31998L0070

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF

EF-Tidende nr. L 350 af 28/12/1998 s. 0058 - 0068


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 29. juni 1998, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Uensartetheden i de love og administrative bestemmelser, som medlemsstaterne har vedtaget om specifikationer for konventionelle og alternative brændstoffer til brug i motorkøretøjer med styret tænding og motorkøretøjer med kompressionstænding, skaber hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet og kan derved indvirke direkte på det indre markeds oprettelse og funktion og på den europæiske bil- og raffineringsindustris internationale konkurrenceevne; det forekommer derfor i overensstemmelse med traktatens artikel 3 B nødvendigt indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes lovgivning på dette område;

(2) i henhold til traktatens artikel 100 A, stk. 3, skal forslag fra Kommissionen, der tager sigte på det indre markeds oprettelse og funktion, og som vedrører f. eks. sundhed og miljøbeskyttelse, bygge på et højt beskyttelsesniveau;

(3) primære luftforurenende stoffer såsom nitrogenoxider, uforbrændte kulbrinter, partikler, carbonmonoxid, benzen og andre giftige udstødningsgasser, som er med til at danne sekundære luftforurenende stoffer såsom ozon, udledes i betydelige mængder gennem udstødning og fordampning fra motorkøretøjer og udgør dermed direkte og indirekte en alvorlig risiko for menneskers sundhed og for miljøet;

(4) uanset de stadig strengere emissionsgrænseværdier for motorkøretøjer, som er fastsat ved Rådets direktiv 70/220/EØF (4) og Rådets direktiv 88/77/EØF (5), bør der træffes yderligere foranstaltninger til at mindske luftforureningen fra motorkøretøjer og andre kilder med henblik på at opnå en tilfredsstillende luftkvalitet;

(5) ved artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/12/EF (6) blev der indført en ny strategi for emissionsbegrænsende foranstaltninger med virkning fra år 2000, og Kommissionen blev anmodet om at undersøge bl. a., i hvor høj grad en forbedring af kvaliteten af benzin, dieselolie og andre brændstoffer kan medvirke til at mindske luftforureningen;

(6) der bør ud over den første specifikationsfase for brændstoffer, der begynder i år 2000, fastsættes endnu et niveau, der træder i kraft i år 2005. for at gøre det muligt for industrien at foretage de nødvendige investeringer med henblik på tilpasning af produktionsapparatet;

(7) benzin og dieselolie, der overholder de i bilag I, II, III og IV opstillede specifikationer, findes allerede på markedet i Fællesskabet;

(8) med det europæiske auto-olie-program, som er beskrevet i Kommissionens meddelelse om en strategi for bekæmpelse af luftforurenende emissioner fra vejtransport, er der tilvejebragt et videnskabeligt, teknisk og økonomisk grundlag for at anbefale, at der på fællesskabsplan indføres nye, miljøvenlige brændstofspecifikationer for benzin og dieselolie;

(9) indførelse af miljøvenlige brændstofspecifikationer for benzin og dieselolie er et vigtigt element i den pakke af omkostningseffektive fællesskabsdækkende samt nationale, regionale og lokale foranstaltninger, der bør gennemføres, idet der tages hensyn til costbenefitprincippet i forbindelse med alle aktioner;

(10) i Kommissionens overordnede strategi til mindskelse af luftforurenende emissioner fra mobile og stationære kilder på en afbalanceret måde, der opfylder costbenefitkriterierne, indgår iværksættelse af en kombination af fællesskabsdækkende og nationale, regionale og lokale foranstaltninger, der tager sigte på at reducere emissionerne fra motorkøretøjer;

(11) der er på kort sigt behov for især i byområder at nedbringe forureningen fra biler, herunder primære forurenende stoffer såsom uforbrændte kulbrinter og carbonmonoxid, sekundære forurenende stoffer såsom ozon samt giftige emissioner af f. eks. benzen og partikler; forureningen fra biler i byområder kan reduceres øjeblikkeligt gennem ændringer af brændstofsammensætningen;

