31998F0428

98/428/RIA: Fælles aktion af 29. juni 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af et europæisk retligt netværk

EF-Tidende nr. L 191 af 07/07/1998 s. 0004 - 0007


FÆLLES AKTION af 29. juni 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af et europæisk retligt netværk (98/428/RIA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel K.3, stk. 2, litra b),

under henvisning til Kongeriget Belgiens initiativ,

under henvisning til handlingsplanen til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, som blev godkendt af Det Europæiske Råd den 17. juni 1997 i Amsterdam, særlig henstilling nr. 21,

under hensyn til, at dette initiativ bør koordineres med gennemførelsen af henstilling nr. 19 i nævnte handlingsplan,

på baggrund af konklusionerne fra de seminarer om et europæisk retligt netværk og organiseret kriminalitet, som fandt sted i Bruxelles den 8.-10. maj 1996 og den 19. og 20. juni 1997, og som var tilrettelagt af det belgiske justitsministerium som led i et program, der til dels er finansieret af Den Europæiske Union, samt på baggrund af Europa-Parlamentets og Kommissionens drøftelser,

under hensyn til den fælles aktion 96/277/RIA af 22. april 1996 om udveksling af retsembedsmænd som forbindelsespersoner med henblik på at forbedre det retlige samarbejde mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (1), og

ud fra følgende betragtninger:

Der er behov for yderligere at forbedre det retlige samarbejde mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, særlig for så vidt angår bekæmpelse af grov kriminalitet, der ofte begås af egentlige organisationer, der i de fleste tilfælde opererer på tværs af grænserne;

forudsætningen for en egentlig forbedring af det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne er, at der på EU-plan vedtages strukturelle foranstaltninger, som gør det muligt at etablere passende direkte kontakter mellem retlige og andre myndigheder, som har til opgave at varetage det retlige samarbejde og den retlige indsats over for den grove kriminalitet i medlemsstaterne;

denne fælles aktion berører ikke eksisterende konventioner og aftaler, herunder navnlig den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager af 20. april 1959 -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

AFSNIT I

PRINCIPPERNE BAG DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK

Artikel 1

Oprettelse

Der oprettes et netværk af retlige kontaktpunkter mellem medlemsstaterne, i det følgende benævnt »det europæiske retlige netværk«.

Artikel 2

Struktur

1. Det europæiske retlige netværk består - under hensyn til den enkelte medlemsstats forfatningsmæssige bestemmelser, retlige traditioner og interne struktur - af de centrale myndigheder, som har ansvaret for det internationale retlige samarbejde, de retlige eller andre kompetente myndigheder, som varetager specifikke opgaver som led i det internationale samarbejde enten generelt eller med hensyn til visse former for grov kriminalitet som f.eks. organiseret kriminalitet, korruption, narkotikahandel og terrorisme.

2. Hver enkelt medlemsstat opretter, afhængigt af statens interne regler og interne kompetencefordeling, et eller flere kontaktpunkter, således at hele medlemsstatens område og alle former for grov kriminalitet er omfattet.

3. Hver enkelt medlemsstat sørger for, at dens kontaktpunkt eller -punkter har fyldestgørende kendskab til et andet EU-sprog end medlemsstatens eget officielle sprog, da det er nødvendigt at kunne kommunikere med kontaktpunkterne i de øvrige medlemsstater.

4. En retsembedsmand, der i henhold til den fælles aktion 96/277/RIA udsendes som forbindelsesperson, kan, i den udstrækning vedkommende varetager opgaver svarende til dem, der påhviler kontaktpunkterne i henhold til artikel 4, af den udsendende medlemsstat tilknyttes det europæiske retlige netværk efter bestemmelser, der fastsættes af denne medlemsstat.

5. Kommissionen udpeger et kontaktpunkt for de områder, som henhører under dens kompetence.

Artikel 3

Netværkets funktioner

Det europæiske retlige netværk varetager navnlig følgende tre funktioner:

a) bistand til etablering af hensigtsmæssige kontakter mellem de forskellige medlemsstaters kontaktpunkter med henblik på varetagelsen af de i artikel 4 omhandlede opgaver

b) tilrettelæggelse af regelmæssige møder mellem medlemsstaternes repræsentanter efter bestemmelserne i artikel 5, 6 og 7

c) tilvejebringelse af en vis mængde grundlæggende oplysninger, der skal løbende ajourføres, fortrinsvis via et passende telekommunikationsnet, efter bestemmelserne i artikel 8, 9 og 10.

AFSNIT II

KONTAKTER INDEN FOR NETVÆRKET

Artikel 4

Kontaktpunkternes opgaver

1. Kontaktpunkterne er aktive mellemled, der skal lette det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne, navnlig for så vidt angår bekæmpelsen af grov kriminalitet i dens forskellige former. De står til rådighed for de stedlige retlige myndigheder og andre kompetente myndigheder i deres eget hjemland, for de øvrige medlemsstaters kontaktpunkter og for de øvrige medlemsstaters stedlige retlige myndigheder og andre kompetente myndigheder, således at disse kan etablere de mest hensigtsmæssige direkte kontakter.

Repræsentanter for kontaktpunkterne kan, i det omfang det er nødvendigt og efter aftale mellem de berørte administrationer, udsendes for at mødes med andre medlemsstaters kontaktpunkter.

2. Kontaktpunkterne leverer de juridiske og praktiske oplysninger, som de stedlige retlige myndigheder i deres egen hjemstat samt de øvrige medlemsstaters kontaktpunkter og stedlige retlige myndigheder har brug for, med henblik på at sætte disse i stand til at udarbejde en anmodning om retligt samarbejde på den mest hensigtsmæssige måde eller forbedre det retlige samarbejde i almindelighed.

