31997R2529

Kommissionens forordning (EF) nr. 2529/97 af 16. december 1997 om indførelse af en midlertidig antidumping- og udligningstold på importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge

EF-Tidende nr. L 346 af 17/12/1997 s. 0063 - 0066


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2529/97 af 16. december 1997 om indførelse af en midlertidig antidumping- og udligningstold på importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), som ændret ved forordning (EF) nr. 2331/96 (2), særlig artikel 8, stk. 10.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (3), særlig artikel 13, stk. 10,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE

(1) Den 31. august 1996 offentliggjorde Kommissionen to separate meddelelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende om indledning af henholdsvis en antidumpingprocedure (4) og en antisubsidieprocedure (5) vedrørende importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge.

(2) Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, den anså for nødvendige med henblik på at træffe en endelig afgørelse. Som følge af denne undersøgelse fastsloges det, at der burde indføres endelige antidumping- og udligningsforanstaltninger for at afhjælpe de skadelige virkninger af dumping og subsidiering. Alle interesserede parter underrettedes om resultaterne af undersøgelsen og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil.

(3) Den 26. september 1997 traf Kommissionen afgørelse 97/634/EF (6) og godtog tilsagn afgivet i forbindelse med de to ovennævnte procedurer fra de eksportører, der var angivet i bilaget til afgørelsen, og afsluttede undersøgelserne for de pågældende virksomheder.

(4) Samme dag indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1890/97 (7) en antidumpingtold på 0,32 ECU pr. kg på importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge. Importen af opdrættede atlanterhavslaks eksporteret af virksomheder, fra hvilke der var godtaget tilsagn, var fritaget for denne told, jf. forordningens artikel 1, stk. 2.

(5) Samme dag indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1891/97 (8) også en udligningstold på 3,8 % på importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge. Importen af opdrættede atlanterhavslaks eksporteret af virksomheder, fra hvilke der var godtaget tilsagn, var fritaget for denne told, jf. forordningens artikel 1, stk. 2.

(6) I de ovennævnte forordninger angives de endelige resultater og konklusioner vedrørende alle aspekter af undersøgelserne.

B. ÅBENBAR MANGLENDE OVERHOLDELSE AF TILSAGNENE

(7) I henhold til de ovenfor omhandlede tilsagn har de norske eksportører bl.a. tilbudt - kvartalsvist, som gennemsnit af alle eksporttransaktioner og for hver frembydelse - ikke at sælge den af undersøgelsen omfattede vare til deres første uafhængige kunde i Fællesskabet til under en vis mindstepris.

(8) For at sikre en effektiv gennemførelse og overvågning af tilsagnene har de pågældende eksportører forpligtet sig til kvartalsvis at aflægge rapport til Kommissionen om deres samlede salg af opdrættede atlanterhavslaks til uafhængige kunder i Fællesskabet.

Af tilsagnenes ordlyd fremgår det udtrykkeligt, at manglende overholdelse af rapporteringsforpligtelserne og især manglende indgivelse af kvartalsrapporter inden for den fastsatte frist undtagen i tilfælde af force majeure anses for en misligholdelse af tilsagnene. De første rapporter skulle indgives senest den 31. oktober 1997.

(9) Af de ovennævnte rapporter fremgår det, at et antal norske eksportører har foretaget salg på fællesskabsmarkedet til priser, der ligger under den mindstepris, som er fastsat i tilsagnet.

(10) Visse andre norske eksportører har ikke overholdt deres forpligtelse til at fremlægge en rapport inden for den fastsatte frist eller har slet ikke indgivet en rapport.

Disse eksportører blev underrettet om konsekvenserne af for sen rapportering og navnlig om, at der i henhold til artikel 8, stk. 10, i forordning (EF) nr. 384/96 og artikel 13, stk. 10, i forordning (EF) nr. 2026/97 kan indføres henholdsvis en midlertidig antidumpingtold eller en midlertidig udligningstold, hvis Kommissionen har grund til at antage, at et tilsagn misligholdes.

Disse eksportører blev også opfordret til at fremlægge bevis for force majeure, der kunne berettige en sådan rapportering efter fristens udløb, men de har hidtil ikke fremlagt afgørende beviser for sådanne tilfælde af force majeure.

C. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER

(11) Under disse omstændigheder er der grund til at antage, at de tilsagn, som Kommissionen har godtaget fra de norske eksportører, der er anført i bilaget til denne forordning, misligholdes.

(12) I betragtning af fællesskabserhvervsgrenens vanskelige økonomiske situation og det forhold, at atlanterhavslaks er en sæsonvare, der hovedsagelig sælges i juleperioden, anses det for nødvendigt, at der indføres en midlertidig told, mens kendsgerningerne fastlægges endeligt.

D. TOLD

(13) I henhold til artikel 8, stk. 10, i forordning (EF) nr. 384/96 skal antidumpingtolden fastlægges på grundlag af de foreliggende oplysninger. Under de foreliggende omstændigheder og under hensyntagen til, at der ikke var blevet fastsat individuelle dumpingmargener for de pågældende eksportører, findes det passende at den midlertidige told fastsættes til den endelige told, der blev fastlagt af Rådet i forordning (EF) nr. 1890/97.

(14) I henhold til artikel 13, stk. 10, i forordning (EF) nr. 2026/97 skal udligningstolden fastlægges på grundlag af de foreliggende oplysninger. Under de foreliggende omstændigheder findes det passende, at den midlertidige told fastsættes til den endelige told, der blev fastlagt af Rådet i forordning (EF) nr. 1891/97.

E. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

(15) Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes en frist, hvori interesserede parter kan tilkendegive deres mening skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt. Det skal desuden nævnes, at alle konklusioner i forbindelse med denne forordning er baseret på eksportørernes kvartalsrapporter eller manglende sådanne, og at de derfor er foreløbige og kan tages op til fornyet overvejelse i forbindelse med enhver endelig told, som Kommissionen måtte foreslå -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der indføres en midlertidig antidumpingtold på importen af opdrættede (ikke vilde) atlanterhavslaks henhørende under KN-kode ex 0302 12 00 (Taric-kode 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (Taric-kode 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (Taric-kode 0303 22 00 * 19) og ex 0304 20 13 (Taric-kode 0304 20 13 * 19) med oprindelse i Norge og eksporteret af de virksomheder, der er anført i bilaget til denne forordning.

2. Tolden fastsættes til 0,32 ECU pr. kg af varens nettovægt.

Artikel 2

1. Der indføres en midlertidig udligningstold på importen af opdrættede (ikke vilde) atlanterhavslaks henhørende under KN-kode ex 0302 12 00 (Taric-kode 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (Taric-kode 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (Taric-kode 0303 22 00 * 19) og ex 0304 20 13 (Taric-kode 0304 20 13 * 19) med oprindelse i Norge og eksporteret af de virksomheder, der er anført i bilaget til denne forordning.

2. Tolden fastsættes til 3,8 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse ufortoldet.

Artikel 3

1. Den i artikel 1 og 2 omhandlede told finder ikke anvendelse på vilde atlanterhavslaks (Taric-kode 0302 12 00 * 11, 0304 10 13 * 11, 0303 22 00 * 11 og 0304 20 13 * 11). I forbindelse med denne forordning forstås der ved vilde atlanterhavslaks fisk, som landingsmedlemsstatens kompetente myndigheder ved hjælp af alle told- og transportdokumenter, der fremlægges af de berørte parter, finder godtgjort er fanget på havet.

2. Medmindre andet er fastsat, finder gældende bestemmelser for told anvendelse.

Artikel 4

I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 384/96 og artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2026/97 kan de berørte parter tilkendegive deres mening skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt af Kommissionen inden en måned fra tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 5

Afgørelse 97/634/EF ændres således, at de i bilaget til denne forordning anførte virksomheder slettes fra bilaget.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende og gælder i fire måneder.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1997.

På Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Næstformand

(1) EFT L 56 af 6. 3. 1996, s. 1.

(2) EFT L 317 af 6. 12. 1996, s. 1.

(3) EFT L 288 af 21. 10. 1997, s. 1.

(4) EFT C 253 af 31. 8. 1996, s. 18.

(5) EFT C 253 af 31. 8. 1996, s. 20.

(6) EFT L 267 af 30. 9. 1997, s. 81.

(7) EFT L 267 af 30. 9. 1997, s. 1.

(8) EFT L 267 af 30. 9. 1997, s. 19.

BILAG

>TABELPOSITION>