(12) anvendelse af oxygen og en væsentlig reduktion af aromater, alkener, benzen og svovl kan gøre det muligt at opnå en bedre brændstofkvalitet set fra et luftkvalitetssynspunkt;

(13) bestemmelserne i Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier (7), særlig artikel 8, stk. 4, afholder og kan forhindre medlemsstaterne i at foretage en differentiering af punktafgifterne, som kunne bringe brændstofkvaliteten op på et højere niveau end de fællesskabsdækkende specifikationer;

(14) medlemsstaternes anvendelse af differentierede punktafgifter kan fremme indførelsen af mere avancerede brændstoffer ud fra nationale prioriteringer, muligheder og behov;

(15) Kommissionen har fremsat forslag til et direktiv om energiprodukter; dette forslag har bl. a. til formål at gøre det muligt for medlemsstaterne at gøre mere aktivt brug af skattemæssige incitamenter i form af differentierede punktafgifter for at lette indførelsen af mere avancerede brændstoffer;

(16) der mangler generelt brændstofspecifikationer, der tager sigte på at mindske emissionsniveauet for både udstødning og fordampning;

(17) luftforurening forårsaget af bly, der skyldes forbrænding af blyholdig benzin, udgør en risiko for menneskers sundhed og for miljøet; praktisk taget alle benzindrevne vejgående motorkøretøjer vil kunne køre på blyfri benzin fra år 2000, hvilket er et stort fremskridt, og markedsføringen af blyholdig benzin bør derfor begrænses stærkt;

(18) da emissionerne fra motorkøretøjer skal mindskes, og den relevante raffineringsteknologi allerede er tilgængelig, er det på sin plads at opstille miljøvenlige brændstofspecifikationer for markedsføring af blyfri benzin og dieselolie;

(19) det forekommer hensigtsmæssigt at tillade salg af to typer dieselolie og benzin, hvoraf den ene type dieselolie og den ene type benzin skal være af bedre kvalitet; det vil være hensigtsmæssigt, om denne type dieselolie eller benzin af bedre kvalitet erstatter dieselolie eller benzin af dårligere kvalitet på markedet fra år 2005; der skal dog fastsættes passende bestemmelser om, at denne udskiftning kan udsættes, når anvendelsen fra år 2005 i en medlemsstat vil påføre dens industri alvorlige vanskeligheder ved gennemførelsen af de nødvendige ændringer i industriens produktionsanlæg;

(20) for at beskytte menneskers sundhed og/eller miljøet i bestemte byområder eller i bestemte, økologisk følsomme områder med særlige luftkvalitetsproblemer bør medlemsstaterne efter en procedure, der fastsættes i dette direktiv, kunne kræve, at brændstoffer kun må markedsføres, hvis de opfylder strengere miljøspecifikationer end dem, der fastsættes i dette direktiv; denne procedure er en undtagelse fra den informationsprocedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (8);

(21) medlemsstaterne bør indføre overvågningssystemer for at sikre, at brændstofkvalitetskravene i dette direktiv opfyldes; sådanne overvågningssystemer bør være baseret på fælles procedurer for prøveudtagning og afprøvning, og oplysninger om brændstofkvalitet, der indsamles af medlemsstaterne, bør meddeles Kommissionen ved hjælp af et standardskema;

(22) på grundlag af en samlet vurdering skal Kommissionens fremsætte et forslag, som skal supplere de i bilag III og IV omhandlede obligatoriske specifikationer for benzin og dieselolie, der skal gælde fra den 1. januar 2005; Kommissionens forslag kan, såfremt det er relevant, også indeholde miljøspecifikationer for andre brændstoftyper såsom flydende gas (LPG), naturgas og biobrændstoffer; visse bilparker tilhørende selskaber (busser, taxaer, varevogne m.m.) forårsager en stor del af forureningen i byerne og kan med fordel anvende særskilte specifikationer;

(23) det kan på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling vise sig ønskeligt at justere referencemetoderne til måling af de specifikationer, der fastsættes i dette direktiv; der bør i dette øjemed fastsættes bestemmelser med henblik på at tilpasse dette direktivs bilag til den tekniske udvikling;

