31997L0059

Kommissionens direktiv 97/59/EF af 7. oktober 1997 om tilpasning til de tekniske fremskridt i forbindelse med Rådets direktiv 90/679/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 282 af 15/10/1997 s. 0033 - 0035


KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/59/EF af 7. oktober 1997 om tilpasning til de tekniske fremskridt i forbindelse med Rådets direktiv 90/679/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (1), særlig artikel 17,

under henvisning til Rådets direktiv 90/679/EØF af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF (2), ændret ved Rådets direktiv 93/88/EØF (3) og Kommissionens direktiv 95/30/EF (4), særlig artikel 19,

under henvisning til udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen, og

ud fra følgende betragtninger:

Bestemmelserne i direktiv 90/679/EØF skal betragtes som en vigtig del af den samlede indsats for at beskytte arbejdstagernes sundhed på arbejdspladsen;

direktiv 93/88/EØF indeholder en første liste over biologiske agenser baseret på definitionerne i artikel 2, litra d), nr. 2, 3 og 4, i direktiv 90/679/EØF og har til formål at harmonisere vilkårene på dette område, samtidig med at de opnåede fremskridt bibeholdes;

listen over og klassificeringen af biologiske agenser skal regelmæssigt tages op til fornyet behandling og revideres på grundlag af nye videnskabelige data;

de i dette direktiv omhandlede foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 17 i direktiv 89/391/EØF nedsatte udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 90/679/EØF ændres som angivet i bilag III.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 1998. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 1997.

På Kommissionens vegne

Pádraig FLYNN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

(2) EFT L 374 af 31. 12. 1990, s. 1.

(3) EFT L 268 af 29. 10. 1993, s. 71.

(4) EFT L 155 af 6. 7. 1995, s. 41.

BILAG

I bilag III til direktiv 90/679/EØF foretages følgende ændringer:

1. Følgende agenser tilføjes og klassificeres:

- På listen over »bakterier«:

- Bartonella (Rochalimea) spp., klassificeres i gruppe 2

- Escherichia coli, verocytotoksiske stammer (f.eks. O157:H7 eller O103), klassificeres i gruppe 3 (**) med »T« under bemærkninger

- Mycoplasma hominis, klassificeres i gruppe 2

- Mycoplasma caviae, klassificeres i gruppe 2

- Shigella dysenteriae, bortset fra type 1, klassificeres i gruppe 2.

- På listen over vira:

- under »Arenaviridae«:

- Guanarito, klassificeres i gruppe 4

- Sabia, klassificeres i gruppe 4

- Flexal, klassificeres i gruppe 3

- andre LCM-Lassa komplekse vira, klassificeres i gruppe 2

- under »Bunyaviridae«:

- Germiston, klassificeres i gruppe 2

- Sin Nombre (tidligere Muerto Canyon), klassificeres i gruppe 3

- Belgrad (også kaldet Dobrava), klassificeres i gruppe 3

- Bhanja, klassificeres i gruppe 2

- under Flaviviridae:

- Hepatitis G, klassificeres i gruppe 3 (**) med »D« under bemærkninger

- under Herpesviridae:

- Human herpesvirus 7, klassificeres i gruppe 2

- Human herpesvirus 8, klassificeres i gruppe 2 med »D« under bemærkninger

- under ikke-klassificerede vira:

- Equin morbillivirus, klassificeres i gruppe 4.

- På listen over svampe:

- Candida tropicalis, klassificeres i gruppe 2

- Cladophialophora bantiana (tidligere: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum eller tridhoides), klassificeres i gruppe 3

- Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii), klassificeres i gruppe 2

- Scedosporium prolificans (inflatum), klassificeres i gruppe 2.

2. På listen over bakterier foretages følgende ændringer:

- Nomenklaturen for agensen »Pseudomonas mallei« ændres til »Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)«.

- Nomenklaturen for agensen »Pseudomonas pseudomallei« ændres til »Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)«.

- Nomenklaturen for agensen »Rochalimaea quintana« ændres til »Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)«.

3. På listen over vira foretages følgende ændringer:

- Opstillingen under »Arenaviradae« ændres som følger:

- LCM-Lassa-Virus (den gamle verdens arenavira):

- Lassa virus, klassificeres i gruppe 4

- Lymfocytær choriomeningitisvirus (neurotrofiske stammer), klassificeres i gruppe 3

- Lymfocytær choriomeningitisvirus (andre stammer), klassificeres i gruppe 2

- Mopeia virus, klassificeres i gruppe 2

- Andre LCM-Lassa komplekse vira, klassificeres i gruppe 2.

- Tacaribe-Virus-Complex (den nye verdens arenavira):

- Guanarito virus, klassificeres i gruppe 4

- Junin virus, klassificeres i gruppe 4

- Sabia virus, klassificeres i gruppe 4

- Machupo virus, klassificeres i gruppe 4

- Flexal virus, klassificeres i gruppe 3.

- Formuleringen »Mopeia virus og andre Tacaribe vira« erstattes med »andre Tacaribe komplekse vira«, klassificeres i gruppe 2.

- Gruppen »ikke-klassificerede vira« ændres som følger:

- formuleringen »Blodbårne hepatitis vira, endnu ikke identificerede« erstattes med følgende: »Hepatitis vira, endnu ikke identificerede«

- agensen »Hepatitis E virus« flyttes fra gruppen af »ikke-klassificerede vira« til gruppen »Caliciviridae«.

4. Ordlyden i fodnote »(i)« der følger listen over vira, ændres som følger:

»Der findes ingen afgørende beviser for infektioner hos mennesker, som skyldes en agens, der fremkalder bovin spongiform encephalopati. Det anbefales ikke desto mindre, som forebyggelsesforanstaltning ved laboratoriearbejde, at anvende samme indeslutningsniveau som for agenser i risikogruppe 3 (**)«.