3. De fremmer koordineringen af det retlige samarbejde i de tilfælde, hvor flere anmodninger fra de retlige myndigheder i en medlemsstat kræver en samordnet indsats i en anden medlemsstat.

AFSNIT III

REGELMÆSSIGE MØDER INDEN FOR RAMMERNE AF DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK

Artikel 5

Formålet med de regelmæssige møder

1. Formålet med de regelmæssige møder inden for rammerne af det europæiske retlige netværk er:

a) at give kontaktpunkterne mulighed for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer bl.a. om, hvordan netværket fungerer

b) at være et forum for drøftelse af de praktiske og juridiske problemer, som medlemsstaterne er stødt på i forbindelse med det retlige samarbejde, navnlig for så vidt angår iværksættelsen af de foranstaltninger, der er vedtaget af Den Europæiske Union.

2. Den relevante erfaring, der indhøstes inden for det europæiske retlige netværk, videreformidles til de kompetente arbejdsgrupper i Den Europæiske Union, således at den kan bruges som grundlag for drøftelser om eventuelle ændringer af de gældende bestemmelser og praktiske forbedringer af det internationale retlige samarbejde.

Artikel 6

Mødehyppighed

1. Det europæiske retlige netværk holder sit første møde senest tre måneder efter denne fælles aktions ikrafttræden.

2. Derefter holder det europæiske retlige netværk regelmæssigt møde på ad hoc-basis afhængigt af medlemsstaternes konkrete behov; møderne indkaldes af formandskabet for Rådet, som også registrerer medlemsstaternes ønsker om møder i netværket.

Artikel 7

Mødested

1. Møderne finder i princippet sted i Bruxelles, på Rådets hjemsted, efter bestemmelserne i Rådets forretningsorden.

2. Der bør imidlertid også kunne afholdes møder i medlemsstaterne, således at alle medlemsstaters kontaktpunkter kan mødes med andre af værtsstatens myndigheder end kontaktpunkterne, og således at der kan aflægges besøg hos særlige myndigheder i den pågældende medlemsstat, som varetager opgaver som led i det internationale retlige samarbejde eller som led i bekæmpelsen af visse former for grov kriminalitet.

AFSNIT IV

DISPONIBLE OPLYSNINGER INDEN FOR DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK

Artikel 8

Oplysninger formidlet inden for det europæiske retlige netværk

Kontaktpunkterne skal have permanent adgang til følgende fire typer oplysninger:

1) navn og adresse på kontaktpunkterne i hver enkelt medlemsstat, eventuelt med angivelse af disses kompetence internt i medlemsstaten

2) en kortfattet liste over de retlige myndigheder og en fortegnelse over de lokale myndigheder i hver enkelt medlemsstat

3) koncise retlige og praktiske oplysninger om de 15 medlemsstaters retssystemer og retsplejeregler

4) teksterne til relevante retlige instrumenter og, for så vidt angår gældende konventioner, teksterne til erklæringer og forbehold.

Artikel 9

Ajourføring af oplysningerne

1. De oplysninger, der formidles inden for det europæiske retlige netværk, skal ajourføres løbende.

2. Det påhviler den enkelte medlemsstat at kontrollere, om de oplysninger, der findes i systemet, er korrekte, og straks underrette Rådet, hvis der er behov for at ændre en oplysning vedrørende et af de fire punkter i artikel 8.

3. Generalsekretariatet for Rådet er ansvarlig for administrationen af det netværk, der oprettes i henhold til denne fælles aktion. Det sørger navnlig for, at medlemmerne af det europæiske retlige netværk får adgang til de i artikel 8 nævnte oplysninger, samt for den løbende ajourføring af de oplysninger, der er nødvendige for at netværket kan fungere efter hensigten.

AFSNIT V

TELEKOMMUNIKATIONSNETTET

Artikel 10

Rapport om et telekommunikationssystem

1. Rådet undersøger på grundlag af en rapport fra formandskabet, der er udarbejdet efter høring af det europæiske retlige netværk, senest seks måneder efter denne fælles aktions ikrafttræden, om netværket skal være indbyrdes forbundet via et telekommunikationssystem.

2. Rådet fastlægger i en afgørelse, truffet med kvalificeret flertal i overensstemmelse med artikel K.3, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union, de nærmere bestemmelser for telekommunikationssystemets konfiguration.

AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

Geografisk anvendelsesområde

For så vidt angår Det Forenede Kongerige gælder bestemmelserne i denne fælles aktion for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Kanaløerne og Isle of Man.

Artikel 12

Vurdering af det europæiske retlige netværk

Rådet foretager en første vurdering af, hvordan det europæiske retlige netværk fungerer, ved udløbet af etableringsfasen et år efter denne fælles aktions ikrafttræden.

Rådet foretager derefter hvert tredje år på formandskabets initiativ en vurdering af, hvordan det europæiske retlige netværk fungerer på grundlag af en beretning, der udarbejdes af netværket.

I forbindelse med behandlingen af den første treårsberetning drøfter Rådet på grundlag af erfaringerne med netværket og udviklingen i Europols kompetence, hvilken plads netværket vil kunne indtage, og hvilken rolle det vil kunne spille i forhold til Europol.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne fælles aktion træder i kraft en måned efter dagen for offentliggørelsen i Tidende.

Artikel 14

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. juni 1998.

På Rådets vegne

R. COOK

Formand

(1) EFT L 105 af 27. 4. 1996, s. 1.

BILAG

RÅDETS ERKLÆRING

Rådet erklærer, at artikel 11 i den fælles aktion om oprettelse af et europæisk retligt netværk ikke foregriber den territoriale anvendelse af andre instrumenter.