(24) Rådets direktiv 85/210/EØF af 20. marts 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om blyindholdet i benzin (9) og Rådets direktiv 85/536/EØF af 5. december 1985 om råoliebesparelse ved anvendelse af erstatningsbrændstofkomponenter i benzin (10) bør følgelig ophæves, og Rådets direktiv 93/12/EØF af 23. marts 1993 om svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (11) ændres, således at artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk. 1, udgår;

(25) de overgangsforanstaltninger for Østrig, som er omhandlet i artikel 69 i 1994-tiltrædelsesakten, omfatter artikel 7 i direktiv 85/210/EØF; anvendelsen af denne overgangsforanstaltning bør specielt af hensyn til beskyttelsen af miljøet forlænges til den 1. januar 2000;

(26) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik den 20. december 1994 en modus vivendi vedrørende gennemførelsesforanstaltningerne til retsakter vedtaget efter fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (12) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1 Anvendelsesområde

I dette direktiv fastsættes med udgangspunkt i sundheds- og miljømæssige hensyn tekniske specifikationer for brændstoffer til brug i motorkøretøjer med styret tænding og motorkøretøjer med kompressionstænding.

Artikel 2 Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) »benzin«: ethvert flygtigt mineralolieprodukt, som henhører under KN-kode 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 og 2710 00 36, og som er bestemt til brug som brændstof i forbrændingsmotorer med styret tænding til fremdrift af motorkøretøjer

2) »dieselolie«: gasolie, som henhører under KN-kode 2710 00 66, og som anvendes til fremdrift af motorkøretøjer som omhandlet i direktiv 70/220/EØF og 88/77/EØF.

For gasolie anvendt til motorer i mobile ikke-vejgående maskiner og landbrugstraktorer kan medlemsstaterne kræve samme svovlindhold som det, der er fastsat for dieselolie i dette direktiv, eller det svovlindhold, som er fastsat for dieselolie i direktiv 93/12/EØF.

Artikel 3 Benzin

1. Senest den 1. januar 2000 forbyder medlemsstaterne markedsføring af blyholdig benzin på deres område.

2. a) Medlemsstaterne påser, at blyfri benzin senest den 1. januar 2000 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag I.

b) Uden at dette berører litra a), tillader medlemsstaterne fra den 1. januar 2000 markedsføring af blyfri benzin, der er i overensstemmelse med specifikationerne i bilag III.

c) Medlemsstaterne påser, at blyfri benzin senest den 1. januar 2005 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag III.

3. Uanset stk. 1 kan en medlemsstat efter anmodning, som forelægges Kommissionen senest den 31. august 1999, indrømmes ret til fortsat at tillade markedsføring af blyholdig benzin indtil senest den 1. januar 2005, hvis den kan påvise, at indførelse af et forbud ville medføre alvorlige socioøkonomiske vanskeligheder eller ikke ville indebære generelle miljø- eller sundhedsmæssige fordele på grund af bl. a. klimaforholdene i den pågældende medlemsstat.

Blyindholdet i blyholdig benzin må ikke overstige 0,15 g/l, og benzinindholdet skal være i overensstemmelse med specifikationerne i bilag I. Specifikationernes øvrige værdier kan forblive uændrede i forhold til den nuværende situation.

4. Uanset stk. 2 kan en medlemsstat efter anmodning, som forelægges Kommissionen senest den 31. august 1999, indrømmes ret til indtil senest den 1. januar 2003 fortsat at tillade markedsføring på dens område af blyfri benzin med svovlindhold, som ikke er i overensstemmelse med specifikationerne for svovlindhold i bilag I, men som ikke er højere end det nuværende indhold, hvis den kan påvise, at industrien vil blive påført alvorlige vanskeligheder ved gennemførelsen af de nødvendige ændringer i industriens produktionsanlæg i den periode, der ligger mellem datoen for vedtagelsen af dette direktiv og 1. januar 2000.

