31997R2635

Rådets forordning (EF) nr. 2635/97 af 18. december 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik

EF-Tidende nr. L 356 af 31/12/1997 s. 0014 - 0015


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2635/97 af 18. december 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (4) er der fastsat en række foranstaltninger til kontrol af fiskeriaktiviteterne, herunder fiskeriindsatsen;

ifølge Rådets forordning (EF) nr. 779/97 af 24. april 1997 om en forvaltningsordning for fiskeriindsatsen i Østersøen (5) skal medlemsstaterne sørge for efterfølgende kontrol af EF-fartøjernes fiskeriindsats i Østersøen;

i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 779/97 skal der træffes foranstaltninger for at sikre, at forvaltningsordningen for fiskeriindsatsen i Østersøen overholdes, navnlig gennem anvendelse af de i afsnit IIa i forordning (EØF) nr. 2847/93 fastsatte bestemmelser om registrering af oplysninger om fiskeriindsatsen i logbogen, procedurer for fremsendelse af navnelister til Kommissionen, medlemsstaternes indsamling af oplysninger om fiskeriindsatsen samt fremsendelse af sammenfattende oplysninger om fiskeriindsatsen til Kommissionen;

forordning (EØF) nr. 2847/93 bør derfor ændres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2847/93 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 19a indsættes følgende stykke efter stk. 1:

»1a. Artikel 19e, 19f, 19g, 19h og 19i anvendes for EF-fiskerfartøjer, som i medfør af artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 779/97 af 24. april 1997 om en forvaltningsordning for fiskeriindsatsen i Østersøen (*), af medlemsstaterne har fået tilladelse til at udøve deres fiskeriaktiviteter i de fiskeriområder, der er fastsat i bilaget til nævnte forordning.

(*) EFT L 113 af 30. 4. 1997, s. 1.«

2) I artikel 19a, stk. 2, affattes sidste punktum således:

»Fartøjer med større længde, som ikke har fået tilladelse af en medlemsstat i medfør af artikel 2, artikel 3, stk. 5, og artikel 9 i forordning (EF) nr. 685/95 eller artikel 2 i forordning (EF) nr. 779/97, må ikke udøve fiskeri i de i stk. 1 og 1a nævnte områder.«

3) I artikel 19f, stk. 1, indsættes følgende sidst i sidste punktum:

»og i artikel 2 i forordning (EF) nr. 779/97.«

4) I artikel 19i indsættes følgende led efter første led:

»- der er udøvet i det foregående kvartal i hvert fiskeriområde som nævnt i artikel 19a, stk. 1a, for demersale arter, laks, havørred og ferskvandsfisk, inden udgangen af den første måned i hvert kalenderkvartal, samt inden 15. februar i hvert kalenderår om den fiskeriindsats, der er udøvet i de enkelte måneder i det foregående år.«

5) I artikel 19i, første led, indsættes »stk. 1« efter »artikel 19a«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den finder anvendelse fra 1. juli 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1997.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand

(1) EFT C 267 af 3. 9. 1997, s. 62.

(2) Udtalelse afgivet den 16. december 1997 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(3) EFT C 355 af 21. 11. 1997.

(4) EFT L 261 af 20. 10. 1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2205/97 (EFT L 304 af 7. 11. 1997, s. 1).

(5) EFT L 113 af 30. 4. 1997, s. 1.