31997L0017

Kommissionens Direktiv 97/17/EF af 16. april 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af opvaskemaskiner (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 118 af 07/05/1997 s. 0001 - 0025


KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/17/EF af 16. april 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af opvaskemaskiner (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (1), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

Opvaskemaskiners elforbrug tegner sig for en betydelig del af Fællesskabets samlede energiforbrug; mulighederne for at nedskære disse apparaters energiforbrug er betydelige;

bedre opvaske- eller tørreevne kræver ofte større vand- og energiforbrug; oplysning om et apparats opvaske- eller tørreevne er til hjælp ved vurdering af oplysningerne om dets vand- og energiforbrug; derved vil forbrugernes valg af apparat i højere grad kunne træffes under hensyn til en bedre udnyttelse af energien;

Fællesskabet bekræfter interessen i et internationalt standardiseringssystem, som er i stand til at frembringe standarder, der faktisk bruges af alle parter i den internationale samhandel, og til at imødekomme de behov, EF's politik medfører, og Fællesskabet opfordrer derfor de europæiske standardiseringsorganisationer til at videreføre deres samarbejde med de internationale standardiseringsorganisationer;

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) anerkendes som de organer, der er kompetente til at vedtage de harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse to organer, som blev undertegnet den 13. november 1984; i dette direktiv forstås ved en harmoniseret standard en teknisk specifikation (europæisk standard eller harmoniseringsdokument), som er vedtaget af Cenelec efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (2), senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/139/EF (3), samt i henhold til nævnte generelle retningslinjer;

de i dette direktiv indeholdte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 10 i direktiv 92/75/EØF nedsatte udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv gælder opvaskemaskiner med almindelig el-nettilslutning. Apparater, der også kan benytte andre energikilder, er ikke omfattet.

2. De oplysninger, som skal gives ifølge dette direktiv, måles i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og for hvilke medlemsstaterne har offentliggjort referencenumrene for de nationale standarder, som gennemfører disse harmoniserede standarder. Bestemmelser i dette direktiv, der kræver oplysninger om støj, finder kun anvendelse, når sådanne oplysninger kræves fremlagt ifølge artikel 3 i Rådets direktiv 86/594/EØF (4). Oplysningerne tilvejebringes da som foreskrevet i nævnte direktiv.

3. De i stk. 2 omhandlede harmoniserede standarder skal udarbejdes efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med direktiv 83/189/EØF.

4. De i dette direktiv anvendte udtryk har samme betydning som i direktiv 92/75/EØF, undtagen hvor sammenhængen nødvendiggør en anden udlægning.

Artikel 2

1. Det tekniske dokumentationsmateriale, der omtales i artikel 2, stk. 3, i direktiv 92/75/EØF, skal indeholde følgende:

- leverandørens navn og adresse

- en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydig identificering af denne

- oplysninger, eventuelt med tegninger, om modellens vigtigste konstruktionstræk, især forhold, som har væsentlig indflydelse på dens energiforbrug

- rapport over de prøvninger, som er udført på modellen efter metoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nærværende direktiv

- eventuel brugsvejledning.

2. Den i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede etiket skal udformes som vist i bilag I. Etiketten anbringes udvendig på apparatets for- eller overside, så den er synlig og ikke kan skjules.

3. Form og indhold af det i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede oplysningsskema skal svare til beskrivelsen i bilag II.

4. I de tilfælde, som er omfattet af artikel 5 i direktiv 92/75/EØF, og hvor udbud til salg, leje eller lejekøb sker ved hjælp af en trykt meddelelse, f.eks. et postordrekatalog, skal den trykte meddelelse indeholde alle de i bilag III krævede oplysninger.

5. Et apparats relative energiforbrug og dets opvaske- og tørreevne bestemmes som anført i bilag IV.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger fra at sikre, at leverandører og forhandlere med hjemsted på deres område opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 15. juni 1998. De underretter straks Kommissionen herom. De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 1998.

Medlemsstaterne skal imidlertid indtil den 31. december 1998 tillade:

- udbyden til salg, handel med og/eller udstilling af apparater, og

- fordeling af trykt oplysningsmateriale som anført i artikel 2, stk. 4,

som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, de træffer på dette direktivs område.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 1997.

På Kommissionens vegne

Christos PAPOUTSIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 297 af 13. 10. 1992, s. 16.

(2) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.

(3) EFT nr. L 32 af 10. 2. 1996, s. 31.

(4) EFT nr. L 344 af 6. 12. 1986, s. 24.

BILAG I

ETIKETTEN

Udformning

1. Etiketten skal være den aktuelle sproglige udgave blandt de følgende:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

>REFERENCE TIL EN FILM>

2. Følgende noter viser, hvilke oplysninger der skal angives:

Note:

I. Leverandørens navn eller varemærke.

II. Leverandørens modelidentifikation.

III. Modellens relative energiforbrug bestemt i overensstemmelse med bilag IV. Mærker anbringes ud for den relevante pil.

IV. Hvis en model har fået tildelt et EF-miljømærke i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 (1), kan en kopi af miljømærket, hvis ordningens krav i øvrigt opfyldes, anbringes her. I vejledningen om udformning af etiketter til opvaskemaskiner, som omtales nedenfor, gøres der rede for, hvorledes miljømærket kan indgå i etiketten.