5. Uanset stk. 2 kan en medlemsstat efter anmodning, som forelægges Kommissionen senest den 31. august 2003, indrømmes ret til indtil senest den 1. januar 2007 fortsat at tillade markedsføring på dens område af blyfri benzin med et svovlindhold, som ikke er i overensstemmelse med bilag III, men som er i overensstemmelse med bilag I, hvis den kan påvise, at industrien vil blive påført alvorlige vanskeligheder ved gennemførelsen af de nødvendige ændringer i industriens produktionsanlæg i den periode, der ligger mellem datoen for vedtagelsen af dette direktiv og 1. januar 2005.

6. Kommissionen kan indrømme de i stk. 3, 4 og 5 omhandlede undtagelser i overensstemmelse med traktaten.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne sin beslutning og underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

7. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne med henblik på brug i karakteristiske gamle køretøjer og på distribution via særlige interessegrupper fortsat tillade markedsføring af små mængder blyholdig benzin med de i stk. 3, andet afsnit, nævnte specifikationer i et omfang, der svarer til højst 0,5 % af det samlede salg.

Artikel 4 Dieselolie

1. a) Medlemsstaterne påser, at dieselolie senest den 1. januar 2000 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag II.

b) Uden at dette berører bestemmelserne i litra a), tillader medlemsstaterne fra den 1. januar 2000 markedsføring på deres område af dieselolie, der er i overensstemmelse med specifikationerne i bilag IV.

c) Medlemsstaterne påser, at dieselolie senest den 1. januar 2005 kun kan markedsføres på deres område, såfremt den er i overensstemmelse med miljøspecifikationerne i bilag IV.

2. Uanset stk. 1 kan en medlemsstat efter anmodning, som forelægges Kommissionen senest den 31. august 1999, indrømmes ret til indtil senest den 1. januar 2003 fortsat at tillade markedsføring på dens område af dieselolie med et svovlindhold, som ikke er i overensstemmelse med specifikationerne for svovlindhold i bilag II, men som ikke er højere end det nuværende indhold, hvis den kan påvise, at industrien vil blive påført alvorlige vanskeligheder ved gennemførelsen af de nødvendige ændringer i industriens produktionsanlæg i perioden mellem vedtagelsen af dette direktiv og 1. januar 2000.

3. Uanset stk. 1 kan en medlemsstat efter anmodning, som forelægges Kommissionen senest den 31. august 2003, indrømmes ret til indtil senest den 1. januar 2007 fortsat at tillade markedsføring på dens område af dieselolie med et svovlindhold, som ikke er i overensstemmelse med bilag IV, men som er i overensstemmelse med bilag II, hvis den kan påvise, at industrien vil blive påført alvorlige vanskeligheder ved gennemførelsen af de nødvendige ændringer i industriens produktionsanlæg i perioden mellem vedtagelsen af dette direktiv og 1. januar 2005.

4. Kommissionen kan indrømme de i stk. 2 og 3 omhandlede undtagelser i overensstemmelse med traktaten.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne sin beslutning og underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

Artikel 5 Frie varebevægelser

Ingen medlemsstat må forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af brændstoffer, der er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv.

Artikel 6 Markedsføring af brændstoffer med strengere miljøspecifikationer

1. Uanset artikel 3, 4 og 5 kan medlemsstaterne kræve, at brændstoffer for så vidt angår hele bilparken eller en del heraf i bestemte områder kun må markedsføres, såfremt de er i overensstemmelse med strengere miljøspecifikationer end dem, der er fastsat i dette direktiv, med det formål at beskytte befolkningens sundhed i et bestemt byområde eller miljøet i et bestemt, økologisk følsomt område i en medlemsstat, når luftforurening er eller må formodes at blive et alvorligt, tilbagevendende problem for menneskers sundhed eller for miljøet.

2. En medlemsstat, der ønsker at gøre brug af undtagelsen i stk. 1, forelægger forinden Kommissionen en anmodning vedlagt en behørig begrundelse. Begrundelsen skal omfatte dokumentation for, at undtagelsen er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og ikke vil forstyrre den frie bevægelighed for personer og varer.

