31997R0085

Kommissionens Forordning (EF) nr. 85/97 af 20. januar 1997 om gennemførelsesbestemmelser for forvaltning i 1997 af et kontingent for tilberedt dyrefoder henhørende under KN-kode 2309 90 31 og 2309 90 41 med oprindelse i Bulgarien

EF-Tidende nr. L 017 af 21/01/1997 s. 0009 - 0011


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 85/97 af 20. januar 1997 om gennemførelsesbestemmelser for forvaltning i 1997 af et kontingent for tilberedt dyrefoder henhørende under KN-kode 2309 90 31 og 2309 90 41 med oprindelse i Bulgarien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 af 22. december 1995 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2490/96 (2), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

I forordning (EF) nr. 3066/95 blev der i forbindelse med Europaaftalen med Bulgarien (3) fastsat åbning af et EF-toldkontingent for tilberedt dyrefoder henhørende under KN-kode 2309 90 31 og 2309 90 41 med oprindelse i Bulgarien for 1996; nævnte forordning blev forlænget indtil den 31. december 1997; det er derfor nødvendigt at åbne dette kontingent for 1997;

tolden ved indførsel i henhold til dette kontingent blev sat til 20 % af den gældende mestbegunstigelsestold;

måden for forvaltning af kontingentet forudsætter et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, da Kommissionen bl.a. bør kunne følge udnyttelsen af toldkontingentet og underrette medlemsstaterne herom;

det bør fastsættes, at licenserne for indførsel af de pågældende produkter i forbindelse med nævnte kontingent udstedes efter en betænkningstid og eventuelt med fastsættelse af en ensartet procentsats for nedsættelse af de mængder, der er ansøgt om;

det bør især sikres, at produkterne er af bulgarsk oprindelse;

det bør fastsættes, hvilke oplysninger der skal anføres i licensansøgningerne og i selve licenserne;

med henblik på at sikre en effektiv forvaltning af den fastsatte ordning bør det fastsættes, at sikkerheden for importlicenserne i forbindelse med nævnte ordning sættes til 25 ECU pr. ton;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De produkter henhørende under KN-kode 2309 90 31 og 2309 90 41 med oprindelse i Bulgarien, der er omfattet af et toldkontingent for 1997 med nedsat told, kan indføres til Fællesskabet på betingelserne i denne forordning.

Den gældende toldsats og de mængder, der kan indføres, er anført i bilaget.

Artikel 2

For at kunne behandles skal importlicensansøgningen være vedlagt det originale oprindelsesbevis i form af et EUR.1-certifikat, der er udfærdiget i Bulgarien i henhold til protokol nr. 4 til Europaaftalen for de pågældende produkter.

Artikel 3

1. Importlicensansøgningerne indgives til de ansvarlige myndigheder i hver medlemsstat den første arbejdsdag i ugen indtil kl. 13.00 belgisk tid. Ansøgningerne skal vedrøre mindst 5 tons og højst 500 tons af produktet.

2. Medlemsstaterne sender pr. telex eller telefax licensansøgningerne til Kommissionens tjenestegrene senest kl. 18.00 belgisk tid den dag, de indgives.

3. Senest fredagen efter dagen for ansøgningernes indgivelse giver Kommissionen pr. telex eller telefax medlemsstaterne meddelelse om, i hvilken udstrækning ansøgningerne imødekommes.

4. Medlemsstaterne udsteder importlicenserne straks efter modtagelsen af Kommissionens meddelelse. Licensernes gyldighedsperiode beregnes fra dagen for deres udstedelse.

5. Den mængde, der overgår til fri omsætning, kan ikke overstige den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i importlicensen. I licensens rubrik 19 anføres i denne forbindelse tallet »0«.

Artikel 4

For produkter, der importeres til nedsat importafgift efter artikel 1, skal importlicensansøgningen og licensen:

a) i rubrik 8 indeholde navnet »Bulgarien«; licensen forpligter til indførsel fra dette land

b) i rubrik 24 indeholde en af følgende angivelser:

- Derecho de importación reducido en un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 85/97]

- Importtold nedsat med 80 % (bilaget til forordning (EF) nr. 85/97)

- Zollermäßigung um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 85/97)

- Äáóìüò êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ ìåéùìÝíïò êáôÜ 80 % [ÐáñÜñôçìá ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 85/97]

- 80 % import duty reduction (Annex to Regulation (EC) No 85/97)

- Droit à l'importation réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) n° 85/97]

- Dazio all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 85/97]

- Met 80 % verlaagd invoerrecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/97)

- Direito de importação reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) nº 85/97]

- 80 prosenttia alennettu tuontitulli (Asetuksen (EY) N:o 85/97 liite)

- 80 % nedsatt importtull (Bilaga till förordning (EG) nr 85/97).

Artikel 5

Sikkerheden udgør 25 ECU pr. ton for de i denne forordning omhandlede importlicenser.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 1997.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 328 af 30. 12. 1995, s. 31.

(2) EFT nr. L 338 af 28. 12. 1996, s. 13.

(3) EFT nr. L 358 af 31. 12. 1994, s. 3.

BILAG

For den mængde, der kan indføres fra Bulgarien under de i dette bilag nævnte KN-koder, nedsættes importtolden med 80 % i 1997.

>TABELPOSITION>