31997L0079

Rådets direktiv 97/79/EF af 18. december 1997 om ændring af direktiv 71/118/EØF, 72/462/EØF, 85/73/EØF, 91/67/EØF, 91/492/EØF, 91/493/EØF, 92/45/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 024 af 30/01/1998 s. 0031 - 0032


RÅDETS DIREKTIV 97/79/EF af 18. december 1997 om ændring af direktiv 71/118/EØF, 72/462/EØF, 85/73/EØF, 91/67/EØF, 91/492/EØF, 91/493/EØF, 92/45/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

For klarheds skyld blev Rådets direktiv 90/675/EØF vedrørende principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i EF (4), ophævet og afløst af direktiv 97/78/EF (5);

at direktiv 90/675/EØF er blevet afløst af direktiv 97/78/EF har konsekvenser for de nuværende tekster til følgende rådsdirektiver:

- 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og handel med fersk fjerkrækød (6)

- 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (7)

- 85/73/EØF af 29. januar 1985 om finansiering af sundhedsmæssig undersøgelse og kontrol af fersk kød og fjerkrækød omhandlet i direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF, 90/675/EØF og 91/496/EØF (som ændret og kodificeret) (8)

- 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (9)

- 91/492/EØF af 15. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af toskallede bløddyr (10)

- 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer (11)

- 92/45/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og afsætning af kød heraf (12)

- 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og, for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (13);

disse direktiver bør derfor tilpasses teksten til direktiv 97/78/EF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. I direktiv 71/118/EØF foretages følgende ændringer:

a) I artikel 14a, stk. 2, litra a), ophæves andet punktum

b) Artikel 17, stk. 2, ophæves.

2. I direktiv 72/462/EØF foretages følgende ændringer:

a) I artikel 31a ændres »artikel 17 i direktiv 90/675/EØF« til »artikel 18 i direktiv 97/78/EF«

b) Artikel 31 ophæves.

3. I artikel 3, stk. 1, i direktiv 85/73/EØF ændres »artikel 20 i direktiv 90/675/EØF« til »artikel 23 i direktiv 97/78/EF«.

4. I direktiv 91/67/EØF foretages følgende ændringer:

a) Artikel 23 affattes således:

»Artikel 23

Principperne og reglerne i direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF finder anvendelse, især med hensyn til tilrettelæggelse og opfølgning af den kontrol, der skal foretages af medlemsstaterne, og de beskyttelsesforanstaltninger, der skal indføres.«

b) Artikel 24 ophæves.

5. Artikel 10, stk. 2, i direktiv 91/492/EØF ophæves.

6. I direktiv 91/493/EØF foretages følgende ændringer:

a) I artikel 10, stk. 2, ændres »artikel 18, stk. 3, i direktiv 90/675/EØF« til »artikel 19, stk. 2, i direktiv 97/78/EF«

b) Artikel 12, stk. 2, ophæves.

7. I direktiv 92/45/EØF foretages følgende ændringer:

a) Artikel 17, stk. 2, ophæves

b) Artikel 19, stk. 2, ophæves.

8. I direktiv 92/118/EØF foretages følgende ændringer:

a) I artikel 12, stk. 1, andet afsnit, ændres »artikel 8, stk. 2, i direktiv 90/675/EØF« til »artikel 4, stk. 4, litra b), i direktiv 97/78/EF«

b) Artikel 12, stk. 2, ophæves.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. juli 1999 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og administrative bestemmelser fra den 1. juli 1999.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1997.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand

(1) EFT C 258 af 23.8.1997, s. 7.

(2) EFT C 85 af 17.3.1997, s. 76.

(3) EFT C 66 af 3.3.1997, s. 43.

(4) EFT L 373 af 31.12.1990, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/43/EF (EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1).

(5) Se side 9 i denne Tidende.

(6) EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/23/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

(7) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/91/EF (EFT L 13 af 16.1.1997, s. 27).

(8) EFT L 32 af 5.2.1985, s. 14. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/43/EF (EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1).

(9) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 95/22/EF (EFT L 243 af 11.10.1995, s. 1).

(10) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/61/EF (EFT L 295 af 29.10.1997, s. 35).

(11) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/23/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

(12) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 35. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/23/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

(13) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/90/EF (EFT L 13 af 16.1.1997, s. 24).