3. Den berørte medlemsstat forelægger Kommissionen oplysninger om den udendørs luftkvalitet i det pågældende område og de påtænkte foranstaltningers forventede indvirkning på luftkvaliteten.

4. Kommissionen videregiver straks disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

5. Medlemsstaterne kan fremsætte bemærkninger til anmodningen og begrundelsen senest to måneder, efter at Kommissionen har videregivet oplysningerne.

6. Kommissionen træffer beslutning om medlemsstaternes anmodning senest tre måneder, efter at medlemsstaterne har fremsat deres bemærkninger. Kommissionen tager hensyn til medlemsstaternes bemærkninger, den meddeler dem sin beslutning og underretter samtidig Europa-Parlamentet og Rådet.

7. Enhver medlemsstat kan indbringe Kommissionens beslutning for Rådet senest en måned, efter at den har fået meddelelse herom, eller kan, såfremt Kommissionen ikke træffer nogen beslutning, indbringe sagen for Rådet senest en måned efter udløbet af den i stk. 6 omhandlede frist.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse senest to måneder, efter at sagen er blevet indbragt for det.

Artikel 7 Ændringer i råolieforsyningerne

Hvis raffinaderierne i en medlemsstat som følge af en pludselig ændring i forsyningerne af råolie eller olieprodukter, der skyldes en ekstraordinær begivenhed, får vanskeligheder med at overholde brændstofspecifikationskravene i artikel 3 og 4, underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen herom. Kommissionen kan efter at have underrettet de øvrige medlemsstater tillade højere grænseværdier i den pågældende medlemsstat for en eller flere brændstofkomponenter i en periode på højst seks måneder.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne sin beslutning og underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

Enhver medlemsstat kan indbringe Kommissionens beslutning for Rådet senest en måned efter at den har fået meddelelse herom.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse senest en måned efter, at sagen er blevet indbragt for det.

Artikel 8 Overvågning og rapportering

1. Medlemsstaterne overvåger på grundlag af analysemetoderne i bilag I og II, at kravene i artikel 3 og 4 overholdes.

2. Kommissionen fremmer udviklingen af et ensartet system for brændstofkvalitetsovervågning. Kommissionen kan anmode Den Europæiske Standardiseringsorganisation om bistand til udvikling af et sådant system.

3. Kommissionen udarbejder senest den 30. juni 2000 et standardskema til anvendelse ved forelæggelsen af en oversigt over de nationale brændstofkvalitetsdata.

4. Medlemsstaterne forelægger hvert år inden den 30. juni, første gang inden den 30. juni 2002, Kommissionen en oversigt for det foregående kalenderår.

Artikel 9 Revisionsprocedure

1. Kommissionen forelægger regelmæssigt og første gang senest tolv måneder efter datoen for vedtagelsen af dette direktiv, dog senest den 31. december 1999, i lyset af den vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13. oktober 1998, om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af direktiv 70/220/EØF (13), Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til revision af nærværende direktiv som en integrerende del af den strategi, der tager sigte på at frembringe virkninger, således at Fællesskabets krav med hensyn til luftkvaliteten og hermed beslægtede målsætninger kan opfyldes.

2. Forslaget skal indeholde miljøspecifikationer, som supplerer de obligatoriske specifikationer i bilag III for benzin og bilag IV for dieselolie, på grundlag af bl.a. den akkumulerede viden vedrørende kravene til emissionsreduktioner i forbindelse med luftkvaliteten, effektiviteten af ny forureningsbegrænsende teknologi og udviklingen på de internationale markeder for brændstof.

3. Ud over bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan Kommissionen bl.a. forelægge

- forslag, der tager hensyn til den særlige situation for selskabers bilparker og nødvendigheden af at foreslå specifikationsniveauer for de særlige brændstoffer, som de bruger

- forslag med fastsættelse af specifikationsniveauer for flydende gas (LPG), naturgas og biobrændstoffer.

