31997R1303

Kommissionens forordning (EF) nr. 1303/97 af 4. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 3567/92 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser for midlertidig overdragelse af præmierettigheder inden for sektoren for fåre- og gedekød

EF-Tidende nr. L 177 af 05/07/1997 s. 0007 - 0007


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1303/97 af 4. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 3567/92 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser for midlertidig overdragelse af præmierettigheder inden for sektoren for fåre- og gedekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1589/96 (2), særlig artikel 5a, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 6a i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3567/92 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 122/97 (4), er der fastsat visse regler for midlertidig overdragelse af præmierettigheder og især forpligtelse for producenten til over en femårig periode fra den første overdragelse at generhverve alle sine rettigheder for selv at gøre brug af dem i mindst to på hinanden følgende år; for klarhedens skyld bør denne bestemmelse dog ændres, så at det fastsættes, at hver overdragelsesperiode ikke må overstige tre på hinanden følgende produktionsår; det bør i denne forbindelse fastsættes, at denne ændring ved overgangen fra de tidligere til de nye bestemmelser ikke må tillade en overdragelsesperiode på over tre på hinanden følgende år, samtidig med at det sikres, at de rettigheder, som producenterne forinden har erhvervet, opretholdes:

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Får og Geder -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 6a, stk. 3, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 3567/92 affattes således:

»3. Midlertidig overdragelse kan kun gælde hele produktionsår og skal mindst omfatte det antal dyr, som er fastsat i artikel 7, stk. 1. Ved udgangen af hver periode for midlertidig overdragelse, der ikke kan overstige tre på hinanden følgende produktionsår, generhverver en producent, medmindre der sker endelig overdragelse, alle sine rettigheder for selv at gøre brug af dem i mindst to på hinanden følgende produktionsår. Hvis producenten ikke anvender mindst 70 % af sine rettigheder i hvert af de nævnte to år, inddrager medlemsstaten, bortset fra behørigt begrundede undtagelsestilfælde, hvert år de rettigheder, der ikke blev anvendt, og overfører dem til den nationale reserve.«

Artikel 2

1. Begyndte perioden for midlertidig overdragelse som omhandlet i artikel 6a, stk. 3, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 3567/92 i 1996 og fortsatte i 1997 eller begyndte i 1997, beregnes den overdragelsesperiode, der skal tages i betragtning ved anvendelse af den i artikel 1 omhandlede regel, fra begyndelsen af nævnte overdragelse.

2. Stk. 1 anvendes dog ikke i tilfælde af kontrakter om midlertidig overdragelse, der blev indgået efter den gældende ordning i 1997, og som blev meddelt myndighederne inden den 13. juni 1997.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra produktionsåret 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 1997.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 289 af 7. 10. 1989, s. 1.

(2) EFT nr. L 206 af 16. 8. 1996, s. 25.

(3) EFT nr. L 362 af 11. 12. 1992, s. 41.

(4) EFT nr. L 22 af 24. 1. 1997, s. 18.