31997R1932

Kommissionens forordning (EF) nr. 1932/97 af 3. oktober 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2348/91 om en database med analyse af deuterium i vinprodukter ved kernemagnetisk resonans

EF-Tidende nr. L 272 af 04/10/1997 s. 0010 - 0011


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1932/97 af 3. oktober 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2348/91 om en database med analyse af deuterium i vinprodukter ved kernemagnetisk resonans

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1417/97 (2), særlig artikel 79, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2348/91 (3) oprettes en base med analysedata hos FFC med henblik på at kunne sammenligne resultaterne af denne analysemetode og de resultater, der blev opnået tidligere ved den metode, der anvendtes på produkter med lignende oprindelse; i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2676/90 af 17. september 1990 om fastsættelse af fælles analysemetoder for vin (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 822/97 (5), beskrives en metode til analyse af isotopforholdet >NUM>18O>DEN>16O for ilt i vand i vin; resultaterne af målinger foretaget ved denne metode vil ved sammenligning med værdier målt på autentiske prøver kunne gøre det muligt at opnå nyttige oplysninger med henblik på påvisning af tilsætning af vand til disse prøver, eller i forbindelse med resultaterne af analyse af andre isotopegenskaber ved prøverne at bidrage til at kontrollere, om prøverne er i overensstemmelse med den oprindelse, der er anført i deres betegnelse; disse analyseresultater kan ligeledes forbedre fortolkningen af målingerne ved kernemagnetisk resonans af deuterium i vinens alkohol; resultaterne af analysen af isotopforholdet >NUM>18O>DEN>16O på autentiske prøver bør derfor medtages i denne bank;

det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om udtagning af prøver, forarbejdningen til vin og analyse af prøver af friske druer fra Østrigs territorium; erfaringen har vist, at antallet af prøver, der udtages i Luxembourg og Det Forenede Kongerige, må øges for at forbedre repræsentativiteten;

for at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af analysedataene er det nødvendigt at anvende et anerkendt system for kvalitetsstandarder på de laboratorier, der af medlemsstaterne får overdraget isotopanalysen af prøverne til databanken;

den erfaring, der er indvundet siden databanken blev oprettet, viser, at repræsentativiteten af de pågældende EF-vinmarker endnu ikke er sikret; datoen i artikel 4, femte led, bør tages op til fornyet overvejelse;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningskomitéen for Vin -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2348/91 foretages følgende ændringer:

1) I forordningens titel ændres »med analyse af deuterium i vinprodukter ved kernemagnetisk resonans« til »med isotopanalyse i vinprodukter«.

2) Artikel 1, stk. 2, første punktum, affattes således:

»Databasen skal indeholde data fra isotopanalyse af bestanddelene af ethanol og vand i vinprodukter efter de metoder, der er beskrevet i bilaget til forordning (EF) nr. 2676/90«.

3) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1, tredje afsnit, ændres »analyser ved hjælp af kernemagnetisk resonans« til »isotopanalyser«.

b) I stk. 1, fjerde afsnit, ændres »2« i de to sidste led til »4«, og følgende led tilføjes:

»- 50 prøver i Østrig fra høsten 1997«.

c) I stk. 3 ændres »den metode, der er beskrevet i afsnit 8 i bilaget« til »de metoder, der er beskrevet i bilaget« og følgende punktum indsættes efter første punktum: »De udpegede laboratorier skal inden den 1. november 1998 opfylde de generelle kriterier for prøvelaboratoriers funktion, der er fastsat i europæisk standard EN 45001, og skal navnlig deltage i en ordning med egnethedsprøver (proficiency testing scheme) omfattende metoderne til isotopanalyse«.

4) I artikel 3 foretages følgende ændring:

»analyse af vinprodukter ved kernemagnetisk resonans« ændres til »isotopanalyse af de i artikel 1 nævnte vinprodukter«.

5) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) første led affattes således: »en årlig evaluering af analyseresultater til indlæsning i databasen«.

b) I tredje led ændres »analyser ved kernemagnetisk resonans« til »isotopanalyser«.

c) I femte led udgår sidste punktum i sidste led, »for alle EF-vinmarker« ændres til »for de pågældende EF-vinmarker« og i den franske udgave ændres »des conditions« til »les conditions«.

6) I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

»1. Oplysningerne i FFC's database stilles til rådighed for de i artikel 2, stk. 3, omhandlede officielle laboratorier i medlemsstaterne, som anmoder herom, senest fra den 30. juni 1998. De medlemsstater, der ikke har udpeget noget laboratorium til isotopanalyser, kan udpege en kompetent instans, der er bemyndiget til at råde over informationer vedrørende de prøver, der er udtaget på deres område. På anmodning af en medlemsstat kan denne meddelelse ske på samme betingelser via den i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2048/89 omhandlede kontaktinstans.«

b) Som stk. 3 indsættes:

»3. Denne fremsendelse af information vedrører kun de relevante analysedata, der er nødvendige til fortolkning af en analyse af en prøve med lignende egenskaber og oprindelse. Enhver fremsendelse af information ledsages af en henvisning til de minimumskrav, der stilles for anvendelsen af databasen«.

7) I artikel 6, stk. 1, ændres »analyser ved kernemagnetisk resonans« til »isotopanalyser«.

8) I artikel 7 ændres »det i artikel 4, femte led, omhandlede tidspunkt« til »den 30. juni 1998«.

9) I bilaget foretages følgende ændringer:

a) I titlen ændres »af SNIF-NMR efter forsøgsprotokollen i afsnit 8« til »ved en isotopmetode beskrevet«.

b) I del I, punkt 7 udgår »NMR-«.

c) I del II, punkt 4 ændres i den franske udgave »Tétraméthylures« til »Tétraméthylurée«.

d) I del II, punkt 5 affattes titlen således:

»Resultat af isotopforholdene for deuterium i ethanol målt ved NMR«.

e) Følgende punkter indsættes i del II:

»>START GRAFIK>

7. Resultat af isotopforholdet 18O/16O i vin

ä18O [‰ = , ‰.SMOW-SLAP

Antal bestemmelser: Standardafvigelse: 8. Parametre for ligevægtsindstilling

Automatisk ligevægtsindstilling: ja/nej

Ligevægtstemperatur: ° C

Prøvens rumfang: ml

Rumfang af de kolber, der bruges til ligevægtsindstilling: ml

Ligevægtsindstillingens varighed: timer.>SLUT GRAFIK>

«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 1997.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 84 af 27. 3. 1987, s. 1.

(2) EFT L 196 af 24. 7. 1997, s. 10.

(3) EFT L 214 af 2. 8. 1991, s. 39.

(4) EFT L 272 af 3. 10. 1990, s. 1.

(5) EFT L 117 af 7. 5. 1997, s. 10.