Artikel 10 Procedure for tilpasning til den tekniske udvikling

De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse målemetoderne på højre side (»prøvning«) i bilag I, II, III og IV til den tekniske udvikling, vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 11 med bistand fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 12 i Rådets direktiv 96/62/EF (14).

En sådan tilpasning må ikke føre til nogen direkte eller indirekte ændring af de grænseværdier, der er fastsat i nærværende direktiv, eller til ændring af de datoer, fra hvilke de finder anvendelse.

Artikel 11 Udvalgsprocedure

1. Kommissionens repræsentant forelægger det i artikel 10 omhandlede udvalg et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, vor vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

2. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 12 Ophævelse og ændring af direktiver vedrørende brændstofkvaliteten af benzin og dieselolie

1. Direktiv 85/210/EØF, 85/536/EØF og 87/441/EØF ophæves med virkning fra den 1. januar 2000.

2. Direktiv 93/12/EØF ændres, idet artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk. 1, udgår med virkning fra den 1. januar 2000.

Artikel 13 Gennemførelse i national lovgivning

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra den 1. januar 2000.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14 Østrig

Indtil den 1. januar 2000 finder artikel 7 i direktiv 85/210/EØF ikke anvendelse på Østrig for så vidt angår det i artikel 4 i nævnte direktiv omhandlede benzenindhold i benzin.

Artikel 15 Direktivets ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 16 Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. oktober 1998.

På Europa-Parlamentets vegne

J.M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

C. EINEM

Formand

(1) EFT C 77 af 11.3.1997, s. 1 og

EFT C 209 af 10.7.1997, s. 25.

(2) EFT C 206 af 7.7.1997, s. 113.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 10. april 1997 (EFT C 132 af 28.4.1997, s. 170); Rådets fælles holdning af 7. oktober 1997 (EFT C 351 af 19.11.1997, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 18. februar 1998 (EFT C 80 af 16.3.1998, s. 92). Europa-Parlamentets afgørelse af 15. september 1998 (EFT C 313 af 12.10.1998). Rådets afgørelse af 17. september 1998.

(4) EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF (Se side 1 i denne Tidende).

(5) EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/1/EF (EFT L 40 af 17.2.1996, s. 1).

(6) EFT L 100 af 19.4.1994, s. 42.

(7) EFT L 316 af 31.10.1992, s. 12. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/74/EF (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 46).

(8) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).

(9) EFT L 96 af 3.4.1985, s. 25. Direktivet er senest ændret ved 1994-tiltrædelsesakten.

(10) EFT L 334 af 12.12.1985, s. 20. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 87/441/EØF (EFT L 238 af 21.8.1997, s. 40).

(11) EFT L 74 af 27.3.1993, s. 81.

(12) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 1.

(13) Se side 1 i denne Tidende.

(14) EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.

BILAG I

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED STYRET TÆNDING

>TABELPOSITION>

BILAG II

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED KOMPRESSIONSTÆNDING

>TABELPOSITION>

BILAG III

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED STYRET TÆNDING

>TABELPOSITION>

BILAG IV

MILJØSPECIFIKATIONER FOR BRÆNDSTOFFER TIL BRUG I KØRETØJER MED MOTOR MED KOMPRESSIONSSTÆNDING

>TABELPOSITION>

Erklæringer fra Kommissionen

Ad artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3

Når Kommissionen behandler anmodninger om undtagelser i henhold til artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 3, sikrer den sig, at undtagelsen er forenelig med EF-retten, herunder konkurrencelovgivningen, under hensyn til, om der i Fællesskabet findes brændstof af tilstrækkelig god kvalitet i passende mængder.

Europa-Parlamentets ændring 18

Kommissionen anerkender betydningen af skattemæssige incitamenter i forbindelse med fremme af brugen af mere avancerede brændstoffer. Den vil tage behørigt hensyn hertil ved gennemførelsen af Rådets direktiv 92/81/EØF og vil inden for rammerne af sine beføjelser sikre hurtig gennemførelse af de relevante bestemmelser i nævnte direktiv.