgrad

- husstandens løbenummer

- husstandens art

- institutionens art

- vægtningsfaktor

- del af stikprøveudsnittet i forhold til foregående undersøgelser (årlig undersøgelse)

- del af stikprøveudsnittet i forhold til næste undersøgelse (årlig undersøgelse)

- undersøgelsesrundens løbenummer.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger kan suppleres med en yderligere række variabler, i det følgende benævnt »ad hoc-moduler«.

Hvert år fastsættes der et flerårigt program med ad hoc-moduler efter proceduren i artikel 8:

- dette program indeholder for hvert enkelt ad hoc-modul bestemmelser om emnet, referenceperioden, stikprøvens omfang (lig med eller mindre end den, der er omhandlet i artikel 3) samt om fristerne for indberetning af resultaterne (som eventuelt afviger fra dem, der er omhandlet i artikel 6)

- de berørte medlemsstater og regioner og den detaljerede liste over de oplysninger, der skal indsamles som led i et ad hoc-modul, skal vedtages senest tolv måneder inden begyndelsen af den for dette modul fastsatte referenceperiode

- størrelsen af et ad hoc-modul må ikke overstige størrelsen af det modul c), der er beskrevet i stk. 1.

3. Definitionerne, kontrolreglerne, den harmoniserede liste over variablerne, de nødvendige justeringer af listen over undersøgelsesvariabler på baggrund af den tekniske og teoretiske udvikling samt en liste over principperne for formuleringen af spørgsmålene vedrørende arbejdsmarkedsstatus fastsættes proceduren i artikel 8.

Artikel 5

Gennemførelse af undersøgelsen

Medlemsstaterne kan gøre besvarelse af undersøgelsens spørgsmål obligatorisk.

Artikel 6

Indberetning

Senest tolv uger efter afslutningen af referenceperioden i tilfælde af en kontinuerlig undersøgelse (og senest ni måneder efter afslutningen af referenceperioden i tilfælde af en forårsundersøgelse) indberetter medlemsstaterne til Eurostat resultaterne af undersøgelsen uden angivelse af direkte identificerbare personoplysninger.

Artikel 7

Rapporter

Hvert tredje år, og første gang i 2000, forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning. Denne rapport skal navnlig indeholde en evaluering af kvaliteten af de statistiske metoder, medlemsstaterne påtænker at anvende for at forbedre resultaterne eller forenkle undersøgelsesprocedurerne.

Artikel 8

Procedure

Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt »udvalget«.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder fra forslagets forelæggelse ikke truffet nogen foranstaltninger, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger.

Artikel 9

Bestemmelse om ophævelse

Forordning (EØF) nr. 3711/91 ophæves.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 1998.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand

(1) EFT L 351 af 20. 12. 1991, s. 1.

(2) EFT L 52 af 22. 2. 1997, s. 1.

(3) EFT L 151 af 15. 6. 1990, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 322/97.

(4) EFT L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.