31997R0076

Kommissionens Forordning (EF) nr. 76/97 af 17. januar 1997 om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Tyskland

EF-Tidende nr. L 016 af 18/01/1997 s. 0074 - 0075


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 76/97 af 17. januar 1997 om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Tyskland

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (2), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

På grund af udbrud af klassisk svinepest i visse produktionsområder i Tyskland er der vedtaget sundhedsforanstaltninger for dette land ved Kommissionens beslutning 96/566/EF af 4. november 1993 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland og om ophævelse af beslutning 93/539/EØF (3), og der blev fastsat undtagelsesbestemmelser til støtte for markedet for svinekød for denne medlemsstat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 3088/93 (4), ophævet ved forordning (EF) nr. 2066/94 (5);

de undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet, der blev anvendt fra den 29. oktober 1993 til den 18. august 1994, omfattede de tyske myndigheders opkøb af levende svin fra beskyttelseszonen og forarbejdning heraf især til andre formål end konsum;

de tyske veterinærmyndigheder opkøbte mellem december 1993 og marts 1994 levende svin fra beskyttelseszonen i regionen omkring Damme, som er præget af en høj belægningsgrad af svin; de pågældende svin var ramt af begrænsninger i den frie vareomsætning som følge af anvendelsen af foranstaltninger, der skal modvirke udbredelsen af klassisk svinepest, og opkøbene heraf medvirkede til at undgå alvorlige forstyrrelser på markedet for svinekød i Tyskland; disse svin blev forarbejdet på samme måde som dem, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 3088/93;

forekomsten af klassisk svinepest i produktionsområderne i Niedersachsen og bekæmpelsen af denne epizooti har i høj grad lagt beslag på de administrative ressourcer i en lang periode; det var derfor ikke muligt hurtigt at afklare den præcise art af opkøbene i regionen omkring Damme og tage stilling til, om der var tale om veterinærforanstaltninger eller undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet; som følge af denne forsinkelse var det ikke længere muligt at medtage opkøbene i de støtteforanstaltninger, der blev indført ved forordning (EF) nr. 3088/93, fordi denne forordning i mellemtiden var blevet ophævet;

disse opkøb har haft den samme positive virkning på markedet som de opkøb, der fandt sted i henhold til forordning (EF) nr. 3088/93; det er derfor berettiget at ligestille dem med de undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet, der blev indført ved forordning (EF) nr. 3088/93, og at anvende den i denne forordning fastsatte finansieringsmåde;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. De tyske veterinærmyndigheders opkøb af 90 106 levende svin mellem december 1993 og marts 1994 i regionen omkring Damme betragtes som undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet.

2. Opkøbet af 63 074 levende svin dækkes af Fællesskabets budget.

3. Opkøbet af 27 032 levende svin dækkes af det nationale budget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 1.

(2) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(3) EFT nr. L 273 af 5. 11. 1993, s. 30.

(4) EFT nr. L 277 af 10. 11. 1993, s. 30.

(5) EFT nr. L 213 af 18. 8. 1994, s. 8.