V. Energiforbrug i kWh pr. opvask på normalprogram bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

VI. Opvaskeevne bestemt i overensstemmelse med bilag IV.

VII. Tørreevne bestemt i overensstemmelse med bilag IV.

VIII. Maskinens kapacitet i standardkuverter bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

IX. Vandforbrug i liter pr. opvask på normalprogram bestemt i overensstemmelse med prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

X. Støj under anvendelse af normalprogrammet i de relevante tilfælde bestemt i overensstemmelse med direktiv 86/594/EØF (2).

Note:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

Tryk

3. I det følgende afgrænses visse aspekter af etiketten:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN FILM>

Farver:

CMYK - Cyan, Magenta, Gult, Sort. Eks.: 07XO: 0 % Cyan, 70 % Magenta, 100 % Gult, 0 % Sort.

Pile:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Rammefarve: X070.

Al tekst med sort. Baggrunden er hvid.

(1) EFT nr. L 99 af 11. 4. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 344 af 6. 12. 1986, s. 24. Den pågældende støjmålingsstandard har nr. EN 60704-2-3 (støjmåling) og EN 60704-3 (verifikation).

BILAG II

OPLYSNINGSSKEMAET

Oplysningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger. Oplysningerne kan gives i form af et skema, der omfatter en række modeller fra den samme leverandør, og skal i så fald opgives i den angivne rækkefølge. De kan også gives i tilknytning til beskrivelsen af apparatet:

1. Leverandørens varemærke.

2. Leverandørens modelidentifikation.

3. Modellens relative energiforbrug bestemt i overensstemmelse med bilag IV, udtrykt som »Relativt energiforbrug . . . på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)«. Angives disse oplysninger i en tabel, kan de udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug).

4. Angives disse oplysninger i en tabel, og har nogle af apparaterne i tabellen fået tildelt et EF-miljømærke i henhold til forordning (EØF) nr. 880/92, kan dette oplyses her. I så fald skal rubrikoverskriften hedde »EF-miljømærke« og angivelsen være en kopi af mærket (blomsten). Denne bestemmelse ændrer intet ved kravene i EF-ordningen for tildeling af miljømærke.

5. Fabrikantens navn på, kode for eller angivelse af det normalprogram, som oplysningerne på mærket og i oplysningsskemaet vedrører.

6. Energiforbrug i kWh pr. opvask på normalprogram bestemt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, beskrevet som: »energiforbrug XYZ kWh pr. opvask på grundlag af standardtest på normalprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. De faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan opvaskemaskinen bruges«.

7. Opvaskeevne bestemt i overensstemmelse med bilag IV. Udtrykkes som »Opvaskevne . . . på skalaen A (høj) til G (lav)«. Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (høj) til G (lav).

8. Tørreevne bestemt i overensstemmelse med bilag IV. Udtrykkes som »Tørreevne . . . på skalaen A (høj) til G (lav)«. Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det er klart, at skalaen går fra A (høj) til G (lav).

9. Maskinens kapacitet i standardkuverter som defineret i bilag I, note VIII.

10. Vandforbrug i liter pr. opvask på normalprogram som defineret i bilag I, note IX.

11. Varighed af normalprogram bestemt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

12. Leverandøren kan tilføje oplysningerne i punkt 5 til 11 for andre opvaskeprogrammer.

13. Anslået årligt forbrug af energi og vand svarende til 220 gange de forbrug, der er angivet i punkt 5 (energi) og 9 (vand). Forbruget angives som »anslået årligt forbrug (220 opvaske)«.

14. Støj under normalprogrammet, i de relevante tilfælde bestemt i overensstemmelse med direktiv 86/594/EØF.

Oplysningerne på etiketten kan gives i form af en gengivelse enten i farve eller sort/hvid af etiketten.

Note:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

BILAG III

POSTORDRESALG OG FJERNSALG

Postordrekataloger og andre trykte meddelelser, som er omhandlet i artikel 2, stk. 4, skal indeholde følgende oplysninger i den angivne rækkefølge:

1. Relativt energiforbrug (bilag II, nr. 3)

2. Normalprogrammets navn (bilag II, nr. 5)

3. Energiforbrug (bilag II, nr. 6)

4. Opvaskeevne (bilag II, nr. 7)

5. Tørreevne (bilag II, nr. 8)

6. Kapacitet (bilag I, note VIII)

7. Vandforbrug (bilag I, note IX)

8. Anslået årligt forbrug (200 opvaske) (bilag II, nr. 13)

9. Støj (bilag I, note X).

Angives yderligere oplysninger, som er indeholdt i oplysningsskemaet, udformes de som beskrevet i bilag II og tilføjes ovenstånde tabel i den rækkefølge, som er fastsat for oplysningsskemaet.

Note:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

BILAG IV

RELATIVT ENERGIFORBRUG

1. Et apparats relative energiforbrug bestemmes således:

Der beregnes et referenceforbrug CR som følger:

>TABELPOSITION>

hvor S er maskinens kapacitet i standardkuverter (bilag I, note VIII).

Derefter defineres et energieffektivitetsindeks EI som: EI = >NUM>C

>DEN>CR

hvor C er maskinens energiforbrug (bilag I, note V).

Det relative energiforbrug A. . .G angives derefter på grundlag af tabel 1:

>TABELPOSITION>

2. Et apparats opvaskeevne bestemmes efter følgende tabel 2:

>TABELPOSITION>

3. Et apparats tørreevne bestemmes efter følgende tabel 3:

>TABELPOSITION>

BILAG V

>TABELPOSITION>